Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng Smart Office

Được đăng lên bởi xuanduonghy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chức năng của người dùng SmartOffice
I.

VĂN THƯ

 Văn bản đến
o Chưa vào sổ: là văn bản đến đã nhập vào hệ thống nhưng chưa vào sổ
công văn đến.
o Đã vào sổ: là văn bản đến đã nhập vào hệ thống và đã vào sổ công văn
đến. Văn bản đã vào sổ thì có thể chuyển xử lý cho các tài khoản khác.
o Bị trả lại: là văn bản đã chuyển cho tài khoản khác nhưng tài khoản đó
không đồng ý và trả lại. Lý do trả lại có thể là do đính kèm nhầm file, sai
tên, số ký hiệu, thông tin văn bản….
o Xin ý kiến: Là văn bản do các tài khoản khác chuyển đến xin ý kiến
 Văn bản dự thảo
o Đến để phát hành/Chưa vào sổ: là văn bản dự thảo đã được lãnh đạo ký
duyệt chuyển đến cho văn thư phát hành nhưng chưa vào sổ. Văn thư
cần đính kèm file scan văn bản lãnh đạo ký duyệt trước khi phát hành
o Đã vào sổ, chưa phát hành: là văn bản đã được lãnh đạo ký duyệt, đã vào
sổ nhưng chưa phát hành.
o Đã phát hành: là văn bản đã được lãnh đạo ký duyệt, đã vào sổ và đã
phát hành.
 Văn bản trao đổi
o Dự thảo: Chứa những văn bản cần trao đổi xin ý kiến của người khác,
văn bản dự thảo này mới tạo ra đang cập nhật thông tin, chưa chuyển xử
lý hoặc chưa chuyển xin ý kiến.
o Đã có ý kiến: là văn bản đã có ý kiến của người khác khi trao đổi.
o Lưu trữ: chứa toàn bộ văn bản trao đổi
 Văn bản đi
o Chuyển xử lý: là văn bản đến đã chuyển cho người khác xử lý
o Chuyển xin ý kiến: là văn bản đã chuyển xin ý kiến người khác.
o Chuyển thông báo: là văn bản đã chuyển thông báo
o Chuyển ý kiến trao đổi: là văn bản xin ý kiến của người khác và đã được
chuyển lại cho người xin ý kiến
 Hồ sơ công việc
o Xử lý chính: là hồ sơ công việc do mình tạo ra và mình là người xử lý
chính.
o Đồng xử lý: là hồ sơ công việc do người khác tạo ra, người khác là
người xử lý chính, mình là người đồng xử lý
o Lãnh đạo duyệt: là hồ sơ công việc đã được lãnh đạo ký duyệt
o Đã hoàn thành: là hồ sơ công việc đã được lãnh đạo ký duyệt và đã
chuyển hoàn thành để chuyển phát hành
o Đã luôn chuyển: là hồ sơ công việc đã luôn chuyển xin ý kiến thông qua
hoặc xin ký duyệt
 Thư mục tài liệu
o Tài liệu cá nhân: là cây thư mục chứa các tài liệu cá nhân của mình

o Tài liệu chia sẻ: là tài liệu chia sẻ cho người khác.
o Tài liệu dùng chung: là tài liệu dùng chung với người khác

II.

LÃNH ĐẠO

 Văn bản đến
o Chờ xử lý: là văn bản chuyển đến cho lãnh đạo nhưng chưa được xử lý
o Xin ý kiến: Là văn bản do các tài khoản khác chuyển đến xin ý kiến lãnh
đạo
o Thông báo: là những văn bản mang tính thông báo cho nhiều người
o Bị trả lại: là văn bản đã ...
Chức năng của người dùng SmartOffice
I. VĂN THƯ
Hướng dẫn sử dụng Smart Office - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng Smart Office - Người đăng: xuanduonghy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng Smart Office 9 10 395