Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng excel

Được đăng lên bởi huong le
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 (3 tiết)
Sử dụng hàm trong Excel
1

NỘI DUNG THỰC HÀNH
Các nhóm hàm: Thống kê, đổi kiểu, hàm kí tự, hàm số toán học, hàm logic,…

2

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

2.1 Một số hàm thông dụng
2.1.1 Các hàm thống kê
• Average(number1, number2, ...): tính giá trị trung bình của các số.
• Max(number1, number2, ...): tính giá trị lớn nhất của các số.
• Min(number1, number2, ...): tính giá trị nhỏ nhất của các số.
• Sum(number1, number2, ...): tính tổng các số.
• Count(number1, number2, ...): đếm các ô chứa số.
• Rank(number, ref, order): trả lại số thứ tự trong danh sách số.
2.1.2 Các hàm đổi kiểu
• Text(value, format_text): đổi các giá trị số thành text.
• Value(Text): chuyển các text đại diện cho giá trị số thành số.
2.1.3 Các hàm kí tự
• Left(text,num_chars): trả lại một số kí tự được chỉ định từ bên trái chuỗi kí tự.
• Right(text,num_chars): trả lại một số kí tự được chỉ định từ bên phải chuỗi kí
tự.
• Mid(text,start_num,num_chars): trả lại một số kí tự từ một vị trí xác định.
• Upper(text): chuyển text thành chữ hoa.
• Lower(text): chuyển text thành chữ thường.
• Proper(text): chuyển chữ cái đầu từ và các kí tự ngay sau kí tự đặc biệt thành
thành chữ hoa.
-1-

• Trim(text): xóa bỏ tất cả các kí tự trống thừa.
2.1.4 Các hàm toán học
• SQRT(number): hàm căn bậc 2.
• ABS(number): lấy giá trị tuyệt đối.
• Round(number, num_digit): làm tròn số.
2.1.5 Các hàm logic
• If(logical_test,value_if_true, value_if_ false): hàm trả lại giá trị đúng nếu biểu
thức logic nhận giá trị TRUE và ngược lại.
• And(logical1, logical2, ...): hàm nhận giá trị TRUE nếu tất cả các đối số nhận
giá trị TRUE.
• OR(logical1,logical2, ...): hàm nhận giá trị FALSE nếu tất cả các đối số nhận
giá trị FALSE.
Để nhập các hàm có thể sử dụng các cách sau:
− Gõ trên dòng nhập dữ liệu
− Gõ trực tiếp vào ô dữ liệu
− Sử dụng menu Insert /Function, sau đó chọn hàm cụ thể trong hộp thoại.
2.2 Một số hàm chuyên dụng khác
EXCEL cung cấp rất nhiều hàm ứng dụng khác nhau được chia một cách tương
đối thành các lớp. Khi truy nhập đến hộp Function Wizard (sử dụng menu Insert
/Function) bạn sẽ thấy có hai ô: ô bên trái liệt kê các lớp hàm còn ô bên phải là những
hàm tương ứng trong các lớp hàm đó. Mục này tóm tắt một số hàm đặc trưng liên quan
đến hai lĩnh vực thống kê và tài chính … Danh mục các hàm đầy đủ hơn đề nghị xem
tài liệu tham khảo.
2.2.1 Các hàm thống kê
• Tính độ lệch tuyệt đối

1 n
Công thức tính: d = ∑ x i − x
n i =1
-2-

Lời gọi hàm: AVEDEV(number1, number2, ...)
• Tính trung bình số học...
BÀI THC HÀNH S 3 (3 tiết)
S dng hàm trong Excel
1 NI DUNG THC HÀNH
Các nhóm hàm: Thng kê, đổi kiu, hàm kí t, hàm s toán hc, hàm logic,…
2 TÓM TT LÝ THUYT
2.1 Mt s hàm thông dng
2.1.1 Các hàm thng kê
Average(number1, number2, ...): tính giá tr trung bình ca các s.
Max(number1, number2, ...): tính giá tr ln nht ca các s.
Min(number1, number2, ...): tính giá tr nh nht ca các s.
Sum(number1, number2, ...): tính tng các s.
Count(number1, number2, ...): đếm các ô cha s.
Rank(number, ref, order): tr li s th t trong danh sách s.
2.1.2 Các hàm đổi kiu
Text(value, format_text): đổi các giá tr s thành text.
Value(Text): chuyn các text đại din cho giá tr s thành s.
2.1.3 Các hàm kí t
Left(text,num_chars): tr li mt s kí t được ch định t bên trái chui kí t.
Right(text,num_chars): tr li mt s kí t được ch định t bên phi chui kí
t.
Mid(text,start_num,num_chars): tr li mt s kí t t mt v trí xác định.
Upper(text): chuyn text thành ch hoa.
Lower(text): chuyn text thành ch thường.
Proper(text): chuyn ch cái đầu t
và các kí t ngay sau kí t đặc bit thành
thành ch hoa.
- 1 -
hướng dẫn sử dụng excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng excel - Người đăng: huong le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng excel 9 10 567