Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG BOOTROM WINXP VỚI PHẦN MỀM BXP2.5

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG
MẠNG BOOTROM WINXP VỚI PHẦN
MỀM BXP2.5
CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT
Máy chủ:

- Hệ điều hành cho máy chủ có thể là: Windows XP, Windows 2000
Professional, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced server. Tốt nhất
nên chọn Windows 2000 Advanced server và cài bản service pack mới nhất (hiện
tại là service pack 4)
- Đĩa cứng : Tuỳ theo cách cài đặt là dùng chung ổ cứng (Share Image)
hoặc riêng mỗi ổ cứng cho client (Private Image) để chọn cho phù hợp.
VD: nếu cài theo kiểu Share Image cho tất cả các client bạn chỉ cần ổ cứng
khoảng 15GB cũng đủ, Trong trường hợp cài Private Image, VD mỗi image client
là 3.5GB hệ thống mạng của bạn có 20 client thì phần ổ cứng của máy chủ để
chứa các image của tất cả 20 client là 3.5*20 =70GB, vì vậy bạn có thể dùng ổ
80GB cho hệ thống mạng. Ổ cứng phải chọn loại 7200rpm (hoặc tốt hơn nữa là
SCSI) .

Máy con (Client)
Máy con có thể chạy bootrom với Windows2000 Professional hoặc
WindowsXP Professional, tuy nhiên trong bài này chỉ đề cập đến WindowsXP
Proessional mà thôi.
- Mỗi máy con phải có 1 card mạng với bootrom PXE (version v.99j hoặc
cao hơn). Card mạng phải thuộc 1 trong 3 loại sau: 3com905C, Intel Pro/100,
RTL8139.
Trong bài hướng dẫn này tôi dựa trên theo mô hình như sau:
1. Máy chủ: cài Windows2000 Server (chưa cài service pack), cấu hình
Domain, cài sẵn dịch vụ DHCP, ổ cứng được định dạng theo NTFS. Giao thức
chính làTCP/IP với địa chỉ được khai báo cho máy chủ là 192.168.0.1. Tạo sẵn các
account cho máy con từ USER01, USER02, USER03....
2. Máy client: chuẩn bị sẵn một máy client có ổ cứng (gọi là ổ cứng tham
khảo) đã cài sẵn Windows XP, update các bản sửa lỗi để chống virus và các ứng
dụng cần thiết như Microsoft Office, font..... Tạo một account - chẳng hạn là
USER01 với quyền admin và khi khởi động sẽ tự động log on bằng user này.
Trong phần Computer name khai báo tên là USER01, còn ở phần khai báo về
Pham Luong Tuan - Diễn Đàn VNN1

1

mạng ta khai báo Workgroup (mặc dù khai báo domain hay workgroup đều được
nhưng nên khai báo workgroup để quá trình log on vào máy chủ sẽ nhanh hơn).
Máy con phải có giao thức TCP/IP (mặc nhiên khi cài card mạng đã có).
Phải bảo đảm máy con thông mạng với máy chủ trước khi tiến hành cài BXP.

Pham Luong Tuan - Diễn Đàn VNN1

2

PHẦN 1
Cài đặt BXP ở máy chủ
Trước khi cài BXP 2.5, nếu trong máy chủ của bạn có một phiên
bản nào trước của BXP 2.5 như 3Com VLD, BootNic, BXP2.0 thì bạn
phải remove khỏi hệ thống cũng như xóa các thư mục liên quan đến
chúng ...
H NG D N CÀI Đ T H TH NGƯỚ
M NG BOOTROM WINXP V I PH N
M M BXP2.5
CHU N B TR C KHI CÀI Đ T ƯỚ
Máy ch :
- H đi u nh cho máy ch th là: Windows XP, Windows 2000
Professional, Windows 2000 Server, or Windows 2000 Advanced server. T t nh t
n ch n Windows 2000 Advanced server cài b n service pack m i nh t (hi n
t i là service pack 4)
- Đĩa c ng : Tuỳ theo ch cài đ t dùng chung c ng ( Share Image)
ho c riêng m i c ng cho client ( Private Image) đ ch n cho phù h p.
VD: n u cài theo ki u Share Image cho t t c các client b n ch c n c ngế
kho ng 15GB cũng đ , Trong tr ng h pi Private Image, VD m i image client ườ
3.5GB h th ng m ng c a b n có 20 client t ph n c ng c a máy ch đ
ch a c image c a t t c 20 client 3.5*20 =70GB, v y b n th ng
80GB cho h th ng m ng. c ng ph i ch n lo i 7200rpm (ho c t t h n n a ơ
SCSI) .
Máy con (Client)
Máy con th ch y bootrom v i Windows2000 Professional ho c
WindowsXP Professional, tuy nhiên trong bài này ch đ c p đ n W ế indowsXP
Proessional mà thôi.
- M i máy con ph i 1 card m ng v i bootrom PXE (version v.99j ho c
cao h n). ơ Card m ng ph i thu c 1 trong 3 lo i sau: 3com905C, Intel Pro/100,
RTL8139.
Trong i h ng d n y tôi d a trên theo mô hình nh sau:ướ ư
1. Máy ch : cài Windows2000 Server (ch a cài service pack), c u hình ư
Domain, cài s n d ch v DHCP, c ng đ c đ nh d ng theo NTFS. Giao th c ượ
chính làTCP/IP v i đ a ch đ c khai báo cho máy ch là ượ 192.168.0.1. T o s n các
account cho y con t USER01, USER02, USER03....
2. Máy client: chu n b s n m t máy client c ng (g i c ng tham
kh o) đã cài s n Windows XP, update các b n s a l i đ ch ng virus và c ng
d ng c n thi t nh Microsoft Office, font..... T o m t account - ch ng h n là ế ư
USER01 v i quy n admin khi kh i đ ng s t đ ng log on b ng user này.
Trong ph n Computer name khai o tên là USER01, n ph n khai báo v
Pham Luong Tuan - Di n Đàn VNN1
1
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG BOOTROM WINXP VỚI PHẦN MỀM BXP2.5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG BOOTROM WINXP VỚI PHẦN MỀM BXP2.5 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MẠNG BOOTROM WINXP VỚI PHẦN MỀM BXP2.5 9 10 9