Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng MS Project

Được đăng lên bởi Tân Lê Thế
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường
năng lực quản lý đất đai và môi trường (SEMLA)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MICROSOFT PROJECT 2003

Mục Lục

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG MICROSOFT PROJECT

1

1. Mục đích chung và các yêu cầu của Microsoft Project ................................................................................ 1
2. Quản lý dự án là gì? ..................................................................................................................................... 1
3. Các nhân tố chính tạo nên một dự án ........................................................................................................... 2
4. Cơ sở dữ liệu của Microsoft Project 2003.................................................................................................... 2
5. Xem xét dữ liệu cần thiết ............................................................................................................................. 2
6. Hệ thống lịch làm việc của Microsoft Project.............................................................................................. 2
7. Một số từ khoá trong Microsoft Project 2003 .............................................................................................. 2

PHẦN II: TẠO MỘT DỰ ÁN

4

Bài 1: Thiết lập một dự án mới

5

1. Tạo mới 1 dự án ........................................................................................................................................... 5
2. Nhập các thông tin quan trọng cho dự án..................................................................................................... 7
3. Thiết lập hệ thống lịch làm việc cho dự án .................................................................................................. 8

Bài 2: Cách thức nhập và tổ chức các công việc

10

1. Nhập các công việc và thời gian thực hiện................................................................................................. 10
2. Tạo mốc dự án (milstones)......................................................................................................................... 11
3. Tạo các công việc định kỳ.......................................................................................................................... 11
4. Phân cấp các công việc .............................................................................................................................. 13
5. Hiệu chỉnh danh sách các công việc...............................................
Chương trình hp tác Vit Nam - Thy Đin v tăng cường
năng lc qun lý đất đai và môi trường (SEMLA)
HƯỚNG DN S DNG
MICROSOFT PROJECT 2003
Hướng dẫn sử dụng MS Project - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng MS Project - Người đăng: Tân Lê Thế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng MS Project 9 10 903