Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Được đăng lên bởi Traj Lang Len Thj
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Pro ENGINEER WildFire 5 M40
Bước 1: Đưa đĩa DVD cài đặt vào đầu đọc, chép file lisence.dat trong thư mục CRACK vào ổ cứng trên
máy. Ví dụ chép vào ổ C:/.
Bước 2: Dùng notepad để mở file lisence.dat. (Chuột phải vào file lisence.dat chọn Open with… Hiện lên
cửa sổ > Chọn notepad, với Windows 7 hoặc Vista, nếu bạn không tìm thấy Notepad thì chọn Browser và
chỉ đến tập tin notepad.exe theo đường dẫn C:/Windows/System32).
Bước 3: Mở file Setup.exe trong ổ đĩa để tiến hành
cài đặt, trong cửa sổ hiện cài đặt hiện ra, chép số PTC
HostID ra giấy(Hình 1).
(Mấy cái số này là gì nhỉ? Dòng số này là địa chỉ vật lý của
card mạng, có thể kiểm tra bằng cách nhấn phím window +
phím R để mở hộp thoại RUN nhập vào CMD để mở cửa sổ
command prompt sau đó nhập dòng lệnh: ipconfig /all thì
sẽ thấy dòng Physical Addess chính là địa chỉ vật lý của card
mạng. Do dễ nhầm số “0” và chữ “O” nên bạn có thể vào
đây coi để xem dòng ký tự bạn ghi có đúng không. Nếu máy
của bạn có nhiều card mạng thì phải tìm đúng dòng số
được hiện khi cài đặt ở hình bên.)

Hình 1
Bước 4: Trở lại cửa sổ Notepad đang mở file lisence ở
bước 2, thay thế toàn bộ các kí tự 00-00-00-00-00-00
thành số vừa chép ra giấy ở bước 3 (Chép đúng như
các kí tự hiển thị ở trong cửa sổ bước 3, kể cả kí tự “-“,
phân biệt chữ thường chữ hoa).

Cách làm nhanh:
- Bôi chọn dòng có các kí tự 00-00-00-00-00-00 ở
dòng trên cùng, nhấn chuột phải chọn Copy (Hình
2)
Hình 2:
- Vào Edit chọn Replace… Ctrl+H (Hình 3)

Hình 3:

1/1

Hình 4:
Sau đó nhấn Replace All. (Hình 4) và đóng cửa sổ này.
- Lưu file: vào File > Chọn Save (Hình 6).
- Đóng cửa sổ Notepad.

Hình 6
Bước 7: Trở lại cửa sổ ở bước 3, nhấn Next để tiếp
tục cài đặt, trong cửa sổ kế tiếp, nhấp chuột trái
vào ô I accept, chữ Next sẽ sáng lên, nhấn vào chữ
Next để tiếp tục (Hình 7).

Hình 7

1/2

Bước 8: Nhấp chuột vào dòng Pro/ENGINEER &
Pro/ENGINEER Mechanica (Hình 8)

Hình 8
Bước 9: Chọn thư mục cài đặt, chú ý: ổ đĩa cài đặt
phải còn trống ít nhất 5 GB.
- Nhấp chuột vào dấu “+” ở Product Features để
xổ menu con bên trong, trong phần Options,
chọn Install all sub-features để cài đặt các thành
phần cần thiết (Hình 9).
- Nhấp chọn Next để tiếp tục.

Hình 9
Bước 10: Trong cửa sổ hiện ra nhấn nút Add (Hình
10)

Hình 10

1/3

Bước 11: Trong cửa sổ nhỏ hiện lên, chọn dòng
cuối cùng (Locked lisence file), sau đó nhấp chuột
trái vào biểu tượng thư mục để chỉ đến file
lisence.dat đã được chỉnh sửa ở bước 6. (Hình 11)
Sau đó nhấn OK. Nếu làm đúng đến bước...
1/1
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHN MM
P
P
r
r
o
o
E
E
N
N
G
G
I
I
N
N
E
E
E
E
R
R
W
W
i
i
l
l
d
d
F
F
i
i
r
r
e
e
5
5
M
M
4
4
0
0
Bước 1: Đưa đĩa DVD i đặt vào đầu đọc, chép file lisence.dat trong thư mục CRACK vào cng trên
máy. Ví d chép vào C:/.
Bước 2: Dùng notepad để m file lisence.dat. (Chut phi vào file lisence.dat chọn Open with… Hiện n
ca s > Chn notepad, vi Windows 7 hoc Vista, nếu bn không tìm thy Notepad tchn Browser
ch đến tập tin notepad.exe theo đường dn C:/Windows/System32).
Bước 3: M file Setup.exe trong đĩa để tiến hành
cài đặt, trong ca s hiện i đặt hin ra, chép s PTC
HostID ra giy(Hình 1).
(My cái s này nh? Dòng s này địa ch vt ca
card mng, có th kim tra bng cách nhn phím window +
phím R đ m hp thoi RUN nhập vào CMD để m ca s
command prompt sau đó nhp dòng lnh: ipconfig /all thì
s thấy dòng Physical Addess chính là đa ch vt ca card
mng. Do d nhm s 0 và ch O nên bn th vào
đây coi để xem dòng ký t bạn ghi có đúng không. Nếu máy
ca bn nhiu card mng thì phải tìm đúng dòng số
được hiện khi cài đặt hình bên.)
Hình 1
Bước 4: Tr li ca s Notepad đang mở file lisence
c 2, thay thế toàn b các t 00-00-00-00-00-00
thành s va chép ra giy ớc 3 (Chép đúng như
các t hin th trong ca s c 3, k c t -“,
phân bit ch thưng ch hoa).
Cách làm nhanh:
- Bôi chn dòng các t 00-00-00-00-00-00
dòng trên cùng, nhn chut phi chn Copy (Hình
2)
Hình 2:
- Vào Edit chọn Replace… Ctrl+H (Hình 3)
Hình 3:
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM - Trang 2
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM - Người đăng: Traj Lang Len Thj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 9 10 412