Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn tự học Matlab

Được đăng lên bởi thomtt
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 7876 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Cơ sở Matlab

1.1 Tổng quan về Matlab
1.1.1 Khái niệm về Matlab
Matlab lμ một ngôn ngữ lập trình thực hμnh bậc cao đ−ợc sử dụng để giải các bμi
toán về kỹ thuật.Matlab tích hợp đ−ợc việc tính toán, thể hiện kết quả, cho phép lập trình,
giao diện lμm việc rất dễ dμng cho ng−ời sử dụng. Dữ liệu cùng với th− viện đ−ợc lập
trình sẵn cho phép ng−ời sử dụng có thể có đ−ợc những ứng dụng sau đây.
•

Sử dụng các hμm có sẵn trong th− viện, các phép tính toán học thông th−ờng

•

Cho phép lập trình tạo ra những ứng dụng mới.

•

Cho phép mô phỏng các mô hình thực tế.

•

Phân tích, khảo sát vμ hiển thị dữ liệu.

•

Với phần mềm đồ hoạ cực mạnh

• Cho phép phát triển,giao tiếp với một số phần mềm khác nh− C++, Fortran.
1.1.2 Tổng quan về cấu trúc dữ liệu của MATLAB, các ứng dụng
Matlab lμ một hệ thống t−ơng giao,các phần tử dữ liệu lμ một mảng( mảng nμy
không đòi hỏi về kích th−ớc ). Chúng cho phép giải quyết các vấn đề liên quan đến lập
trình bằng máy tính,đặc biệt sử dụng các phép tính về ma trận hay véc tor vμ có thể sử
dụng ngôn ngữ C học Fortran lập trình rồi thực hiện ứng dụng lập trình đó bằng các câu
lệnh goị từ MATLAB .MATLAB đ−ợc viết tắt từ chữ matrix laboratory tức lμ
th− viện về ma trận, từ đó phần mềm MATLAB đ−ợc viết nhằm cung cấp cho việc truy
cập vμo phần mềm ma trận một cáh dễ dμng, phần mềm ma trận nμy đ−ợc phát triển bởi
các công trình Linpack vμ Eispack . Ngμy nay MATLAB đ−ợc phát triển bởi
Lapack vμ Artpack tạo nên một nghệ thuật phần mềm cho ma trận.
a.Dữ liệu
Dữ liệu của MATLAB thể hiện d−ới dạng ma trận( hoặc mảng –tổng quát), vμ có các kiểu
dữ liệu đ−ợc liệt kê sau đây
•

Kiểu đơn single , kiểu nμy có lợi về bộ nhớ dữ liệu vì nó đòi hỏi ít byte nhớ hơn,
kiểu dữ liệu nμy không đ−ợc sử dụng trong các phép tính toán học, độ chính xác
kém hơn

•

Kiểu double kiểu nμy lμ kiểu thông dụng nhất của các biến trong MATLAB

•

Kiểu Sparse.

•

Kiểu int8, uint8, int16 . . .

Trang 1

•

Kiểu char ví dụ ‘Hello’

•

Kiểu cell.

• Kiểu Structure.
Trong MATLAB kiểu dữ liệu double lμ kiểu mặc định sử dụng trong các phép tính số
học. Các bạn có thể tham khảo các kiểu dữ liệu khác trong đĩa CD Help MATLAB 6.0
b. ứng dụng
MATLAB tạo điều kiện thuận lợi cho:
•

Các khoá học về toán học

•

Các kỹ s−, các nhμ nghiên cứu khoa học

•

Dùng MATLAB để tính toán ,nghiên cứu tạo ra các sản phẩm tốt nhất trong sản
xuất.
c.Toolbox lμ một công cụ quan trọng trong Matlab
Công cụ nμy đ−ợc MATLAB cung cấp cho phép bạn ứng dụng các kỹ thuật để...
Pikachu – Vietdown.org
Ch¬ng 1
C¬ së Matlab
1.1 Tæng quan vÒ Matlab
1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ Matlab
Matlab lμ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh thùc hμnh bËc cao ®îc sö dông ®Ó gi¶i c¸c bμi
to¸n vÒ kü thuËt.Matlab tÝch hîp ®îc viÖc tÝnh to¸n, thÓ hiÖn kÕt qu¶, cho phÐp lËp tr×nh,
giao diÖn lμm viÖc rÊt dÔ dμng cho ngêi sö dông. D÷ liÖu cïng víi th viÖn ®îc lËp
tr×nh s½n cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ cã ®îc nh÷ng øng dông sau ®©y.
Sö dông c¸c hμm cã s½n trong th viÖn, c¸c phÐp tÝnh to¸n häc th«ng thêng
Cho phÐp lËp tr×nh t¹o ra nh÷ng øng dông míi.
Cho phÐp m« pháng c¸c m« h×nh thùc tÕ.
Ph©n tÝch, kh¶o s¸t vμ hiÓn thÞ d÷ liÖu.
Víi phÇn mÒm ®å ho¹ cùc m¹nh
Cho phÐp ph¸t triÓn,giao tiÕp víi mét sè phÇn mÒm kh¸c nh C++, Fortran.
1.1.2 Tæng quan vÒ cÊu tróc d÷ liÖu cña MATLAB, c¸c øng dông
Matlab lμ mét hÖ thèng t¬ng giao,c¸c phÇn tö d÷ liÖu lμ mét m¶ng( m¶ng nμy
kh«ng ®ßi hái vÒ kÝch thíc ). Chóng cho phÐp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lËp
tr×nh b»ng m¸y tÝnh,®Æc biÖt sö dông c¸c phÐp tÝnh vÒ ma trËn hay vÐc tor vμ cã thÓ sö
dông ng«n ng÷ C häc Fortran lËp tr×nh råi thùc hiÖn øng dông lËp tr×nh ®ã b»ng c¸c c©u
lÖnh goÞ tõ MATLAB .MATLAB ®îc viÕt t¾t tõ ch÷ matrix laboratory tøc lμ
th viÖn vÒ ma trËn, tõ ®ã phÇn mÒm MATLAB ®îc viÕt nh»m cung cÊp cho viÖc truy
cËp vμo phÇn mÒm ma trËn mét c¸h dÔ dμng, phÇn mÒm ma trËn nμy ®îc ph¸t triÓn bëi
c¸c c«ng tr×nh Linpack vμ Eispack . Ngμy nay MATLAB ®îc ph¸t triÓn bëi
Lapack vμ Artpack t¹o nªn mét nghÖ thuËt phÇn mÒm cho ma trËn.
a.D÷ liÖu
D÷ liÖu cña MATLAB thÓ hiÖn díi d¹ng ma trËn( hoÆc m¶ng tæng qu¸t), vμ cã c¸c kiÓu
d÷ liÖu ®îc liÖt kª sau ®©y
KiÓu ®¬n
single
, kiÓu nμy cã lîi vÒ bé nhí d÷ liÖu v× nã ®ßi hái Ýt byte nhí h¬n,
kiÓu d÷ liÖu nμy kh«ng ®îc sö dông trong c¸c phÐp tÝnh to¸n häc, ®é chÝnh x¸c
kÐm h¬n
KiÓu
double
kiÓu nμy lμ kiÓu th«ng dông nhÊt cña c¸c biÕn trong MATLAB
KiÓu Sparse.
KiÓu int8, uint8, int16 . . .
Trang 1
Hướng dẫn tự học Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn tự học Matlab - Người đăng: thomtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Hướng dẫn tự học Matlab 9 10 386