Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn thực hành ISIS 6

Được đăng lên bởi Nam Nguyen Khac
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS

.

LÔØI MÔÛ ÑAÀU
haøo möøng caùc baïn ñeán vôùi taøi lieäu “Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm ISIS 6
PROFESSIONAL moâ phoûng ñieän töû”. Quaù trình thieát keá maïch ñieän töû vôùi
söï hoå trôï cuûa caùc phaàn meàm chuyeân duïng ñaõ vaø ñang thu huùt söï quan taâm
cuûa nhieàu sinh vieân , giaùo vieân cuõng nhö caùc kyõ sö trong ngaønh. Trong quaù
trình thieát keá maïch ñieän töû, neáu coù beân caïnh moät coâng cuï moâ phoûng ñeå thöïc hieän ngay
nhöõng yù töôûng môùi thì baïn seõ tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu thôøi gian ñeå duøng vaøo vieäc toái
öu maïch ñieän cuûa mình.
Treân cô sôû ñoù, ISIS ñaõ ra ñôøi, phaùt trieån treân 12 naêm nay bôûi Labcenter
Electronics- moät coâng ty saûn xuaát phaàn meàm CAD cuûa Anh- vaø ñöôïc haøng nghìn
ngöôøi söû duïng treân khaép theá giôùi. Vôùi ISIS chuùng ta coù theå moâ phoûng haàu heát caùc
daïng maïch ñieän töû, vaø laàn ñaàu tieân ôû caùc chöông trình CAD, ISIS cho pheùp thieát keá
hoaøn chænh moät heä thoáng Vi ñieàu khieån bao goàm toaøn boä maïch phaàn cöùng giao dieän
beân ngoaøi, sau ñoù moâ phoûng söï töông taùc giöõa chuùng. ISIS coøn ñaët quan taâm ñeán vieäc
thieát keá maïch in (Printed Circuit Board-PCB) vôùi söï hoå trôï keát xuaát maïch ñieän sang
ARES hoaëc moät chöông trình CAD Layout khaùc ñeå veõ maïch in.
Ñoái vôùi caùc sinh vieân môùi cuûa ngaønh ñieän töû, ISIS taïo moät söï haáp daãn baèng moät
heä thoáng chöông trình ñaày ñuû coâng cuï maïnh meõ vaø ñaày maøu saéc, nhieàu phoâng chöõ.
Keøm theo ñoù laø moät thö vieän caùc thieát keá maãu ña daïng theo thöù töï töø ñôn giaûn ñeán
phöùc taïp ñeå caùc baïn tieáp tuïc phaùt trieån theo yù töôûng cuûa mình.
Coù raát nhieàu tính naêng öu vieät, tuy nhieân ISIS ñoái vôùi nhieàu ngöôøi söû duïng ôû
Vieät Nam vaãn coøn môùi meõ. Vôùi mong muoán giôùi thieäu ISIS ñeán caùc baïn moät caùch
toång quaùt nhaát, nhoùm ñaõ choïn phaàn meàm naøy trong baøi baùo caùo moân hoïc “Giaûi tích
maïch treân maùy vi tính” cuûa mình. Hy voïng seõ giuùp ñöôïc phaàn naøo trong quaù trình
thieát keá maïch cuûa caùc baïn. Vaø taát nhieân do trình ñoä vaø kinh nghieäm coøn giôùi haïn neân
chaéc chaén coù nhieàu thieáu soùt trong taäp taøi lieäu naøy, raát mong söï thoâng caûm cuûa caùc
baïn.
NHOÙM THÖÏC HIEÄN
Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP HCM-Thaùng 6 naêm 2006

- Trang 1-

HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS

.

LÔØI CAÛM ÔN
Trong quaù trình thöïc hieän baøi baùo caùo naøy, nhoùm thöïc hieän ñaõ nhaän ñöôïc raát
nhieàu goùp yù, ñaùnh giaù quyù baùu töø ca...
HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS .
- Trang 1-
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
haøo möøng caùc baïn ñeán vôùi taøi lieäu
Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm ISIS 6
PROFESSIONAL moâ phoûng ñieän töû. Quaù trình thieát keá maïch ñieän töû vôùi
söï hoå trôï cuûa caùc phaàn meàm chuyeân duïng ñaõ vaø ñang thu huùt söï quan taâm
cuûa nhieàu sinh vieân , giaùo vieân cuõng nhö caùc kyõ trong ngaønh. Trong quaù
trình thieát keá maïch ñieän töû, neáu coù beân caïnh moät coâng cuï moâ phoûng ñeå thöïc hieän ngay
nhöõng töôûng môùi tbaïn stieát kieäm ñöôïc raát nhieàu thôøi gian ñeå duøng vaøo vieäc toái
öu maïch ñieän cuûa mình.
Treân cô sôû ñoù, ISIS ñaõ ra ñôøi, phaùt trieån treân 12 naêm nay bôûi Labcenter
Electronics- moät coâng ty saûn xuaát phaàn meàm CAD cuûa Anh- vaø ñöôïc haøng nghìn
ngöôøi söû duïng treân khaép theá giôùi. Vôùi ISIS chuùng ta coù theå m phoûng haàu heát caùc
daïng maïch ñieän töû, vlaàn ñaàu tieân ôû caùc chöông trình CAD, ISIS cho pheùp thieát keá
hoaøn chænh moät heä thoáng Vi ñieàu khieån bao goàm toaøn boä maïch phaàn cöùng giao dieän
beân ngoaøi, sau ñoù moâ phoûng söï töông taùc giöõa chuùng. ISIS coøn ñaët quan taâm ñeán vieäc
thieát keá maïch in (Printed Circuit Board-PCB) vôùi söï hoå trôï keát xuaát maïch ñieän sang
ARES hoaëc moät chöông trình CAD Layout khaùc ñeå veõ maïch in.
Ñoái vôùi caùc sinh vieân môùi cuûa ngaønh ñieän töû, ISIS taïo moät söï haáp daãn baèng moät
heä thoáng chöông trình ñaày ñcoâng cmaïnh meõ vñaày maøu saéc, nhieàu phoâng chöõ.
Keøm theo ñlaø moät thö vieän caùc thieát kmaãu ña daïng theo thöù töï töø ñôn giaûn ñeán
phöùc taïp ñeå caùc baïn tieáp tuïc phaùt trieån theo yù töôûng cuûa mình.
Coù raát nhieàu tính naêng öu vieät, tuy nhieân ISIS ñoái vôùi nhieàu ngöôøi söû duïng ôû
Vieät Nam vaãn coøn môùi meõ. Vôùi mong muoán giôùi thieäu ISIS ñeán caùc baïn moät caùch
toång quaùt nhaát, nhoùm ñaõ choïn phaàn meàm naøy trong baøi baùo caùo moân hoïc Giaûi tích
maïch treân maùy vi tính cuûa mình. Hy voïng sgiuùp ñöôïc phaàn naøo trong quaù trình
thieát keá maïch cuûa caùc baïn. Vaø taát nhieân do trình ñoä vaø kinh nghieäm coøn giôùi haïn neân
chaéc chaén coù nhieàu thieáu soùt trong taäp taøi lieäu naøy, raát mong söï thoâng caûm cuûa caùc
baïn.
NHOÙM THÖÏC HIEÄN
Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP HCM-Thaùng 6 naêm 2006
id5567515 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
hướng dẫn thực hành ISIS 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn thực hành ISIS 6 - Người đăng: Nam Nguyen Khac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
hướng dẫn thực hành ISIS 6 9 10 125