Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tạo 1 đĩa cứu hộ Hiren’s Boot CD

Được đăng lên bởi tddv2010
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3544 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hướng dẫn tạo 1 đĩa cứu hộ Hiren’s Boot CD
Có thể nói Đĩa cứu hộ Hiren’s Boot CD là 1 phần ko thể thiếu cho những ng ười xài máy tính. V ới r ất nhi ều tính n ăng nh ư
quét virus, kiểm tra thiết bị phần cứng và còn nhiều tính năng quan tr ọng khác ( Đặc bi ệt là Norton Ghost, công c ụ quan tr ọng và
cần thiết nhất trong Hiren’s Boot ). Vậy bạn hãy nên tạo ngay 1 đĩa Hiren’s Boot CD để đề phòng lúc b ất tr ắc x ảy ra. Ch ỉ v ới 6
bước
sau,
là
bạn
đã
cầm
trong
tay
1
đĩa
Hiren’s
Boot
CD
10.6
rồi
Bước 1: Đầu tiên ban download bản mới nhất của Hiren's Boot CD tại trang chủ: Bạn phải đăng ký để thấy được link [269.99
MB
(283100236
bytes)]
Bước 2: Sau đó bạn giải nén file đó ra bằng WinRAR thì sẽ nhận dc các file DefaultKeyboardPatch.zip, Hiren's.BootCD.10.6.iso,
Boot
CD.txt,
BurnCDCC.exe,
BurnToCD.cmd,
changes-10.5-10.6.txt,
HBCDCustomize.exe
Bước 3: Sau đó bạn giải nén file DefaultKeyboardPatch.zip vừa nhận được vào cùng 1 th ư m ục gi ải nén ban nãy b ằng WinRAR thì
được
các
file
data.dat,
Patch.cmd,
PatchInfo.txt.
Bước

4:

Nhấp
Sau

Y
đó

Chạy

để
đợi

file

1

chọn
lát

Patch.bat

chế
để

(có

độ
nó

thể

thiết
chạy,

là

lập
Nếu

Patch.cmd)

bàn
patch

thì

phím
thành

nhận

thích
công

được

hợp
nó

1

sẽ

bảng

United
hiện

với

nội

dung

States
Keyboard.
lên
thông
báo

Nhấp
Lúc này

1
bạn sẽ

có

phím
được

file

bất
kỳ
để
thoát
US Patched Hiren’s.BootCD.10.6.iso. Đây

chính

khỏi
là file

sẽ

chương
được ghi

ra

trình.
đĩa.

Bước 5. Đưa 1 đĩa trắng vào và khởi động chương trình chép đĩa (ở đây mình sử dụng Nero 6). Ch ọn tab Copy and BackUp sau đó
chọn Burn Image To Disc. Hộp thoại Open xuất hiện. Bạn chỉ đường d ẫn đến file US Patched Hiren’s.BootCD.10.6.iso mà b ạn v ừa
Patch
thành
công
lúc
nãy
và
chọn
Open.
Bước 6: Chọn các thông số ghi đĩa như Writing Speed ,... Ở đây nên chọn t ốc độ chép là 24x (3.600 KB/s) và nh ấp Next
Đợi
một
lát
nó
ghi
xong
là
bạn
đã
có
được
1
đĩa
cứu
hộ
rồi
Chú ý: Ghi đĩa theo cách trên thì sẽ lãng phí đĩa CD vì 1 đĩa CD có th ể ch ứa tới g ần 700MB mà trong khi ghi file US Patched
Hiren’s.BootCD.10.6.iso ra đĩa thì dung lượng không tới 350 MB. Để tránh lãng phí, b ạn hãy thêm d ữ li ệu vào trong file iso này
bằng
cách
dùng
các
phần
mềm
hỗ
trợ
thao
tác
trên
file
iso
như
Ultra
ISO
ch ẳng
h ạn.
Chúc thành công!

...
Hướng dẫn tạo 1 đĩa cứu hộ Hiren’s Boot CD
th nói a c u h Hiren’s Boot CD 1 ph n ko th thi u cho nh ng ng i xài máy tính. V i r t nhi u tính n ng nh Đĩ ế ườ ă ư
quét virus, ki m tra thi t b ph n c ng còn nhi u tính n ng quan tr ng khác ( c bi t Norton Ghost, công c quan tr ng ế ă Đặ
c n thi t nh t trong Hiren’s Boot ). V y b n hãy nên t o ngay 1 a Hiren’s Boot CD phòng lúc b t tr c x y ra. Ch v i 6 ế đĩ để đề
b c sau, b n ã c m trong tay 1 a Hiren’s Boot CD 10.6 r iướ đ đĩ
B c 1: u tiên ban download b n m i nh t c a Hiren's Boot CD t i trang ch :ướ Đầ B n ph i ng kýđă th y c linkđể đượ [269.99
MB (283100236 bytes)]
B c 2: Sau ó b n gi i nén file ó ra b ng WinRAR thì s nh n dc các file DefaultKeyboardPatch.zip, Hiren's.BootCD.10.6.iso,ướ đ đ
Boot CD.txt, BurnCDCC.exe, BurnToCD.cmd, changes-10.5-10.6.txt, HBCDCustomize.exe
B c 3: Sau ó b n gi i nén file DefaultKeyboardPatch.zip v a nh n c vào cùng 1 th m c gi i nén ban nãy b ng WinRAR thìướ đ đượ ư
c các file data.dat, Patch.cmd, PatchInfo.txt.đượ
B c 4: Ch y file Patch.bat (có th Patch.cmd) thì nh n c 1 b ng v i n i dungư đượ
Nh p Y ch n ch thi t l p bàn phím thích h p United States Keyboard. để ế độ ế
Sau ó i 1 lát ch y, N u patch thành công s hi n lên thông báođ đ để ế
Hướng dẫn tạo 1 đĩa cứu hộ Hiren’s Boot CD - Trang 2
Hướng dẫn tạo 1 đĩa cứu hộ Hiren’s Boot CD - Người đăng: tddv2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hướng dẫn tạo 1 đĩa cứu hộ Hiren’s Boot CD 9 10 658