Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project

Được đăng lên bởi Nguyễn Lương
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 3 lần
H−íng dÉn lËp tiÕn ®é thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p s¬ ®å ngang trªn MS Project 2007
Biªn so¹n: TrÇn V¨n T¸m - Bé m«n Tin häc øng dông - §H KiÕn Tróc HN - Mobile 0904.401.486
1
H−íng dÉn lËp tiÕn ®é theo ph−¬ng ph¸p s¬ ®å ngang
víi phÇn mÒm Microsoft Project 2007
Khi më ch−¬ng tr×nh Microsoft Project 2007 ch−¬ng tr×nh sÏ lµm viÖc ngay víi biÓu ®å ngang (
Gantt Chart)
1. T¹o lËp c¸c cét ë cöa sæ nhËp sè liÖu
+ Cét thø tù (STT) thuéc tr−êng ID
+ Cét ph©n cÊp c«ng viÖc (P.cÊp) thuéc tr−êng Outline Number
+ Cét tªn c«ng viÖc (Task Name) thuéc tr−êng Name
+ Cét thêi gian (Duration) thuéc tr−êng Duration
+ Cét ®¬n vÞ thuéc tr−êng Text ( tõ Text 1 ®Õn Text 30)
+ Cét ®Þnh møc thuéc tr−êng Text ( tõ Text 1 ®Õn Text 30)
+ Cét khèi l−îng thuéc tr−êng Text ( tõ Text 1 ®Õn Text 30)
+ Cét nhu cÇu thuéc tr−êng Text ( tõ Text 1 ®Õn Text 30)
+ Cét b¾t ®Çu thuéc tr−êng Start
+ Cét kÕt thóc thuéc tr−êng Finish
+ Cét quan hÖ víi c«ng viÖc tr−íc ®ã thuéc tr−êng Predecessors
+ Cét nh©n c«ng thuéc tr−êng Resource Names
Chó ý : NÕu cã nhiÒu cét kh¸c nhau thuéc tr−êng Text, mçi cét ph¶i thiÕt lËp ë mét tªn
tr−êng Text kh¸c nhau. VÝ dô : Cét ®¬n vÞ thuéc tr−êng Text 1, Cét ®Þnh møc thuéc tr−êng
Text2 ... Kh«ng ®−îc ®Æt cïng tªn tr−êng Text.
§Ó t¹o ra c¸c cét cã tªn vµ tr−êng phï hîp :
NhÊp ®óp chuét vµo tr−êng muèn ®Þnh d¹ng ( ®Çu cét)
Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project - Người đăng: Nguyễn Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang với phần mềm Microsoft Project 9 10 449