Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Excell

Được đăng lên bởi rua288
Số trang: 284 trang   |   Lượt xem: 2294 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình Excel 2013
Microsoft Excel 2013

Suamaytinhtainha.info

Page 1

Giáo trình Excel 2013

Mục lục

Bài 1 – Khởi động làm quen giao diện..................................5
1.1. Khởi động chương trình..............................................5
1.2. Tạo một bảng tính mới................................................7
1.3. Thanh công cụ Ribbon..............................................11
1.4. Thanh công cụ nhanh................................................20
Suamaytinhtainha.info

Page 2

Giáo trình Excel 2013
1.5. Office Button..............................................................26
1.6. Các thành phần khác trên giao diện........................30
Bài 2 – Thao tác với bảng tính.............................................38
2.1. Thành phần và các thao tác cơ bản..........................38
2.2. Làm việc với ô (Cell)..................................................61
2.3. Làm việc với cột.........................................................96
2.4. Làm việc với hàng (dòng)........................................116
2.5. Một số thao tác khác................................................137
Bài 3 – Làm việc với dữ liệu...............................................158
3.1. Kiểu dữ liệu và cách định dạng..............................158
3.2. Định dạng dữ liệu.....................................................167
3.3. Tìm kiếm dữ liệu......................................................182
3.4. Sắp xếp và lọc dữ liệu..............................................188
Bài 4 – Công thức và hàm..................................................216
4.1. Một số khái niệm......................................................217
4.2. Các phép toán...........................................................219
4.3. Công thức, hàm........................................................224
4.4. Phân loại hàm...........................................................234
Bài 5 – Tìm hiểu một số hàm cơ bản.................................236
5.1. Nhóm hàm tài chính................................................236
5.2. Nhóm hàm ngày tháng............................................244
Suamaytinhtainha.info

Page 3

Giáo trình Excel 2013
5.3. Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu.......................248
5.4. Nhóm hàm thống kê.................................................251
5.5. Nhóm hàm xử lý chuỗi............................................254
5.6. Nhóm hàm luận lý....................................................256
5.7. Hàm toán học và ...
Giáo trình Excel 2013
Microsoft Excel 2013
Suamaytinhtainha.info Page 1
Hướng dẫn sử dụng Excell - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Excell - Người đăng: rua288
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
284 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Excell 9 10 832