Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành etaps

Được đăng lên bởi Matmeo Luong
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung t©m ®µo t¹o tin häc x©y dùng Kysuviet.vn
§Þa chØ: SN 17, ngâ 20, ®êng TrÇn Phó, Hµ §«ng (cæng trêng §HSP NghÖ ThuËt TW)
§iÖn tho¹i: 0944663766 – 01685807456
Website: kysuviet.vn
Uy tÝn t¹o nªn th¬ng hiÖu!
1. T¹o hÖ líi täa ®é cña m« h×nh
Dùa vµo b¶n vÏ MBKC ®Ó t¹o dùng hÖ líi to¹ ®é, trªn ®ã ta sÏ dùng c¸c thµnh
phÇn kÕt cÊu cña c«ng tr×nh. Nªn chän to¹ ®é hÖ líi sao cho c¸c thµnh phÇn kÕt cÊu
(dÇm, cét) n»m ®óng ®êng líi vµ ®iÓm líi. §Ó lµm ®îc viÖc nµy, ta ®o kho¶ng c¸ch
c¸c cÊu kiÖn tõ t©m ®Õn t©m
- Më ch¬ng tr×nh ETABS, vµo Start > Programs > Computers and Structures >
Etabs 9 > Etabs
Mµn h×nh hiÖn lªn cöa sæ Tip of the Day, nhÊn OK ®Ó vµo ch¬ng tr×nh.
Mµn h×nh hiÖn lªn cöa sæ khëi ®éng cña ch¬ng tr×nh:
Hướng dẫn thực hành etaps - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành etaps - Người đăng: Matmeo Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành etaps 9 10 54