Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng eview

Được đăng lên bởi Liêm Trần
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Höôùng
ng
daãn
söû
duïng
ng
1

Bieân soaïn: Thanh Phong

Baøi 1. Giôùi thieäu
Khôûi ñoäng
ng, thoaùt
Giao dieän
Caùc thanh thöïc ñôn

2

Bieân soaïn: Thanh Phong

Start>Programs>Eview4>Nhaáp Eview4

Baøi 1. Giôùi thieäu

3

Bieân soaïn: Thanh Phong

Maøn hình ñaàu tieân cuûa Eview 4

Baøi 1. Giôùi thieäu

4

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thoaùt khoûi Eview

Choïn thöïc ñôn File,
sau ñoù choïn Exit

Baøi 1. Giôùi thieäu

5

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thöïc ñôn File

Baøi 1. Giôùi thieäu

6

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thöïc ñôn Edit

Baøi 1. Giôùi thieäu

7

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thöïc ñôn Objects

Baøi 1. Giôùi thieäu

8

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thöïc ñôn Quick

Baøi 1. Giôùi thieäu

9

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thöïc ñôn Options

Baøi 1. Giôùi thieäu

10

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thöïc ñôn Quick

Baøi 1. Giôùi thieäu

11

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thöïc ñôn Options

Baøi 1. Giôùi thieäu

12

Bieân soaïn: Thanh Phong

Thöïc ñôn Windows vaø Help

Baøi 1. Giôùi thieäu

13

Bieân soaïn: Thanh Phong

Baøi 2. Eview caên baûn
Taïo môùi Workfile (New)
Löu workfile (Save)
Môû workfile saün coù (Load)
Thay ñoåi kích thöôùc workfile (resizing)
Saép xeáp caùc bieán cuûa workfile (sort)
Trích loïc döõ lieäu töø workfile (extracting)
Thay ñoåi caùch
ch theå hieän cuûa workfile
Caùc ñoái töôïng
ng vaø caùc thao taùc treân ñoái töôïng
ng

14

Bieân soaïn: Thanh Phong

Taïo moät workfile
1. Vaøo thöïc ñôn File/New/Workfile
2. Choïn loaïi frequency thích hôïp döõ lieäu (Vd: Quaterly)
3. Taïi Start date Æ nhaäp thôøi gian cho quan saùt thöù
nhaát (Vd: 1955:1)
4. Taïi End date Æ nhaäp thôøi gian cho quan saùt cuoái
cuøng (Vd: 2000:2)
5. Nhaáp OK

Baøi 2. Eview caên baûn

15

Bieân soaïn: Thanh Phong

Taïo moät workfile
1. Ta ñaõ taïo xong 1 workfile coù khaû naêng chöùa 751
quan saùt töø quí I naêm 1955 ñeán quí II naêm 2000.
2. Hai icon ñoái töôïng C vaø Resid laø do Eviews taïo ra
trong moïi workfile.

Baøi 2. Eview caên baûn

16

Bieân soaïn: Thanh Phong

Caùc loaïi Frequency
Annual: Ta nhaäp naêm theo 4 kyù töï hoaëc 2 kyù töï ñeàu
ñöôïc (Vd: SD: 1930 – ED: 2000)
Semi-Annual (S): 1950:2 hay 1950S2 laø töông ñöông
nhau (Vd: SD: 1950:1 – ED: 1970S2)
Quarterly (Q): Vd: SD: 1970Q1 – ED: 2000:4
Monthly (M): Vd: SD: 1945:1 – ED: 1970M5
Weekly vaø Daily: nhaäp vaøo 8:10:97 Æ ngaøy 10 thaùng 8
naêm 1997.
Undated hoaëc irregular: Khoâng theo chuoãi thôøi gian
hoaëc döõ lieäu khoâng ñeàu
Baøi 2. Eview caên baûn

17

Bieân soaïn: Thanh Phong

Löu moät workfile
1.
2...
1
Bieân soaïn: Thanh Phong
H
H
ö
ö
ô
ô
ù
ù
ng
ng
daãn
daãn
s
s
öû
öû
du
du
ï
ï
ng
ng
hướng dẫn sử dụng eview - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng eview - Người đăng: Liêm Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng eview 9 10 381