Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng SPSS

Được đăng lên bởi Tra Chanhday
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SPSS

HSPH

Môc Lôc
1

2
3

4

5

6

7

8

BµI 1 – Tæng quan......................................................................................................................................1
1.1
C¸c cöa sæ trong SPSS ........................................................................................................................1
1.2
Thanh menu {Menu}..........................................................................................................................2
1.3
Thanh c«ng cô {Toolbars}..................................................................................................................2
1.4
Thanh t×nh tr¹ng {Status Bar}.............................................................................................................3
1.5
Hép tho¹i {Dialogue box} ..................................................................................................................3
1.5.1
Tªn biÕn vµ nh n biÕn trong c¸c danh s¸ch cña hép tho¹i............................................................4
1.5.2
C¸c nót trong hép tho¹i .................................................................................................................5
1.5.3
Hép tho¹i phô ................................................................................................................................5
1.5.4
Lùa chän biÕn ................................................................................................................................6
BµI 2: Më C¸c tÖp tin d÷ liÖu ....................................................................................................................9
2.1
Khëi ®éng SPSS ..................................................................................................................................9
2.2
Më mét file.......................................................................................................................................10
BµI 3: Cöa sæ Data Editor .......................................................................................................................13
3.1
Data View.........................................................................................................................................13
3.2
Variable View...................................................................................................................................14
3.2.1
Tªn biÕn ...........................................................................
HƯỚNG DN S DNG SPSS
HSPH
Hướng dẫn sử dụng SPSS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng SPSS - Người đăng: Tra Chanhday
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng SPSS 9 10 504