Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sư dụng Eviews6

Được đăng lên bởi vanvuvnpt
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 4422 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI GIẢNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 6.0
ThS Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn

BÀI GIẢNG 2

HƯỚNG DẪN SỬ
DỤNG EVIEWS 6.0
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:
1. Eviews là gì?
2. Workfile là gì?
3. Trình bày dữ liệu trong Eviews?
4. Đối tượng trong Eviews
5. Quản lý dữ liệu trong Eviews
6. Các phép toán và hàm số gì trong Eviews
7. Các vấn đề cơ bản về phân tích dữ liệu chuỗi và nhóm
8. Xây dựng hàm kinh tế lượng trong Eviews
9. Kiểm định giả thiết của mô hình hồi qui trong Eviews

ĐỐI TƯỢNG BÀI GIẢNG:
1. Tài liệu bài giảng cho sinh viên đại học
2. Tài liệu tham khảo ôn tập cho học viên cao học

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ EVIEWS
EVIEWS LÀ GÌ?
Eviews1 cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp,
hồi qui và dự báo chạy trên nền Windows. Với Eviews ta có
thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ thống kê từ dữ
liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá
trị tương lai. Eviews có thể hữu ích trong nhiều lĩnh vực
như phân tích và đánh giá dữ liệu khoa học, phân tích tài
1

Viết tắt của Econometrics Views

1

BÀI GIẢNG 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS 6.0
ThS Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn

chính, dự báo kinh tế vĩ mô, mô phỏng, dự báo doanh số,
và phân tích chi phí. Đặc biệt, Eviews là một phần mềm
rất mạnh cho các nghiên cứu dữ liệu thời gian và dữ liệu
chéo với cỡ mẫu lớn.
Eviews đưa ra nhiều cách nhập dữ liệu rất thông dụng
và dễ sử dụng như nhập từ bàn phím, từ các tập tin sẵn có
dưới dạng Excel hay Text. Với Eviews, chúng ta có thể dễ
dàng tạo ra các chuỗi mới từ các chuỗi hiện hành, hoặc mở
rộng dữ liệu có sẵn. Eviews trình bày các biểu mẫu, đồ
thị, kết quả ấn tượng và có thể in trực tiếp hoặc chuyển
qua các loại định dạng văn bản khác. Eviews giúp người sử
dụng dễ dàng ước lượng và kiểm định các mô hình kinh tế
lượng. Ngoài ra, Eviews còn giúp những người nghiên cứu
chuyên nghiệp có thể xây dựng các tập tin bài giảng trình
cho dự án nghiên cứu của mình. Eviews tận dụng các đặc
điểm hiển thị ưu việc của nền Windows hiện đại nên rất
thuận tiện cho tất cả mọi người dễ dàng sử dụng như dùng
chuột, các thanh kéo, thay đổi giao diện, thoát, … Nhờ sử
dụng loại ngôn ngữ rất gần với các ký hiệu chuẩn của
toán, thống kế, và kinh tế lượng, nên người sử dụng dễ
dàng suy luận một cách hợp lý khi xây dựng hoặc kiểm định
các mô hình hồi qui trên Eviews. Nếu chương trình được
cài đặt thành công, thì khi khởi động Eviews chúng ta sẽ
thấy xuất hiện một cửa sổ chính như sau:

Title bar: Thanh tiêu đề, Main Menu: Trình đơn chính, Command
Window: Cửa sổ/Màn hình lệnh, Work Area:...
BÀI GING 2: HƯỚNG DN S DNG EVIEWS 6.0
ThS Phùng Thanh Bình
ptbinh@ueh.edu.vn
BÀI GING 2
HƯỚNG DN S
DNG EVIEWS 6.0
MC TIÊU BÀI GING:
1. Eviews là gì?
2. Workfile là gì?
3. Trình bày d liu trong Eviews?
4. Đối tượng trong Eviews
5. Qun lý d liu trong Eviews
6. Các phép toán và hàm s gì trong Eviews
7. Các vn đề cơ bn v phân tích d liu chui và nhóm
8. Xây dng hàm kinh tế lượng trong Eviews
9. Kim định gi thiết ca mô hình hi qui trong Eviews
ĐỐI TƯỢNG BÀI GING:
1. Tài liu bài ging cho sinh viên đại hc
2. Tài liu tham kho ôn tp cho hc viên cao hc
NHNG VN ĐỀ CƠ BN V EVIEWS
EVIEWS LÀ GÌ?
Eviews
1
cung cp các công c phân tích d liu phc tp,
hi qui và d báo chy trên nn Windows. Vi Eviews ta có
th nhanh chóng xây dng mt mi quan h thng kê t d
liu có sn và s dng mi quan h này để d báo các giá
tr tương lai. Eviews có th hu ích trong nhiu lĩnh vc
như phân tích và đánh giá d liu khoa hc, phân tích tài
1
Viết tt ca Econometrics Views
1
Hướng dẫn sư dụng Eviews6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sư dụng Eviews6 - Người đăng: vanvuvnpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hướng dẫn sư dụng Eviews6 9 10 514