Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ FORM CSDL

Được đăng lên bởi trung040794
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ FORM CSDL – MÔ HÌNH 3 LỚP
Bước 1: chuẩn bị CSDL MS- Access (*.mdb)
Bước 2: Tạo 1 Project Windows Form tại vị trí mong muốn (MoHinh3Lop lưu tại ổ D:\)
Bước 3: Tạo lớp dùng để kết nối giữa Windows Form và CSDL có nội dung như sau
class Connect
{
public string con()
{
return @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=
D:\VS2008\MoHinh3Lop\MoHinh3Lop\bin\Debug\QLSinhVien.mdb" ;
}
}

Bước 4: Tạo lớp dùng để xử lý dữ liệu (clsMonHoc.cs) có nội dung như sau
(lưu ý thư viện cần bổ sung là: using System.Data; System.Data.OleDb;)
class clsMonHoc:Connect
{
protected OleDbConnection conn;
public clsMonHoc()
{
string sql = con();
conn = new OleDbConnection(sql); conn.Open();
}
public DataTable GetMonHoc()
{
string sql = " select * from Mon_Hoc";
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(sql, conn);
DataTable db = new DataTable();
da.Fill(db); conn.Close(); return db;
}
//Thêm vào phương thức Insert (1)
public int InsertMon_Hoc(string Ma, string Ten)
{
string sql = "Insert into Mon_Hoc values('" + Ma + "','" + Ten + "')";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
int t = cmd.ExecuteNonQuery();
conn.Close();
return t;
}
//Thêm phương thức Update (2)
public int UpdateMonHoc(string Ma, string Ten)
{
string sql = "Update Mon_Hoc set Ten_Mon='" + Ten
+ "'where Ma_Mon='" + Ma + "'";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
int t = cmd.ExecuteNonQuery();
return t;
}
//Thêm phương thức Delete (3)
public int DeleteMonHoc(string Ma)
{
string sql = "Delete From Mon_Hoc Where Ma_Mon='" + Ma + "'";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
int t = cmd.ExecuteNonQuery();
return t;
}

Bước 5: Thiết kế Form như mẫu sau:

Các Control tuỳ ý đặt tên (cần xác định đúng qui cách để viết code chuẩn)
Code xử lý trên Form như sau: (lưu ý thư viện cần bổ sung là: using System.Data;
System.Data.OleDb;)
public partial class frm_Monhoc : Form
{
public frm_Monhoc()
{
InitializeComponent();
}
private void frm_Monhoc_Load(object sender, EventArgs e)
{
ViewData();
}
public void ViewData()
{
clsMonHoc z = new clsMonHoc();
dtMonHoc.DataSource = z.GetMonHoc();
BindingText();
}
private void BindingText()
{
txtMa.DataBindings.Add("TEXT", dtMonHoc.DataSource, "Ma_Mon");
txtTen.DataBindings.Add("TEXT", dtMonHoc.DataSource, "Ten_Mon");

}

//Thêm 1: Viết phương thức kiểm tra Khoá chính

private bool TestMa(string ma)
{
bool tam = false;
OleDbConnection conn = ...
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ FORM CSDL – MÔ HÌNH 3 LỚP
Bước 1: chuẩn bị CSDL MS- Access (*.mdb)
Bước 2: Tạo 1 Project Windows Form tại vị trí mong muốn (MoHinh3Lop lưu tại ổ D:\)
Bước 3: Tạo lớp dùng để kết nối giữa Windows Form và CSDL có nội dung như sau
class Connect
{
public string con()
{
return @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=
D:\VS2008\MoHinh3Lop\MoHinh3Lop\bin\Debug\QLSinhVien.mdb";
}
}
Bước 4: Tạo lớp dùng để xử lý dữ liệu (clsMonHoc.cs) có nội dung như sau
(lưu ý thư viện cần bổ sung là: using System.Data; System.Data.OleDb;)
class clsMonHoc:Connect
{
protected OleDbConnection conn;
public clsMonHoc()
{
string sql = con();
conn = new OleDbConnection(sql); conn.Open();
}
public DataTable GetMonHoc()
{
string sql = " select * from Mon_Hoc";
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(sql, conn);
DataTable db = new DataTable();
da.Fill(db); conn.Close(); return db;
}
//Thêm vào phương thc Insert (1)
public int InsertMon_Hoc(string Ma, string Ten)
{
string sql = "Insert into Mon_Hoc values('" + Ma + "','" + Ten + "')";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
int t = cmd.ExecuteNonQuery();
conn.Close();
return t;
}
//Thêm phương thc Update (2)
public int UpdateMonHoc(string Ma, string Ten)
{
string sql = "Update Mon_Hoc set Ten_Mon='" + Ten
+ "'where Ma_Mon='" + Ma + "'";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
int t = cmd.ExecuteNonQuery();
return t;
}
//Thêm phương thc Delete (3)
public int DeleteMonHoc(string Ma)
{
string sql = "Delete From Mon_Hoc Where Ma_Mon='" + Ma + "'";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, conn);
cmd.CommandType = CommandType.Text;
int t = cmd.ExecuteNonQuery();
return t;
}
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ FORM CSDL - Trang 2
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ FORM CSDL - Người đăng: trung040794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ FORM CSDL 9 10 277