Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC BÀI VẼ BẰNG AUTOCAD

Được đăng lên bởi ThuTham Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Höôùng daãn thöïc haønh caùc baøi veõ baèng AutoCAD

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
LT – BẢN VẼ NHÀ
TH – CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN

Tuần 1:

Tuần 2:
Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất các hình vẽ trên máy tính theo mẫu đề bài

– HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
Tuần 4: TH – BẢN VẼ NHÀ

Tuần 3: LT

Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất hình vẽ mặt bằng tầng trệt, mặt đứng chính, mặt cắt A-A
theo mẫu nhà của đề bài. Bản vẽ cần có đủ khung bản vẽ và khung tên.

– KẾT CẤU THÉP
Tuần 6: TH – BẢN VẼ NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT HÀN
Tuần 5: LT

Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất sơ đồ hình học của dàn vì kèo thép, hình tách 1 nút kết
cấu thép dùng liên kết hàn, các hình chiếu và hình cắt theo hướng chiếu và vị trí cắt như đề
bài yêu cầu. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên.
Tuần 7: LT

– KẾT CẤU THÉP (tiếp theo)

Tuần 8: TH - BẢN VẼ NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT BU LÔNG
Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất sơ đồ hình học của dàn vì kèo thép, hình tách 1 nút kết
cấu thép dùng liên kết bu lông (hay đinh tán), hình vẽ tách bản mã như đề bài đã cho. Bản vẽ
phải có đủ khung bản vẽ và khung tên.

– KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Tuần 10: TH – BẢN VẼ MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
Tuần 9: LT

Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất mặt bằng móng, hình biểu diễn của 1 móng đơn (gồm
hình chiếu chính và hình chiếu bằng), hình biểu diễn chính của móng băng theo số liệu đề bài
của sinh viên. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên.

– KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP (tiếp theo)
Tuần 12: TH – BẢN VẼ SÀN, DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP

Tuần 11: LT

Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất mặt bằng sàn, hình cắt A-A, hình cắt B-B của sàn, hình
biểu diễn chính của dầm DS1, các mặt cắt ngang của dầm, lập bảng thống kê cốt thép theo số
liệu đề bài của sinh viên. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên.
Tuần 13: ÔN

TẬP
Tuần 14: THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Trang 1

Höôùng daãn thöïc haønh caùc baøi veõ baèng AutoCAD

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Tuần 2: CÁC

LỆNH VẼ CƠ BẢN

1. Mở bản vẽ mới :
« Phải mở bản vẽ hệ mét:
- Khởi động phần mềm vẽ
AutoCAD
- Trong hộp thoại khởi
động chọn Start From Scratch
à Chọn Metric (bản vẽ có giới
hạn A3, hệ mét)
Hoặc
- Menu: File à New (hoặc
bấm phím CTRL+N - ^N) à
chọn Start From Scratch à
Metric
« Nếu máy tính bạn đang
sử dụng không hiển thị hộp
thoại khởi động, hãy chỉnh lại:
- Cách 1: Trong vùng lệnh, nhập lệnh STARTUP:
Command: startup (enter)
Enter new value for STA RTUP <0>: 1 (enter)
- Hoặc: Cách 2: T ools àOptions à System à Startup à Show Startup Dialog box

- Thoát ACAD và vô lại ACAD. Lúc này màn hình khởi động ACAD sẽ hiển thị hộp
thoại khởi động. Sau đó...
Höôùng daãn thöïc haønh caùc baøi veõ baèng AutoCAD
Trang 1
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Tuần 1: LT – BẢN VẼ NHÀ
Tuần 2: TH – CÁC LNH VẼ CƠ BẢN
Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất các hình vẽ trên máy tính theo mẫu đề bài
Tuần 3: LT – HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
Tuần 4: TH – BẢN VẼ NHÀ
Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất hình vmặt bằng tầng trệt, mặt đứng chính, mặt cắt A-A
theo mẫu nhà của đề bài. Bản vẽ cần có đủ khung bản vẽ và khung tên.
Tuần 5: LT – KẾT CẤU THÉP
Tuần 6: TH – BẢN VẼ NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT HÀN
Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất đồ hình học của dàn kèo thép, nh tách 1 nút kết
cấu thép dùng liên kết hàn, các hình chiếu và hình cắt theo hướng chiếu và vtrí cắt như đề
bài yêu cầu. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên.
Tuần 7: LT – KẾT CẤU THÉP (tiếp theo)
Tuần 8: TH - BẢN VẼ NÚT DÀN THÉP DÙNG LIÊN KẾT BU LÔNG
Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất đồ hình học của dàn kèo thép, nh tách 1 nút kết
cấu thép dùng liên kết bu lông (hay đinh tán), hình vtách bản mã như đề bài đã cho. Bản vẽ
phải có đủ khung bản vẽ và khung tên.
Tuần 9: LT – KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Tuần 10: TH – BẢN VẼ MÓNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất mặt bằng móng, hình biểu diễn của 1 móng đơn (gồm
hình chiếu chính và hình chiếu bằng), hình biểu diễn chính của móng băng theo sliệu đề bài
của sinh viên. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên.
Tuần 11: LT – KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP (tiếp theo)
Tuần 12: TH – BẢN VẼ SÀN, DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP
Yêu cầu: Sinh viên hoàn tất mặt bằng sàn, hình cắt A-A, hình cắt B-B của sàn, hình
biểu diễn chính của dầm DS1, các mặt cắt ngang của dầm, lập bảng thống kê cốt thép theo số
liệu đề bài của sinh viên. Bản vẽ phải có đủ khung bản vẽ và khung tên.
Tuần 13: ÔN TẬP
Tuần 14: THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC BÀI VẼ BẰNG AUTOCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC BÀI VẼ BẰNG AUTOCAD - Người đăng: ThuTham Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC BÀI VẼ BẰNG AUTOCAD 9 10 25