Ktl-icon-tai-lieu

Hệ trợ giúp quyết định

Được đăng lên bởi bui-tien-cuong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4200 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH

Lớp HTTT

Bài 3 - Mô hình hoá và các mô hình
định lượng
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

NỘI DUNG :
- Khái niệm mô hình
- Mô hình định lượng
- Các mô hình ra quyết định với độ chắc chắn
- Các mô hình ra quyết định với rủi ro
- Các mô hình ra quyết định với đọ không chắc chắn

3.1. Khái niệm mô hình
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

Mô hình là một biểu diễn đơn giản hóa, trừu tượng
hóa hiện thực
Mô hình thường được phân lớp theo mức độ trừu
tượng hóa :
- Mô hình tỷ lệ
- Mô hình tương tự
- Mô hình định lượng

Biểu diễn mô hình định lượng
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

Mô hình hóa
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

Mô hình hóa là thiết lập mô hình cho một bài toán
Quá trình đi từ xác lập các tham số của mô hình cho
đến khi điều khiển được mô hình "ăn khớp" với
hoạt động của hệ thống thực

Lợi ích của mô hình
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

–

–

–

Giá thành của việc phân tích mô hình hóa thấp hơn
giá thành của những thí nghiệm tương tự trên hệ
thống thực. Giá của các sai sót trong các thử nghiệm
trên mô hình nhỏ hơn
Vượt qua yếu tố thời gian, các thay đổi tính theo năm
ở thế giới thực có thể được mô phỏng trong vài phút
tính toán
Thao tác trên mô hình (ví dụ sửa tham số) dễ hơn so
với thế giới thực

Lợi ích của mô hình (tiếp)
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

Xử lý được các tham số không chính xác, cho phép
nhà quản lý xác định được các rủi ro có thể gặp phải
Sử dụng mô hình toán học cho phép phân tích một
số lượng lớn các giải pháp có thể, cùng với các khả
năng truyền thông... Từ đó lựa chọn phương án tốt
nhất trong nhiều phương án.
Mô hình tăng khả năng học và khả năng thực tập

Các bước phát triển mô hình
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

Phân tích bài toán: Chỉ ra mối quan hệ giữa các thực
thể, các biến điều khiển được và biến không điều khiển
được, phân tích về các biến và các ràng buộc của nó
Phát triển mô hình ban đầu: Trả lời câu hỏi: sẽ giải bài
toán như thế nào ? Có thể đưa các biến vào một biểu
thức toán học được không ?
Đo hiệu quả mô hình: Thử nghiệm và đo kết quả, xem
mô hình đã phản ánh đúng với hoath động trong thế
giới thực không
Phát triển mô hình cuối: Tinh chỉnh, hợp nhất các kết
quả ở các bước trên

Phân lớp mô hình
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

- Mô hình toán học, mô hình thống kê, mô hình khoa
học quản lý
- Mô hình tĩnh, mô hình động (kịch bản thay đổi theo
thời gian)
- Mô hình chắc chắn, không chắc chắn

Các mô hình định lượng
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

Mô hình toán học
Mô hình thống kê
Mô hình khoa học quản lý

Mô hình toán học
TD Khang – ĐHBK Hà Nội

Hàm tuyến tính: y = a...
H TR GIÚP QUYT ĐỊNH
LpHTTT
Hệ trợ giúp quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ trợ giúp quyết định - Người đăng: bui-tien-cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hệ trợ giúp quyết định 9 10 735