Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSERVER TRÊN CENTOS 6.5 GỒM APACHE – MYSQL – PHPMYADMIN

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSERVER TRÊN CENTOS 6.5
GỒM APACHE – MYSQL – PHPMYADMIN
1. Cài đặt Apache
Cài đặt gói liên quan
# yum insatll httpd -y
Khởi động dịch vụ
# service httpd start
Cho phép mặc định chạy khi khởi động
# chkconfig httpd on
Để có thể truy cập webserver từ bên ngoài bạn phải sửa iptables cho phép port 80
# vi /etc/sysconfig/iptables
Thêm vào dòng sau:
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -j ACCEPT
Restart iptables
# service iptables restart

Để kiểm tra. bạn có thể tạo một website ở thư mục /var/www/html/ để test.
Dưới đây mình tạo một trang có nội dung là hocmang.net
[root@hocmang ~]# vi /var/www/html/index.html
<html>
<body>
hocmang.net
</body>
</html>
Ở máy client bạn chỉ cần gõ http://192.168.80.100 là sẽ truy cập được trang web mới tạo.



2. Cài đặt MySQL
Cài đặt package liên quan
# yum install mysql mysql-server -y
Khởi động dịch vụ và cho phép chạy mặc định khi khởi động CentOS
# service mysqld start
# chkconfig mysqld on
Đặt root password
Mặc định khi cài xong user root sẽ không có mật khẩu, nếu bạn muốn thiết lập mật khẩu cho
user root thì làm như sau:
[root@hocmang ~]# mysql_secure_installation
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL
MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP
CAREFULLY!
In order to log into MySQL to secure it, we'll need the
current
password for the root user. If you've just installed MySQL,
and



you haven't set the root password yet, the password will be
blank,
so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the
MySQL
root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] y
New password: #nhập password
Re-enter new password: #nhập lại password
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account
created for
them. This is intended only for testing, and to make the
installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into
a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from
the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
By default, MySQ...
http://hocmang.net
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSERVER TRÊN CENTOS 6.5
GỒM APACHE – MYSQL PHPMYADMIN
1. Cài đặt Apache
Cài đặt gói liên quan
# yum insatll httpd -y
Khởi động dịch vụ
# service httpd start
Cho phép mặc định chạy khi khởi động
# chkconfig httpd on
Để có thể truy cập webserver từ bên ngoài bạn phải sửa iptables cho phép port 80
# vi /etc/sysconfig/iptables
Thêm vào dòng sau:
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -j ACCEPT
Restart iptables
# service iptables restart
Để kiểm tra. bạn có thể tạo một website ở thư mục /var/www/html/ để test.
Dưới đây mình tạo một trang có nội dung là hocmang.net
[root@hocmang ~]# vi /var/www/html/index.html
<html>
<body>
hocmang.net
</body>
</html>
Ở máy client bạn chỉ cần gõ http://192.168.80.100 là sẽ truy cập được trang web mới tạo.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSERVER TRÊN CENTOS 6.5 GỒM APACHE – MYSQL – PHPMYADMIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSERVER TRÊN CENTOS 6.5 GỒM APACHE – MYSQL – PHPMYADMIN - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WEBSERVER TRÊN CENTOS 6.5 GỒM APACHE – MYSQL – PHPMYADMIN 9 10 57