Ktl-icon-tai-lieu

Học lập trình VB trên MACRO EXCEL

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2737 lần   |   Lượt tải: 7 lần
HỌC LẬP TRÌNH VB TRÊN MACRO EXCEL
Thông Tin tài liệi Từ Internet
“Phạm Văn Dương”



Thuộc tính RANGE

Thuộc tính Range trả về một đối tượng, có thể là một cell đơn lẻ hoặc một
dãy gồm nhiều cell. Trong lệnh gán giá trị của cell A1 vào cell A5 đưới đây,
Range trả về giá trị chỉ gồm 1 cell:
Worksheets("Sheet1").Range("A5").Value = Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value

Khi dùng với kiểu không xác định, Range trả về một dãy cell trên sheet đang
hoạt động. Để tránh kiểu "Râu ông nọ cắm cằm bà kia", bạn hãy kích hoạt
một bảng tính bằng phương pháp Activate trước khi dùng thuộc tính Range
mà không cần chỉ ra giới hạn cụ thể. Sau đây là cách điền vào vùng A1:H8
các số ngẫu nhiên bằng cách đặt công thức cho mỗi ô trong dãy mà trước đó
sheet1 đã được kích hoạt:
Worksheets("sheet1").Activate
Range("A1:H8").Formula = "=rand()"

Bạn cũng có thể đặt tên cho dãy cell và chỉ cho VBA tham chiếu đến tên này.
Ví dụ, bạn ra lệnh xóa nội dung của một dãy có tên "Criteria" bằng cách:
Worksheets(1).Range("criteria").ClearContents
Nếu bạn sử dụng một đối số (argument) mà đối số đó là địa chỉ dãy cell, bạn
phải định rõ địa chỉ đó theo kiểu A1 (dùng kiểu R1C1 máy sẽ báo lỗi).


Thuộc Tính Cell

Thuộc tính Cells sử dụng cú pháp Cells(row,column), với row là chỉ số hàng
và column là chỉ số cột, để trả về một cell đơn lẻ. Chẳng hạn, bạn có thể
gán giá trị 24 cho cell A1 bằng lệnh:
Worksheets(1).Cells(1, 1).Value = 24

Và gán một công thức cho cell A2:
ActiveSheet.Cells(2, 1).Formula = "=sum(b1:b5)"

Cho dù bạn có thể dùng công thức Range("A1") để trả về cell A1 (không hề
sai!), nhưng dùng thuộc tính Cells thì tiện lợi hơn bởi bạn có thể sử dụng
một biến số đại diện cho hàng hoặc cột phục vụ yêu cầu lập trình. Bạn hãy
tham khảo ví dụ tạo tiêu đề cột và hàng trên Sheet1 sau đây, lưu ý sau khi
bảng tính đã được kích hoạt, thuộc tính Cells có thể được sử dụng thoải mái
mà không cần khai báo một sheet cụ thể nào vì nó trả về một cell trên sheet
hoạt động.
Sub SetUpTable()
Worksheets("sheet1").Activate
For theYear = 1 To 5
Cells(1, theYear + 1).Value = 1990 + theYear
Next theYear
For theQuarter = 1 To 4
Cells(theQuarter + 1, 1).Value = "Q" & theQuarter
Next theQuarter
End Sub

Mặc dù bạn có thể sử dụng những hàm xử lý chuỗi của Visual Basic để thay
đổi tham chiếu kiểu A1, nhưng để dễ hiểu hơn và rèn luyện kỹ năng lập trình
của mình, bạn nên sử dụng kiểu Cells(1, 1).
Nếu bạn sử dụng cú pháp expression.Cells(row,column), với expression là
một biểu thức trả về một đối tượng Range, và row...
HỌC LẬP TRÌNH VB TRÊN MACRO EXCEL
Thông Tin tài liệi Từ Internet
“Phạm Văn Dương”
Thuộc tính RANGE
Thuộc tính Range trả về một đối tượng, có thể là một cell đơn lẻ hoặc một
dãy gồm nhiều cell. Trong lệnh gán giá trị của cell A1 vào cell A5 đưới đây,
Range trả về giá trị chỉ gồm 1 cell:
Worksheets("Sheet1").Range("A5").Value = Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value
Khi dùng với kiểu không xác định, Range trả về một dãy cell trên sheet đang
hoạt động. Để tránh kiểu "Râu ông nọ cắm cằm bà kia", bạn hãy kích hoạt
một bảng tính bằng phương pháp Activate trước khi dùng thuộc tính Range
mà không cần chỉ ra giới hạn cụ thể. Sau đây là cách điền vào vùng A1:H8
các số ngẫu nhiên bằng cách đặt công thức cho mỗi ô trong dãy mà trước đó
sheet1 đã được kích hoạt:
Worksheets("sheet1").Activate
Range("A1:H8").Formula = "=rand()"
Bạn cũng có thể đặt tên cho dãy cell và chỉ cho VBA tham chiếu đến tên này.
Ví dụ, bạn ra lệnh xóa nội dung của một dãy có tên "Criteria" bằng cách:
Worksheets(1).Range("criteria").ClearContents
Nếu bạn sử dụng một đối số (argument) mà đối số đó là địa chỉ dãy cell, bạn
phải định rõ địa chỉ đó theo kiểu A1 (dùng kiểu R1C1 máy sẽ báo lỗi).
Thuộc Tính Cell
Thuộc tính Cells sử dụng cú pháp Cells(row,column), với row là chỉ số hàng
và column là chỉ số cột, để trả về một cell đơn lẻ. Chẳng hạn, bạn có thể
gán giá trị 24 cho cell A1 bằng lệnh:
Worksheets(1).Cells(1, 1).Value = 24
Học lập trình VB trên MACRO EXCEL - Trang 2
Học lập trình VB trên MACRO EXCEL - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Học lập trình VB trên MACRO EXCEL 9 10 914