Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Jira

Được đăng lên bởi ducka1
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HƯỚ
NG DẪN SỬ DỤNG JIRA
ƯỚNG
Trung tâm PTPM
Phi
Phiêên bản: 2.0

Mã tài liệu:
SDC-MT-GL-02
Ngày ban hành:
Ngày soát xét cuối:

TÁC GIẢ/NGƯỜI SỬA CUỐI
Họ tên:

Vũ Th
Thịị Xuy
Xuyếến

Chức vụ:

ó ph
òng QA
Ph
Phó
phò

Ký tên

Ngày tháng:____/____/ 20___

XEM XÉT NGHIỆP VỤ
Họ tên:

ng Th
Dươ
ương
Thịị Minh

Chức vụ:

GĐ TTPTPM

Ngày tháng:____/____/ 20___

Ký tên

Ngày tháng:____/____/ 20___

XEM XÉT HỆ THỐNG
Họ tên:

ng Th
Đặ
Đặng
Thịị Huy
Huyềền Linh

Chức vụ:

ưở
ng ph
òng QA
Tr
Trưở
ưởng
phò

Ký tên

Ngày tháng:____/____/ 20___

PHÊ DUYỆT
Họ tên:

ân Ho
àng
Nguy
Nguyễễn Xu
Xuâ
Hoà

Chức vụ:

Đ/QMR
TG
TGĐ

Ký tên

ISO 900
90000 - ISO 27000

HƯỚ
NG DẪN SỬ DỤNG JIRA
ƯỚNG

SDCMT-GL-02
SDC-MT-GL-02

Phiên bản: 2.0

ỆU NÀY ĐƯỢ
C BAN HÀNH CHO CÁC BỘ PH
ẬN SAU
TÀI LI
LIỆ
ĐƯỢC
PHẬ
ận
Nơi nh
nhậ

Nơi nh
nhậận

Hội Đồng Quản Trị

Ban Tổng Giám Đốc

òng Tổng Công Ty
Văn ph
phò
Hành Chính Tổng Hợp

Quan hệ cộng đồng

Quản trị nguồn nhân lực

Ban Tài chính

Quản trị hệ thống

Ban ISO

Phát triển kinh doanh
át tri
ần mềm
Trung tâm ph
phá
triểển ph
phầ
Ban QLDA

Phòng HTKT

Phòng QA

Phòng HCTH

Trung tâm tư vấn và hỗ tr
ợ kh
ách hàng
trợ
khá
Khối tư vấn

Hành chính tổng hợp

òng Hà Nội
Văn ph
phò
Trung tâm KD HCSN

Hành chính tổng hợp

Trung tâm KD DN
òng Hồ Ch
Văn ph
phò
Chíí Minh
Trung tâm KD HCSN

Hành chính tổng hợp

Trung tâm KD DN
òng Đà Nẵng
Văn ph
phò
Phòng KD HCSN

Hành chính tổng hợp

Phòng KD DN
òng Bu
ôn Ma Thu
ột
Văn ph
phò
Buô
Thuộ
Phòng KD HCSN

Hành chính tổng hợp

Phòng KD DN
Văn ph
òng Cần Th
ơ
phò
Thơ
Phòng KD HCSN

Hành chính tổng hợp

Phòng KD DN

Ê N B ẢN
CÁC PHI
PHIÊ
ày
Ng
Ngà

Phi
Phiêên
bản

17/11/2010

1.0

Tạo mới

Lê Thị Lan

25/11/2010

1.1

Sửa hướng dẫn theo giao diện tiếng Việt
của JIRA

Nguyễn Thị
Lan Anh
Vũ Thị
Xuyến

1.2

- Cấu trúc lại các phần trong tài liệu
- Phần Quy trình xử lý vấn đề: Bổ sung
sơ đồ quy trình, cập nhật phần giải thích
trạng thái các vấn đề
- Phần Thêm mới một vấn đề: Bổ sung

16/3/2011

Lưu hành nội bộ

Ph
Phầần có sửa đổ
đổii

Lý do sửa đổ
đổii

Nội dung sửa đổ
đổii

Công ty Cổ ph
phầần MISA

ườ
Ng
Ngườ
ườii sửa

Trang: 2/ 15

HƯỚ
NG DẪN SỬ DỤNG JIRA
ƯỚNG

Phi
Phiêên
bản

ày
Ng
Ngà

SDCMT-GL-02
SDC-MT-GL-02

Ph
Phầần có sửa đổ
đổii

Lý do sửa đổ
đổii

Phiên bản: 2.0

Nội dung sửa đổ
đổii

ườ
Ng
Ngườ
ườii sửa

hướng dẫn điền thông tin Phản ánh tới
- Phần Cách tạo Dashboard: Bổ sung
Phụ lục hướng dẫn tạo nhanh Dashboard
báo cáo theo từng dự án

02/07/2012

2.0

Theo đề nghị
của GĐ SP

Bỏ phần Quy trình xử lý vấn ...
H
H
H
HƯỚ
ƯỚ
ƯỚ
ƯỚNG
NG
NG
NGD
D
D
D
N
N
N
NS
S
S
S
D
D
D
D
NG
NG
NG
NGJIRA
JIRA
JIRA
JIRA
Trung
Trung
Trung
Trungt
t
t
tâ
â
â
âm
m
m
mPTPM
PTPM
PTPM
PTPM
Phi
Phi
Phi
Phiê
ê
ê
ên
n
n
nb
b
b
b
n:
n:
n:
n:2.0
2.0
2.0
2.0
Mãtàiliu:SDC-MT-GL-02
Ngàybanhành:
Ngàysoátxétcui:
TÁCGI/NGƯỜIS
A
CUI
Ngàytháng:____/____/20___
Ht
ê
n:V
V
V
Vũ
ũ
ũ
ũTh
Th
Th
Th
Xuy
Xuy
Xuy
Xuyế
ế
ế
ến
n
n
nKýtên
Chcv
:
Ph
Ph
Ph
Phó
ó
ó
óph
ph
ph
phò
ò
ò
òng
ng
ng
ngQA
QA
QA
QA
XEMXÉTNGHIPV
Ngàytháng:____/____/20___
Ht
ê
n:D
D
D
Dươ
ươ
ươ
ương
ng
ng
ngTh
Th
Th
Th
Minh
Minh
Minh
MinhKýtên
Chcv
:
G
G
G
GĐ
Đ
Đ
ĐTTPTPM
TTPTPM
TTPTPM
TTPTPM
XEMXÉTHTHNG
Ngàytháng:____/____/20___
Ht
ê
n:Đặ
Đặ
Đặ
Đặng
ng
ng
ngTh
Th
Th
Th
Huy
Huy
Huy
Huy
n
n
n
nLinh
Linh
Linh
LinhKýtên
Chcv
:Tr
Tr
Tr
Tr
ưở
ưở
ưở
ưởng
ng
ng
ngph
ph
ph
phò
ò
ò
òng
ng
ng
ngQA
QA
QA
QA
PHÊDUYT
Ngàytháng:____/____/20___
Ht
ê
n:Nguy
Nguy
Nguy
Nguy
n
n
n
nXu
Xu
Xu
Xuâ
â
â
ân
n
n
nHo
Ho
Ho
Hoà
à
à
àng
ng
ng
ngKýtên
Chcv
:
TG
TG
TG
TGĐ
Đ
Đ
Đ/QMR
/QMR
/QMR
/QMR
ISO
ISO
ISO
ISO900
900
900
9000
0
0
0-
-
-
-ISO
ISO
ISO
ISO27000
27000
27000
27000
Hướng dẫn Jira - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Jira - Người đăng: ducka1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn Jira 9 10 284