Ktl-icon-tai-lieu

Học Visual C++

Được đăng lên bởi mthang1983
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 4650 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Người báo cáo: 

Ngô Hải Bắc 

Tài liệu: 

TUT01.03 

Ngày: 

10/01/06 

Trang: 

1/78 

 

Tutorial no 01.02 
 

Gửi đến: 
Nội dung: 

Đoàn Hiệp, Doãn Minh Đăng, Huỳnh Châu Thuận  
picvietnam@googlegroups.com
Lập trình giao tiếp máy tính qua cổng RS232.. 

 

MICROSOFT WORD

 
Tóm tắt: 
Vấn giao tiếp giữa PC và vi điều khiển rất quan trong trong các ứng dụng điều khiển, đo lường,.. 
trong thực tế.  
Do đó tôi xin giới thiệu cho các bạn viết chương trình trên PC dùng MSComm. Tôi xin đưa ra một 
số vấn đề như sau:  
‐ Giới thiệu chuẩn giao tiếp  RS232  và  điều khiển Active X Microsoft Communication 6.0( 
MSComm): cách tính chất và cách thiết lập tham số tối ưu cho điều khiển. 
‐ Lập trình ứng dụng giao tiếp trên cơ sở sử dụng phần mềm Visual C++ trong bộ công cụ Visual ‐ 
Studio 6.0 của Microsft: 
+ Thiết kế giao diện chương trình. 
+ Viết mã cho chương trình. 
 

1. Điều khiển MSComm 
1.1.

Chuẩn giao tiếp RS232 

RS232 là một chuẩn giao tiếp nối tiếp dùng định dạng không đồng bộ, kết nối nhiều 
nhất là với 2 thiết bị, chiều dài kết nối lớn nhất cho phép để đảm bảo dữ liệu là 50 – 100 feet 
( 12.7 đến 25.4 m), tốc độ 20kBít/s đôi khi là tốc độ 115 k Bít/s với một số thiết bị đặc biệt.  
Để biết được các tham số của chuẩn giao tiếp RS232 trong hệ điều hành của bạn như thế 
nảo thì bạn kích phải chuột vào biểu tượng My Computer , chọn Properties, chọn Tab 
HardWare chọn Device Manager sẽ có một tree hiện ra. Bạn chọn Port( Com & LPT), kích 
chuột phải vào Communication Port( COM1). Chuyển sang tab Port Setting sẽ thấy được 
các tham số mà chúng ta cần thiết lập bao gồm tần số bus, Data Bits, Parity Bits, Stop Bits, 
Handshaking,..  

Người báo cáo: 

Ngô Hải Bắc 

Tài liệu: 

TUT01.03 

Ngày: 

10/01/06 

Trang: 

2/78 

 

 
Hình 1.1: Chọn My Computer ‐> Properties 
 

 
Hình 1.2: Chọn Device Manager 

Người báo cáo: 

Ngô Hải Bắc 

Tài liệu: 

TUT01.03 

Ngày: 

10/01/06 

Trang: 

3/78 

 

 
Hình 1.3: Chọn Properties của Communication Port( COM1) 
 

 
Hình 1.4: Chọn thẻ Port Setting để biết tham số  
Đó chính là lí do tại sao tôi lại chọn các tham số đưa vào trong các ComboBox như ở 
dưới chương trình này. 
 

Người báo cáo: 

Ngô Hải Bắc 

Tài liệu: 

TUT01.03 

Ngày: 

10/01/06 

Trang: 

4/78 

 

1.2.

Các thuộc tính của MSComm 

MSComm là một điều khiển ActiveX dùng trong truyền thông nối tiếp. Các tính chất 
của điều khiển này được dùng để thiết lập giao tiếp với các thiết bị ngoại vi qua cổng 
RS232. Do đó tôi xin giới thiệu với các bạn điều ...
Ngườibáocáo:
NgôHiBc
Tàiliu:
TUT01.03
Ngày:
10/01/06
Trang:
1/78
Tutorialn
o
01.02
Giđến:
ĐoànHip,DoãnMinhĐăng,HunhChâuThun
picvietnam@googlegroups.com
Nidung:
LptrìnhgiaotiếpmáytínhquacngRS232..
MICROSOFTWORD
Tómtt:
VngiaotiếpgiaPCviđiukhinrtquantrongtrongcácứngdngđiukhin,đolường,..
trongthctế.
DođótôixingiithiuchocácbnviếtchươngtrìnhtrênPCdùngMSComm.Tôixinđưaramt
sốvnđềnhưsau:
‐GiithiuchungiaotiếpRS232điukhinActiveXMicrosoftCommunication6.0(
MSComm):cáchtínhchtcáchthiếtlpthamsốtiưuchođiukhin.
‐LptrìnhứngdnggiaotiếptrêncơsởsửdngphnmmVisualC++trongbộcôngcụVisual‐
Studio6.0caMicrosft:
+Thiếtkếgiaodinchươngtrình.
+Viếtchochươngtrình.
1. ĐiukhinMSComm
1.1. ChungiaotiếpRS232
RS232mtchungiaotiếpnitiếpdùngđịnhdngkhôngđồngb,kếtninhiu
nhtvi2thiếtb,chiudàikếtnilnnhtchophépđểđảmbodữliu50100feet
(12.7đến25.4m),tcđộ20kBít/sđôikhitcđộ115kBít/svimtsốthiếtbịđặcbit.
ĐểbiếtđượccácthamsốcachungiaotiếpRS232tronghệđiuhànhcabnnhưthế
nothìbnkíchphichutvàobiutượngMyComputer,chnProperties,chnTab
HardWarechnDeviceManagersẽmttreehinra.BnchnPort(Com&LPT),kích
chutphivàoCommunicationPort(COM1).ChuynsangtabPortSettingsẽthyđược
cácthamsốchúngtacnthiếtlpbaogmtnsốbus,DataBits,ParityBits,StopBits,
Handshaking,..
Học Visual C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học Visual C++ - Người đăng: mthang1983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Học Visual C++ 9 10 847