Ktl-icon-tai-lieu

hệ thông phân phối khí

Được đăng lên bởi Thế Anh Nguyễn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M16

OIL FILTER
Preceding Work : Removal of starter motor
Removal of upper intake manifold

1Coolant Line
4Hose

5Bolt ...........................................................
6Oil Filter
7Gasket...................................................Replace

1B1-98 M16
Removal & Installation Procedure
1.
Drain the coolant from the
crank case.

Installation Notice
Tightening Torque
Notice
Replace the oil filter gasket.

4.

Installation should follow the removal procedure in the
reverse order.
5.
Check engine oil level.
6.
Run the engine at idle and check the engine for leaks.

M16

OIL PUMP
Preceding Work : Removal of oil pan

1Bolt (M8 x 4Spring Pin
5Oil Pump

1B1-100 M16
Removal & Installation Procedure
1.
Remove the bolt (1) from the oil pump drive sprocket
(
Installation Notice
Tightening Torque

Installation Notice
Tightening Torque
Tighten the baffle plate and the oil pump with the two bolts
in right side first, and then tighten the other bolt.

Installation Notice
Tightening Torque 9 - 11 Nm

4.
5.
6.

Remove the oil pump and oil strainer assembly.
Replace the strainer in oil pump if necessary.
Installation should follow the removal procedure in the
reverse order.

M16

OIL PRESSURE RELIEF VALVE
Preceding Work : Removal of oil pan

1Screw Plug................................................50 Nm
4Piston

Removal & Installation Procedure
1.
Remove the screw plug (1).
Installation Notice
Tightening Torque 50 Nm

reverse order.
Notice
Don’t use the seal for the screw plug.

1B1-10

OIL NON-RETURN VALVE
Preceding Work : Removal of timing gear case cover

1Oil Non-return Valve

Functions
The non-return valve prevents the oil in the chain
tensioner from drying up. In other words, it stops oilreturning in order to prevent the oil in the chain tensioner
from getting dry. As a
result, the chain tensioner can be activated with oil in itself.

Replacement Procedure
1.
Remove the non-return valve using a pliers.

M16

OIL DIPSTICK GUIDE TUBE

1Oil Dipstick Level Gauge
4Bolt (M6 x 1

Removal & Installation Procedure
1.
Pull out the oil dipstick level gauge (1).
the oil dipstick guide tube.
Installation Notice
Tightening Torque 9 - 11 Nm

4.

Installation should follow the removal procedure in
the
reverse order.
5.
Check for leaks by starting the engine.

1B1-104 M16

UNIT REPAIR
OIL GALLERY IN CRANKCASE
Preceding Work : Removal of crankshaft, removal of oil spray nozzle

1Plug

Cleaning Procedure
1.
Remove the plug (1) with a screwdriver.
(
clean it off.

...
M16
OIL FILTER
Preceding Work : Removal of starter motor
Removal of upper intake manifold
1Coolant Line 5Bolt ...........................................................
6Oil Filter
7Gasket...................................................Replace
4Hose
hệ thông phân phối khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thông phân phối khí - Người đăng: Thế Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
hệ thông phân phối khí 9 10 592