Ktl-icon-tai-lieu

Học máy

Được đăng lên bởi haitho37-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học máy

Học máy
Bởi:
Wiki Pedia
Học máy, có tài liệu gọi là Máy học, (tiếng Anh: machine learning) là một lĩnh vực của
trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc phát triển các kĩ thuật cho phép các máy tính có thể
"học". Cụ thể hơn, học máy là một phương pháp để tạo ra các chương trình máy tính
bằng việc phân tích các tập dữ liệu. Học máy có liên quan lớn đến thống kê, vì cả hai
lĩnh vực đều nghiên cứu việc phân tích dữ liệu, nhưng khác với thống kê, học máy tập
trung vào sự phức tạp của các giải thuật trong việc thực thi tính toán. Nhiều bài toán suy
luận được xếp vào loại bài toán NP-khó, vì thế một phần của học máy là nghiên cứu sự
phát triển các giải thuật suy luận xấp xỉ mà có thể xử lí được.
Học máy có tính ứng dụng rất cao bao gồm máy truy tìm dữ liệu, chẩn đoán y khoa,
phát hiện thẻ tín dụng giả, phân tích thị trường chứng khoán, phân loại các chuỗi DNA,
nhận dạng tiếng nói và chữ viết, dịch tự động, chơi trò chơi và cử động rô-bốt (robot
locomotion).

Tương tác với con người
Một số hệ thống học máy nỗ lực loại bỏ nhu cầu trực giác của con người trong việc phân
tích dữ liệu, trong khi các hệ thống khác hướng đến việc tăng sự cộng tác giữa người và
máy. Không thể loại bỏ hoàn toàn tác động của con người vì các nhà thiết kế hệ thống
phải chỉ định cách biểu diễn của dữ liệu và những cơ chế nào sẽ được dùng để tìm kiếm
các đặc tính của dữ liệu. Học máy có thể được xem là một nỗ lực để tự động hóa một
số phần của phương pháp khoa học. Một số nhà nghiên cứu học máy tạo ra các phương
pháp bên trong các khuôn khổ của thống kê Bayes.

Các loại giải thuật
Các thuật toán học máy được phân loại theo kết quả mong muốn của thuật toán. Các loại
thuật toán thường dùng bao gồm:
• Học có giám sát -- trong đó, thuật toán tạo ra một hàm ánh xạ dữ liệu vào tới
kết quả mong muốn. Một phát biểu chuẩn về một việc học có giám sát là bài
toán phân loại: chương trình cần học (cách xấp xỉ biểu hiện của) một hàm ánh

1/3

Học máy

•
•
•

•
•

xạ một vector [X1, X2, ..., Xn] tới một vài lớp bằng cách xem xét một số mẫu
dữ_liệu - kết_quả của hàm đó.
Học không giám sát -- mô hình hóa một tập dữ liệu, không có sẵn các ví dụ đã
được gắn nhãn.
Học nửa giám sát -- kết hợp các ví dụ có gắn nhãn và không gắn nhãn để sinh
một hàm hoặc một bộ phân loại thích hợp.
Học tăng cường -- trong đó, thuật toán học một chính sách hành động tùy theo
các quan sát về thế giới. Mỗi hành động đều có tác động tới môi trường, và môi
trường cung cấp thông tin phản hồi để hướng dẫn cho thuật toán của quá trình...
Học máy
Bởi:
Wiki Pedia
Học máy, có tài liệu gọi là Máy học, (tiếng Anh: machine learning) là một lĩnh vực của
trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc phát triển các thuật cho phép các máy tính thể
"học". Cụ thể hơn, học máy một phương pháp để tạo ra các chương trình máy tính
bằng việc phân tích các tập dữ liệu. Học máy liên quan lớn đến thống kê, cả hai
lĩnh vực đều nghiên cứu việc phân tích dữ liệu, nhưng khác với thống kê, học máy tập
trung vào sự phức tạp của các giải thuật trong việc thực thi tính toán. Nhiều bài toán suy
luận được xếp vào loại bài toán NP-khó, vì thế một phần của học máy là nghiên cứu sự
phát triển các giải thuật suy luận xấp xỉ mà có thể xử lí được.
Học máy tính ứng dụng rất cao bao gồm máy truy tìm dữ liệu, chẩn đoán y khoa,
phát hiện thẻ tín dụng giả, phân tích thị trường chứng khoán, phân loại các chuỗi DNA,
nhận dạng tiếng nói chữ viết, dịch tự động, chơi trò chơi cử động rô-bốt (robot
locomotion).
Tương tác với con người
Một số hệ thống học máy nỗ lực loại bỏ nhu cầu trực giác của con người trong việc phân
tích dữ liệu, trong khi các hệ thống khác hướng đến việc tăng sự cộng tác giữa người và
máy. Không thể loại bỏ hoàn toàn tác động của con người các nhà thiết kế hệ thống
phải chỉ định cách biểu diễn của dữ liệu và những cơ chế nào sẽ được dùng để tìm kiếm
các đặc tính của dữ liệu. Học máy thể được xem một nỗ lực để tự động hóa một
số phần của phương pháp khoa học. Một số nhà nghiên cứu học máy tạo ra các phương
pháp bên trong các khuôn khổ của thống kê Bayes.
Các loại giải thuật
Các thuật toán học máy được phân loại theo kết quả mong muốn của thuật toán. Các loại
thuật toán thường dùng bao gồm:
Học có giám sát -- trong đó, thuật toán tạo ra một hàm ánh xạ dữ liệu vào tới
kết quả mong muốn. Một phát biểu chuẩn về một việc học có giám sát là bài
toán phân loại: chương trình cần học (cách xấp xỉ biểu hiện của) một hàm ánh
Học máy
1/3
Học máy - Trang 2
Học máy - Người đăng: haitho37-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Học máy 9 10 922