Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn dùng outlook ex

Được đăng lên bởi Gia Phat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướ ng d ẫn sử dụng E ma il vớ i Out lo ok E xpr es s

Mục lục

I. Khởi tạo Outlook Express...............................................................................2
1.1. Cách vào và khởi tạo Outlook Express ....................................................2
1.2. Thoát khỏi Outlookexpress..........................................................................8
II. Sử dụng Email với Outlook Express ..........................................................9
2.1. Cách vào Outlook Express...........................................................................9
2.2. Một số chức năng cơ bản...........................................................................11
2.3. Cách tạo thư mới...........................................................................................12
2.4.Lưu thư vào mục thư nháp (Drafts) ..........................................................14
2.5. Cách lưu danh bạ:.........................................................................................15

1

Hướ ng d ẫn sử dụng E ma il vớ i Out lo ok E xpr es s

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL VỚI OUTLOOK EXPRESS
I. Khởi tạo Outlook Express
1.1. Cách vào và khởi tạo Outlook Express


Vào Start  Programs  Outlook Express

Cửa sổ khởi động Outlook Express
Nếu bạn dùng Outlook Express lần đầu tiên, bảng Internet Connection wizard sẽ hiện
ra như sau:



Nếu không, trên menu Tools, bạn chọn Accounts:

2

Hướ ng d ẫn sử dụng E ma il vớ i Out lo ok E xpr es s



Hộp thoại Internet Account hiện lên, chọn tab Mail để hiển thị tất cả
các Accout Email hiện tại đã có trên mail



Nhấp chuột vào chức năng Add và chọn Mail để thêm một Account
Email mới vào Outlook xuất hiện cửa sổ Internet Connection wizard .

3

Hướ ng d ẫn sử dụng E ma il vớ i Out lo ok E xpr es s



Tại cửa sổ Internet Connection Wizard mục Display name, điền vào
Họ và tên của bạn. Phần này là tuỳ chọn, bạn có thể điền bất cứ tên Email gì
bạn thích nhưng chú ý là tên email này sẽ xuất hiện ở phần From khi người
nhận đọc thư của bạn.



Bấm vào Next, hiển thị cửa sổ Internet Email Address để khai báo
địa chỉ email.



Nhập địa chỉ email mà người quản trị đã cấp cho bạn. Địa chỉ email
có dạng: tensudungg@tenmien.com (có thể là .com.net, .org, .vnn hoặc .vn...)



Bấm Next để chuyển qua phần khai báo thông tin server:
4

Hướ ng d ẫn sử dụng E ma il vớ i Out lo ok E xpr es s

 Incoming mail server(POP Server): mail.songda.com.vn
 Outgoing mail server(SMTP Server): mail.songda.com.vn

Phần Email Server Na...
Hưng dn s dng Email vi Outlook Express
Mục lục
I. Khi to Outlook Express...............................................................................2
1.1. Cách vào và khi to Outlook Express....................................................2
1.2. Thoát khi Outlookexpress..........................................................................8
II. S dng Email vi Outlook Express..........................................................9
2.1. Cách vào Outlook Express...........................................................................9
2.2. Mt s chc năng cơ bn...........................................................................11
2.3. Cách to thư mi...........................................................................................12
2.4.Lưu thư vào mc thư nháp (Drafts)..........................................................14
2.5. Cách lưu danh b:.........................................................................................15
1
hướng dẫn dùng outlook ex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn dùng outlook ex - Người đăng: Gia Phat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hướng dẫn dùng outlook ex 9 10 230