Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o tù häc Häc k× I n¨m häc 2006 - 2007
GV: §ång V¨n Long - 1 – Proteus Tutorial
H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm m« pháng Proteus
Giíi thiÖu phÇn mÒm
Proteus mét phÇn mÒm trî thiÕt pháng c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn
tö. So víi mét sè c¸c phÇn mÒm hç trî m« pháng c¸c m¹ch ®iÖn kh¸c nh−:
- Circuitmaker 2000 ngoµi viÖc trî thiÕt s¬ m¹ch in (PCB) th×
phÇn mÒm cßn cho phÐp vÏ pháng m¹ch chuÈn x¸c tíi 95% nh−ng l¹i
bÞ h¹n chÕ khi m« pháng c¸c lo¹i m¹ch t−¬ng tù còng nh− m¹ch tæng hîp c¸c sè
c¶ t−¬ng tù.
- WorkBench (EWB) phÇn mÒm nµy th− viÖn linh kiÖn phong phó
cã nhiÒu thiÕt bÞ ®o kiÓm tra nh− thùc tÕ gióp ng−êi thiÕt kÕ dÔ dµng quan s¸t c©n
chØnh th«ng cña m¹ch ®iÖn. So víi c¸c phÇn mÒm kh¸c th× WorkBench cho
phÐp m« pháng c¸c lo¹i m¹ch ®iÖn (c¶ sè vµ t−¬ng tù)
- ORCAD, Eagle PROTEL c¸c phÇn mÒm hç trî ®å nguyªn
vµ s¬ ®å m¹ch in (PCB) nh−ng kh«ng hç trî m« pháng m¹ch nguyªn lý.
Th× Proteus cã thÕ m¹ch h¬n h¼n vÒ c¸c mÆt:
- Th− viÖn linh kiÖn phong phó .
- Hç trî nhiÒu thiÕt bÞ ®o kiÓm tra.
- Cho phÐp thiÕt kÕ vµ ch¹y m« pháng s¬ ®å nguyªn lý gåm c¸c m¹ch t−¬ng
tù, m¹ch sè, m¹ch tæng hîp c¶ sè c¶ t−¬ng tù...
- Cho phÐp ch¹y m« pháng c¸c lo¹i vi ®iÒu khiÓn, EPPROM, PIC.
- Hç trî thiÕt kÕ m¹ch in (PCB).
c ®iÓm m¹ch cña phÇn mÒm nªn ®èi víi gi¸o viªn t dông Proteus
®Ó lµm c«ng trî cho c¸c m«n häc nh−: §iÖn b¶n, thuyÕt m¹ch,
M¹ch ®iÖn 1, M¹ch ®iÖn 2, kü thuËt xung sè, m«n häc LËp tr×nh Vi ®iÒu khiÓn...
®èi víi häc sinh – sinh viªn ®©y lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô qu¸ tr×nh häc tËp, ®èi
víi nh÷ng ng−êi yªu thÝch ®iÖn - ®iÖn t®©y lµ m«i tr−êng s¸t i thùc
nhÊt ®Ó thiÕt kÕ c¸c m¹ch ®iÖn øng dông.
Lµ ng−êi gi¸o viªn, lµ mét thî ®iÖn tö t«i thÊy phÇn mÒm nµy rÊt hay vµ cÇn thiÕt
cho nªn t«i viÕt tµi liÖu nµy cho b¹n ®äc ..
Do ®©y phiªn b¶n ®Çu tiªn còng do thêi gian ng¾n nªn tµi liÖu chØ ng l¹i
ë møc ®é h−íng dÉn b¶n gióp nh÷ng ai míi b¾t ®Çu t×m hiÓu phÇn mÒm
nµy tlµm ngay ®−îc. Cßn chi tiÕt h¬n xin ra m¾t b¹n ®äc trong lÇn t¸i b¶n
sau. Tµi liÖu ch¾c cÇn nhiÒu sù gãp ý cña b¹n ®äc.
Mäi th«ng tin ph¶n håi xin göi vÒ ®Þa chØ:
dlong_nute_edu_vn@yahoo.com.vn
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus 9 10 466