Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn về Matlab/Simulink

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3753 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hướng dẫn về Matlab/Simulink
1. Giới thiệu
MATLAB (Matrix Laboratory) là một phần mềm khoa học được thiết kế để cung cấp
việc tính toán số và hiển thị đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao. MATLAB cung cấp
các tính năng tương tác tuyệt vời cho phép người sử dụng thao tác dữ liệu linh hoạt dưới
dạng mảng ma trận để tính toán và quan sát. Các dữ liệu vào của MATLAB có thể được
nhập từ "Command line" hoặc từ "mfiles", trong đó tập lệnh được cho trước bởi
MATLAB.
MATLAB cung cấp cho người dùng các toolbox tiêu chuẩn tùy chọn. Người dùng cũng
có thể tạo ra các hộp công cụ riêng của mình gồm các "mfiles" được viết cho các ứng
dụng cụ thể.
Chúng ta có thể sử dụng các tập tin trợ giúp của MATLAB cho các chức năng và các
lệnh liên quan với các toolbox có sẵn (dùng lệnh help).
Ví dụ: Command Window: >> help plot
Màn hình tiêu chuẩn sau khi khởi động Matlab:

Để sử dụng Simulink:

2. Sử dụng Matlab
a/ Định nghĩa biến:
Chúng ta cần hiểu được cách Matlab thao tác với các ma trận. Ví dụ một mảng các giá trị
A = 1, 0, 9, 11, 5 cũng là ma trận 1x5, B = 9 là ma trận 1x1. Để lưu biến A, tại cửa sổ
lệnh, gõ vào lệnh:

Matlab sẽ hiển thị kết quả:

Để không hiển thị kết quả trên màn hình, chúng ta dùng dấu ; tại cuối câu lệnh.
Để xác định kích thước một ma trận hay mảng, dùng lệnh “size”

Trong Matlab, các hàng của ma trận được cách bởi “;” và các cột được ngắt bởi “,”. Ví dụ
ma trận B có các thành phần như sau:
Dòng 1: 1, 0, 9, 4, 3
Dòng 2: 0, 8, 4, 2, 7
Dòng 3: 14, 90, 0, 43, 25
(có thể dùng khoảng trắng thay cho “,” để ngắt cột)

Chúng ta có thể cộng, trừ, nhân, chia các ma trận bằng các toán tử đơn giản +, -, *, / trong
Matlab. Ta cũng có thể tạo ra biến mới từ các ma trận có sẵn, ví dụ như:
(dấu “:” đại diện cho tất cả các cột trong hàng 2)

Hoặc có thể tổ hợp một ma trận mới từ các ma trận có sẵn

Hoặc có thể xóa các hàng hay cột của một ma trận

Một khi các biến được nhập, chúng sẽ được hiển thị trong vùng làm việc. Chúng ta có thể
double click vào tên biến trong vùng làm việc để mở ra cửa sổ Variable Editor, ở đây
chúng ta có thể sửa chữa các giá trị như trong Excel.

b/ Làm việc với mảng
Nhập vào Matlab 2 ma trận A, B
>> A = [1 2 3;4 5 6;7 8 0]
A=
1

2

3

4

5

6

7

8

0

>> B = [2 4 6;0 3 7;9 8 1]
B=
2

4

6

0

3

7

9

8

1

Toán tử
+

Mô tả
Phép cộng

-

Phép trừ

*

Phép nhân

.*

Phép nhân phần tử với phần
tử

/

Phép chia theo chiều phải

Ví dụ
>> C=A+B
C=
3 6 9
4 8 13
16 16 1
>> C=A-B
C=
-1 -2 -3
4 2 -1
-2 0 -1
>> C=A*B
C=
29 34 23
62 79 65
14 52 98
>> C...
Hướng dẫn về Matlab/Simulink
1. Giới thiệu
MATLAB (Matrix Laboratory) là mt phần mm khoa học được thiết kế để cung cấp
việc tính toán số và hiển thị đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình cấp cao. MATLAB cung cấp
các tính năng tương tác tuyệt vời cho phép người sử dụng thao tác dữ liệu linh hoạt dưới
dạng mng ma trận để tính toán và quan sát. Các dữ liệu vào của MATLAB có thể được
nhập từ "Command line" hoặc từ "mfiles", trong đó tập lnh được cho trước bởi
MATLAB.
MATLAB cung cấp cho người dùng các toolbox tiêu chuẩn tùy chọn. Ngườing cũng
có thể tạo ra các hộp công cụ riêng của mình gồm các "mfiles" được viết cho các ứng
dụng cụ thể.
Chúng ta có thể sử dụng các tập tin trợ giúp của MATLAB cho các chức năng và các
lệnh liên quan với các toolbox có sẵn (dùng lệnh help).
Ví dụ: Command Window: >> help plot
Màn hình tiêu chuẩn sau khi khởi động Matlab:
Để sử dụng Simulink:
Hướng dẫn về Matlab/Simulink - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn về Matlab/Simulink - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn về Matlab/Simulink 9 10 900