Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn dùng excel

Được đăng lên bởi babypike0208
Số trang: 286 trang   |   Lượt xem: 2727 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mục lục Excel 2010

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010.................................................8
Thêm tính năng Sparkline....................................................................................9
Tính năng Slicers .............................................................................................. 10
Định dạng dữ liệu có điều kiện .......................................................................... 11
PivotTables và PivotCharts................................................................................ 13
Share Workbook............................................................................................... 14
I.

Nội dung chính ........................................................................................... 14
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel .................................................. 14
1.1 Giới thiệu Excel .................................................................................... 14
Excel là gì:............................................................................................... 14
Ribbon là gì? ........................................................................................... 19
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu).............................................. 20
1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ .................................... 21
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel ................................................................. 22
Thu nhỏ cửa sổ Excel ............................................................................... 22
Phóng to cửa sổ Excel .............................................................................. 22
Thoát khỏi Excel ...................................................................................... 22
1.3. Thao tác với ô và vùng.......................................................................... 22
Nhận dạng ô và vùng (cells, range) ........................................................... 22
Chọn vùng ............................................................................................... 23

Sao chép và di chuyển vùng...................................................................... 24
Dán đặc biệt (Paste Special) ..................................................................... 24
Đặt tên vùng ............................................................................................ 27
Thêm chú thích cho ô ..................................................
Mc lc Excel 2010
I. Nhng đim mi trong Microsoft Excel 2010.................................................8
Tm tính năng Sparkline....................................................................................9
Tính năng Slicers .............................................................................................. 10
Định dng d liuđiu kin .......................................................................... 11
PivotTables và PivotCharts................................................................................ 13
Share Workbook ............................................................................................... 14
I. Ni dung cnh ........................................................................................... 14
Cơng 1:m Quen Vi Microsoft Excel .................................................. 14
1.1 Gii thiu Excel .................................................................................... 14
Excel là gì:............................................................................................... 14
Ribbon là gì? ........................................................................................... 19
S dng thc đơn ng cnh (shortcut menu).............................................. 20
1.2. M Excel, đóng Excel, png to, thu nh ca s .................................... 21
Png to, thu nh ca s Excel ................................................................. 22
Thu nh ca s Excel ............................................................................... 22
Png to ca s Excel .............................................................................. 22
Thoát khi Excel ...................................................................................... 22
1.3. Thao tác vi ô và vùng.......................................................................... 22
Nhn dng ô và vùng (cells, range) ........................................................... 22
Chn vùng ............................................................................................... 23
hướng dẫn dùng excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn dùng excel - Người đăng: babypike0208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
286 Vietnamese
hướng dẫn dùng excel 9 10 330