Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng ELIS

Được đăng lên bởi cao-hoc-2013-dot-1-gis-ban-do-ha-noi
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 12793 lần   |   Lượt tải: 22 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG
ELIS

Hà Nội - 2011

Tài liệu hướng dẫn cài đặt ELIS

MỤC LỤC
I. Yêu cầu về hệ thống....................................................................................................................3
II. Hướng dẫn cài đặt .....................................................................................................................4
1. Cài đặt Microsoft SQL Server 2005......................................................................................4
2. Cài đặt dữ liệu thuộc tính ...................................................................................................25
3. Cài đặt .NET Framework 3.5..............................................................................................37
4. Cài đặt ArcGIS Engine Runtime 9.3...................................................................................41
5. Cài đặt ArcSDE9.3 cho SQL...............................................................................................52
6. Cài đặt cơ sở dữ liệu không gian.........................................................................................78
6.1 Cài đặt ArcGIS Desktop 9.3...........................................................................................79
6.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu không gian sử dụng ArcCatalog...................................................88
7. Cài đặt ELIS........................................................................................................................96

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trang: 2/105

Tài liệu hướng dẫn cài đặt ELIS

I. Yêu cầu về hệ thống
Phần cứng:
Cấu hình tối thiểu máy chủ:
• Intel Pentium IV
• RAM 2 GB
• HDD 20 GB
Cấu hình tối thiểu máy trạm:
• IntelPentium III
• RAM 512 MB
• HDD còn trống 5 GB
Phần mềm:
Hệ điều hành và phần mềm máy chủ:
• Windows Server 2000 hoặc Windows Server 2003
• Microsoft SQL Server 2005
• ArcDesktop 9.3
• ArcSDE for SQL 9.3
Hệ điều hành và phần mềm máy trạm:
• Windows XP SP2 hoặc Windows 2000 SP4
• .NET Framework 3.5
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trang: 3/105

Tài liệu hướng dẫn cài đặt ELIS

• ArcGIS Engine Runtime 9.3
• ELIS
II. Hướng dẫn cài đặt
Có 2 cách để triển khai hệ thống:
Cách 1: Các máy có kết nối mạng LAN (mạng nội bộ), chúng ta cần một máy
làm máy chủ (hoặc có thể chọn một máy có cấu hình tốt để làm máy chủ) chứa toàn bộ
cơ sở dữ liệu hệ thống.
Khi đó trên máy chủ n...
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG
ELIS
Hà Nội - 2011
Hướng dẫn sử dụng ELIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng ELIS - Người đăng: cao-hoc-2013-dot-1-gis-ban-do-ha-noi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng ELIS 9 10 348