Ktl-icon-tai-lieu

Học C# Cơ bản

Được đăng lên bởi kukarapro123
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5383 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương 1. Môi trường lập trình
Hoàng Hữu Việt - IT Faculty, Vinh University
Email: viethh.vinhuni@gmail.com

2007

C# Programming, 2nd edition.

Nội dung
Hoàng Hữu Việt

Giới thiệu
Môi trường lập trình
Ví dụ
Một số khái niệm

2007

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 2

Giới thiệu
Hoàng Hữu Việt

Visual Studio .NET
Môi trường phát triển tích hợp của Microsoft
Chương trình viết trong nhiều ngôn ngữ khác
nhau
Visual C#
Visual C++
VB.NET

Được công bố vào tháng 7 năm 2000

Visual C#
Là ngôn ngữ hướng đối tượng, lập trình trực quan
và dựa trên ngôn ngữ C, C++ và Java
2007

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 3

Giới thiệu
Hoàng Hữu Việt

Microsoft.NET Framework
XML Web
Web
Services
Forms
ASP.NET

Windows
Forms

C#, VB.NET, J#, C++ …
Data and XML Classes
Base Framework Classes
Common Language Runtime
2007

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 4

Môi trường lập trình .NET
Hoàng Hữu Việt

Tạo một Project
Chọn File

2007

New

Project

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 5

Môi trường lập trình .NET
Hoàng Hữu Việt

Tạo một Project
Chọn Visual C#
Windows
Chọn Windows Application
Chọn Location
Gõ tên Project
Chú ý: Ngầm định tự động tạo ra thư mục chứa
Project

2007

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 6

Môi trường lập trình .NET
Hoàng Hữu Việt

Một số khái niệm
C# .NET Project
Tập hợp và tệp, hình ảnh, tài
liệu của Project

C# .NET solution
Tập hợp các Project tạo ra một
hoặc nhiều ứng dụng

Một Solution có 2 Project

2007

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 7

Môi trường lập trình .NET
Hoàng Hữu Việt

Một số khái niệm
Ứng dụng Console applications
Chạy trên môi trường MS DOS Prompt của Window
Không có giao diện lập trình đồ hoạ
Không có các thành phần lập trình trực quan

2007

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 8

Môi trường lập trình .NET
Hoàng Hữu Việt

Một số khái niệm
Ứng dụng Windows applications
Chạy trên môi trường Windows
Có giao diện lập trình đồ hoạ
Có các thành phần lập trình trực quan

2007

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 9

Môi trường lập trình .NET
Hoàng Hữu Việt

Giao diện .NET

2007

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Slide 10

Môi trường lập trình .NET
Hoàng Hữu Việt

Các thành phần
Form
Là thành phần của giao diện đồ hoạ
Chứa các điều khiển lập trình sử dụng lại (Reused)

Tabs
Một tài liệu được mở trong một tab
Dùng để tiết kiệm không gian khi lập trình

Menu
Chứa các lệnh dùng để xây dựng và thực hiện chương
trình

ToolBar
Chứa các biểu tượng dùng để thực hiện các lệnh...
2007 C# Programming, 2
nd
edition.
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
B MÔN CÁC H THNG THÔNG TIN
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 1.
ng 1.
M
M
ôi
ôi
tr
tr
ư
ư
ng lp trình
ng lp trình
Hoàng Hu Vit - IT Faculty, Vinh University
Email: viethh.vinhuni@gmail.com
Học C# Cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học C# Cơ bản - Người đăng: kukarapro123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Học C# Cơ bản 9 10 649