Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn sử dụng phần mềm surfer 6.0

Được đăng lên bởi Geo Holocene
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn Anh Th¾ng

Tin häc øng dông
sö dông phÇn mÒm Surfer 6.0
Më ®Çu

Trong Tr¾c ®Þa mét trong nh÷ng s¶n phÈm quan träng lµ b¶n ®å ®Þa h×nh,
Mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n lµm lªn b¶n ®å ®Þa h×nh lµ yÕu tè ®Þa h×nh, ®ã lµ c¸c
®êng ®ång møc (®êng b×nh ®é). HiÖn nay cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm dïng ®Ó vÏ ®êng b×nh ®é nh SDR, Sortdesk, Surfer... Surfer lµ mét phÇn mÒm ®îc dïng ®Ó vÏ
®êng b×nh ®é v¬Ý ®é tin cËy cao, bëi lÏ chóng cã nhiÒu ph¬ng ph¸p vµ c¸ch thøc
®Ó tiÕn hµnh vÏ.
Surfer lµ phÇn mÒm ch¹y trªn m«i trêng Window. Surfer 6.0 chñ yÕu dïng
®Ó tÝnh vµ vÏ c¸c ®êng ®ång møc, thÓ hiÖn ë d¹ng mÆt ph¼ng hoÆc kh«ng gian ba
chiÒu
Sè liÖu ®Çu vµo lµ to¹ ®é X,Y vµ trÞ sè Z cña mçi ®iÓm ®o
C¸c bíc vµ c¸ch vÏ ®êng ®ång møc

1.N¹p ch¬ng tr×nh
Sau khi ®· cµi ®Æt ch¬ng tr×nh, khëi ®éng ch¬ng tr×nh tõ biÓu tîng
2. Vµo sè liÖu
Tõ menu cña ch¬ng tr×nh vµo File  New  chän Worksheet, khi ®ã xuÊt
hiÖn b¶ng sè. Nªn vµo sè liÖu ë d¹ng format nh sau:
Cét A: gi¸ trÞ Y
Cét B: gi¸ trÞ X
Cét C: gi¸ trÞ Z
Cét D: tªn cña ®iÓm ( cã thÓ cã hoÆc kh«ng)
Sau ®ã vµo File Save vµ ®Æt tªn cho file sè liÖu( file sè liÖu cã d¹ng *.DAT,
ch¼ng h¹n VIDU.DAT)
3. Néi suy sè liÖu
Surfer chia vïng vÏ bëi mét líi h×nh ch÷ nhËt ®Òu, mçi ®iÓm nót líi cã
mét gi¸ trÞ ®é cao (cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó néi suy tõ sèliÖu ®· vµo ®Ó ®îc
c¸c gi¸ trÞ ®é cao)
Tªn cña file líi ®îc g¸n tù ®éng cã d¹ng *.GRD
vµo FILE  New  chän Plot, trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i
H-1

Vµo Grid  DATA  chØ ra file sè liÖu ®· cã *.DAT (VIDU.DAT)  OK
Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i:
H-2

1

NguyÔn Anh Th¾ng

Tin häc øng dông

Chän c¸c th«ng sè cho b¶n vÏ sau ®ã nhÊn chän OK
4. VÏ b¶n ®å
Tõ file d÷ liÖu ®· cã (VIDU.GRID) ta vÏ bÒ mÆt ®Þa h×nh ë d¹ng ®ång
møc( Contour ) hoÆc d¹ng bÒ mÆt (Surface)
a) VÏ ë d¹ng ®êng ®ång møc
Tõ menu cña ch¬ng tr×nh vµo Map  Contour  chän file *.GRID sau ®ã
xuÊt hiÖn hép tho¹i
H-3

Sau khi chän xong c¸c th«ng tin cña b¶n vÏ nhÊn chän OK. Khi ®ã trªn
mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn b¶n ®å ë d¹ng ®êng ®ång møc
H-4

2

H-5

NguyÔn Anh Th¾ng

Tin häc øng dông

b) VÏ b¶n ®å ë d¹ng bÒ mÆt ( Surface )
Thao t¸c nh trªn ( cïng mét file sè liÖu d¹ng líi )
Vµo Map  Surface chän file líi *.GRID sau ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i:

1. Vµo sè liÖu

Surfer cho phÐp nhËp sè liÖu vµo ë 2 d¹ng:
1. D¹ng file: mét file cã Ýt nhÊt 3 cét, mét cét lµ c¸c gi¸ trÞ hoµnh ®é Y,
mét cét lµ c¸c gi¸ trÞ tung ®é X vµ mét cét lµ c¸c gi¸ trÞ Z. Ngoµi ra, cã thÓ thªm
cét ghi tªn ®iÓm hay ghi chó cña ®iÓm
2. D¹ng hµm sè ®· biÕt z = f(x,y)
1.1 Vµo sè liÖ...
NguyÔn Anh Th¾ng Tin häc øng dông
sö dông phÇn mÒm Surfer 6.0
Më ®Çu
Trong Tr¾c ®Þa mét trong nh÷ng s¶n phÈm quan träng b¶n ®å ®Þa h×nh,
Mét trong ba yÕu b¶n lµm lªnn ®å ®Þa h×nh yÕu ®Þa h×nh, ®ã c¸c
®êng ®ång møc (®êng b×nh ®é). HiÖn nay rÊt nhiÒu phÇn mÒm dïng ®Ó ®-
êng b×nh ®é nh SDR, Sortdesk, Surfer... Surfer mét phÇn mÒm ®îc dïng ®Ó
®êng b×nh ®é v¬Ý ®é tin cËy cao, bëi chóng nhiÒu ph¬ng ph¸p c¸ch thøc
®Ó tiÕn hµnh vÏ.
Surfer lµ phÇn mÒm ch¹y trªn m«i trêng Window. Surfer 6.0 chñ yÕu dïng
®Ó tÝnh vµ vÏ c¸c ®êng ®ång møc, thÓ hiÖn ë d¹ng mÆt ph¼ng hoÆc kh«ng gian ba
chiÒu
Sè liÖu ®Çu vµo lµ to¹ ®é X,Y vµ trÞ sè Z cña mçi ®iÓm ®o
C¸c bíc vµ c¸ch vÏ ®êng ®ång møc
1.N¹p ch¬ng tr×nh
Sau khi ®· cµi ®Æt ch¬ng tr×nh, khëi ®éng ch¬ng tr×nh tõ biÓu tîng
2. Vµo sè liÖu
menu cña ch¬ng tr×nh vµo File New chän Worksheet, khi ®ã xuÊt
hiÖn b¶ng sè. Nªn vµo sè liÖu ë d¹ng format nh sau:
Cét A: gi¸ trÞ Y
Cét B: gi¸ trÞ X
Cét C: gi¸ trÞ Z
Cét D: tªn cña ®iÓm ( cã thÓ cã hoÆc kh«ng)
Sau ®ã vµo File Save ®Æt tªn cho file liÖu( file liÖu d¹ng *.DAT,
ch¼ng h¹n VIDU.DAT)
3. Néi suy sè liÖu
Surfer chia vïng bëi mét líi h×nh ch÷ nhËt ®Òu, mçi ®iÓm nót líi
mét gi¸ trÞ ®é cao (cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p ®Ó néi suy sèliÖu ®· vµo ®Ó ®îc
c¸c gi¸ trÞ ®é cao)
Tªn cña file líi ®îc g¸n tù ®éng cã d¹ng *.GRD
vµo FILE New chän Plot, trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i
Vµo Grid DATA chØ ra file sè liÖu ®· cã *.DAT (VIDU.DAT) OK
Khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i:
1
H-1
H-2
hướng dẫn sử dụng phần mềm surfer 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn sử dụng phần mềm surfer 6.0 - Người đăng: Geo Holocene
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
hướng dẫn sử dụng phần mềm surfer 6.0 9 10 63