Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn triển khai Policy Based Routing

Được đăng lên bởi tathanhhai19
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
REDISTRIBUTION VÀ POLICY BASED ROUTING

Nếu một hệ thống mạng chạy nhiều hơn một giao thức trong một công ty, người quản trị cần
một vài phương thức để gửi các routes của một giao thức này vào một giao thức khác. Quá trình
đó gọi là redistribution.
Quá trình redistribution được dùng khi một router nhận thông tin về một network ở xa thông qua
các nguồn khác nhau. Mặc dù tất cả các network được đưa vào bảng định tuyến và các quyết
định định tuyến được thực hiện trên bảng này, một giao thức chỉ truyền những network mà nó
học từ chính bản thân nó. Nếu không có việc chia sẽ thông tin mạng giữa các quá trình định
tuyến, người ta gọi đó là ships in the nights (SIN).
Redistribution thường cần thiết trong một network như một giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, giải
pháp này không phải là nhanh chóng và dễ dàng. Mặc dùng cách dùng route-redistribution là
một giải pháp cứu cánh trong nhiều tình huống, nó khá phức tạp. Khi một giao thức chẳng hạn
như EIGRP có routes được phân phối vào nó như một quá trình định tuyến, nó giả sử rằng tất
cả các routes này từ các AS khác và là routes ngoại (external routes). Điều này ảnh hưởng đến
quá trình chọn lựa đường đi vì EIGRP thường ưu tiên cho routes nội.
Trong hình vẽ dưới đây, bảng định tuyến của routerB các các entry từ RIP và OSPF, không có
entry cho EIGRP bởi vì đây chỉ là một mạng riêng lẽ nối trực tiếp vào router. Hơn nữa, routerc
chỉ có các routes kết nối trực tiếp trong bảng bảng định tuyến. Đây là vì, mặc dùng EIGRP đã
được cấu hình, routerC vẫn chỉ là một stub router. Khi có những interface khác được cấu hình và
toàn bộ các mạng EIGRP còn lại kết nốI vào routerC, các lớp mạng này sẽ được quảng bá.
Quá trình redistribution chỉ diễn ra ở các giao thức lớp 3. Vì vậy các giao thức OSPF, RIP, IGRP
và EIGRP có thể phân phối các routing update giữa chính các giao thức này. Tuy nhiên sẽ không
có quá trình redistribution giữa AppleTalk và IPX.
Bảng 6-1: Các chính sách redistribution
GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN
CHÍNH SÁCH REDISTRIBUTION
Static
Phải cấu hình redistribution bằng tay vào các giao thức
khác
Connected
Phải cấu hình redistribution bằng tay vào các giao thức
khác
RIP
Cấu hình redistribution bằng tay
IGRP
Tự động redistribution giữa IGRP và EIGRP nếu giá trị AS
là giống nhau. nếu giá trị AS là khác nhau, phải cấu hình
redistribution bằng tay.
EIGRP
Sẽ tự động redistribution giữa IGRP và EIGRP nếu giá trị
AS là giống nhau. nếu giá trị AS này là khác nhau, ta phải
cấu hình redistribution bằng tay. EIGRP cho AppleTalk sẽ
tự động redi...
REDISTRIBUTION VÀ POLICY BASED ROUTING
N u m t h th ng m ng ch y nhi u h n m t giao th c trong m t công ty, ng i qu n tr c nế ơ ườ
m t vài ph ng th c đ g i các routes c a m t giao th c này vào m t giao th c khác. Quá trình ươ
đó g i là redistribution.
Quá trình redistribution đ c dùng khi m t router nh n thông tin v m t network xa thông quaượ
các ngu n khác nhau. M c t t c các network đ c đ a vào b ng đ nh tuy n các quy t ượ ư ế ế
đ nh đ nh tuy n đ c th c hi n tn b ng này, m t giao th c ch truy n nh ng network ế ượ
h c t chính b n thân nó. N u không vi c chia s thông tin m ng gi a các quá trình đ nh ế
tuy n, ng i ta g i đó là ế ườ ships in the nights (SIN).
Redistribution th ng c n thi t trong m t network nh m t gi i pháp t m th i. Tuy nhiên, gi iườ ế ư
pháp này không ph i nhanh chóng d dàng. M c dùng cách dùng route-redistribution
m t gi i pháp c u cánh trong nhi u tình hu ng, k ph c t p. Khi m t giao th c ch ng h n
nh EIGRP routes đ c phân ph i vào nh m t quá trình đ nh tuy n, gi s r ng t tư ượ ư ế
c các routes này t các AS khác là routes ngo i (external routes). Đi u này nh h ng đ n ưở ế
quá trình ch n l a đ ng đi vì EIGRP th ng u tiên cho routes n i. ườ ườ ư
Trong hình v d i đây, b ng đ nh tuy n c a routerB các các entry t RIP OSPF, không ướ ế
entry cho EIGRP b i đây ch m t m ng riêng l n i tr c ti p vào router. H n n a, routerc ế ơ
ch các routes k t n i tr c ti p trong b ng b ng đ nh tuy n. Đây vì, m c dùng EIGRP đã ế ế ế
đ c c u hình, routerC v n ch là m t stub router. Khi có nh ng interface khác đ c c u hình vàượ ượ
toàn b các m ng EIGRP còn l i k t n I vào routerC, các l p m ng này s đ c qu ng bá. ế ượ
Quá trình redistribution ch di n ra các giao th c l p 3. Vì v y các giao th c OSPF, RIP, IGRP
và EIGRP có th phân ph i các routing update gi a chính các giao th c này. Tuy nhiên s không
có quá trình redistribution gi a AppleTalk và IPX.
B ng 6-1: Các chính sách redistribution
GIAO TH C Đ NH TUY N CHÍNH SÁCH REDISTRIBUTION
Static Ph i c u hình redistribution b ng tay vào các giao th c
khác
Connected Ph i c u hình redistribution b ng tay vào các giao th c
khác
RIP C u hình redistribution b ng tay
IGRP T đ ng redistribution gi a IGRP và EIGRP n u giá tr AS ế
gi ng nhau. n u giá tr AS khác nhau, ph i c u hình ế
redistribution b ng tay.
EIGRP S t đ ng redistribution gi a IGRP EIGRP n u giá trẽ ự ế
AS là gi ng nhau. n u giá tr AS nàykhác nhau, ta ph i ế
c u hình redistribution b ng tay. EIGRP cho AppleTalk s
t đ ng redistribution gi a EIGRP RTMP. EIGRP cho
IPX s t đ ng redistribute gi a EIGRP IPX RIP/SAP.
Trong các phiên b n sau, NLSPth redistribution b ng
tay.
OSPF Ph i c u hình redistribution b ng tay gi a các OSPF
process
IS-IS Ph i c u hình b ng tay gi a các giao th c khác nhau
BGP Ph i c u hình băng tay gi a các giao th c khác nhau
Hướng dẫn triển khai Policy Based Routing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn triển khai Policy Based Routing - Người đăng: tathanhhai19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn triển khai Policy Based Routing 9 10 334