Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn về PHP

Được đăng lên bởi Luong Thanh Truyen
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Hướng dẫn về PHP
Tác giả: Black Art gởi trong diễn đàn hackervn.net
1. Php là gì?
PHP là một ngôn ngữ lập trình kiểu script , chạy trên Server và trả về mã HTML cho trình
duyệt.
VD:
<html>
<head>
<title>Example</title>
</head>
<body>
<?php echo "Hi, I'm a PHP script!"; ?>
</body>
</html>
Mã PHP được đặt trong kiểu tag đặc biệt cho phép ta có thể vào hoặc ra khỏi chế độ PHP
2. Cài đặt như thế nào?
Cài PHP trên nền Window với IIS version 3 hoặc 4:
- Copy php.ini - dist vào thư mục Window. Đổi tên thành php.ini
- Sửa file php.ini như sau:
- Đặt lại đường dẫn mục : 'extension_dir' chuyển tới vị trí cài đặt php hoặc nơi để các file
php_*.ini. VD : c:\php
- Đặt đường dẫn chính xác đến file: browscap.ini trong thư mục Window.
- Chạy MMC , chọn Web site hoặc thư mục của ứng dụng
- mở mục Property của thư mục , chọn vào Home Directory, Virtual Directory hay Directory.
- Vào mục: Configuration->App Mappings ->Add->Executable : c:\php\php.exe %s %s. Chú ý
phải có %s %s .
- Trong ô Extension, đánh đuôi file bạn muốn gắn với mã php. Thường là .php hoặc .phtml
- Đặt chế độ sercurity thích hợp. Nếu dùng hệ thống NTFS, cần đặt cho phép thực hiện với
thư mục có php.exe
II.Ngôn ngữ PHP:
1/ Có 4 cách để dùng PHP
1. <? echo ("this is the simplest, an SGML processing instruction\n"); ?>
2. <?php echo("if you want to serve XML documents, do like this\n"); ?>
3. <script language="php">
echo ("some editors (like FrontPage) don't
like processing instructions");
</script>
4. <% echo ("You may optionally use ASP-style tags"); %>
<%= $variable; # This is a shortcut for "<%echo .." %>
Cách 1 chỉ có thể sử dụng nếu những tag ngắn được cho phép sử dụng. Có thể sửa
short_open_tag trong cấu hình của php hoặc biên dịch file php với lựa chọn cho phép dùng
các tag ngắn.
Tương tự như vậy, cách thứ 4 chỉ có tác dụng nếu asp_tag được đặt trong file cáu hình của
PHP
PHP cho phép hỗ trợ các kiểu chú thích của cả C, C++ và Unix shell.
VD:
<?php
echo "This is a test"; // This is a one-line c++ style comment
/* This is a multi line comment
yet another line of comment */
echo "Another Test"; # This is shell-style style comment
?>
2. Các kiểu dữ liệu:
2.1Số nguyên : Được khai báo và sử dụng giá trị giiống với C:
VD: $a = 1234; # decimal number
$a = -123; # a negative number
$a = 0123; # octal number (equivalent to 83 decimal)

2
$a = 0x12; # hexadecimal number (equivalent to 18 decimal)
2.2 Số thực:
VD :$a = 1.234; $a = 1.2e3;
Chú ý: Khi sử dụng các số thực để tính toán , có thể sẽ làm mất giá trị ...
1
Hướng dn v PHP
Tác gi: Black Art gi trong din đàn hackervn.net
1. Php là gì?
PHP là mt ngôn ng lp trình kiu script , chy trên Server và tr v mã HTML cho trình
duyt.
VD:
<html>
<head>
<title>Example</title>
</head>
<body>
<?php echo "Hi, I'm a PHP script!"; ?>
</body>
</html>
Mã PHP được đặt trong kiu tag đặc bit cho phép ta có th vào hoc ra khi chế độ PHP
2. Cài đặt như thế nào?
Cài PHP trên nn Window vi IIS version 3 hoc 4:
- Copy php.ini - dist vào thư mc Window. Đổi tên thành php.ini
- Sa file php.ini như sau:
- Đặt li đường dn mc : 'extension_dir' chuyn ti v trí cài đặt php hoc nơi để các file
php_*.ini. VD : c:\php
- Đặ
t đường dn chính xác đến file: browscap.ini trong thư mc Window.
- Chy MMC , chn Web site hoc thư mc ca ng dng
- m mc Property ca thư mc , chn vào Home Directory, Virtual Directory hay Directory.
- Vào mc: Configuration->App Mappings ->Add->Executable : c:\php\php.exe %s %s. Chú ý
phi có %s %s .
- Trong ô Extension, đánh đuôi file bn mun gn vi mã php. Thường là .php hoc .phtml
- Đặt chế độ sercurity thích hp. Nếu dùng h thng NTFS, cn đặt cho phép thc hin vi
thư mc có php.exe
II.Ngôn ng PHP:
1/ Có 4 cách để dùng PHP
1. <? echo ("this is the simplest, an SGML processing instruction\n"); ?>
2. <?php echo("if you want to serve XML documents, do like this\n"); ?>
3. <script language="php">
echo ("some editors (like FrontPage) don't
like processing instructions");
</script>
4. <% echo ("You may optionally use ASP-style tags"); %>
<%= $variable; # This is a shortcut for "<%echo .." %>
Cách 1 ch có th s dng nếu nhng tag ngn được cho phép s dng. Có th sa
short_open_tag trong cu hình ca php hoc biên dch file php vi la chn cho phép dùng
các tag ngn.
Tương t như vy, cách th 4 ch có tác dng nếu asp_tag được đặt trong file cáu hình ca
PHP
PHP cho phép h tr các kiu chú thích ca c C, C++ và Unix shell.
VD:
<?php
echo "This is a test"; // This is a one-line c++ style comment
/* This is a multi line comment
yet another line of comment */
echo "Another Test"; # This is shell-style style comment
?>
2. Các kiu d liu:
2.1S nguyên : Được khai báo và s
dng giá tr giing vi C:
VD: $a = 1234; # decimal number
$a = -123; # a negative number
$a = 0123; # octal number (equivalent to 83 decimal)
Hướng dẫn về PHP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn về PHP - Người đăng: Luong Thanh Truyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Hướng dẫn về PHP 9 10 158