Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn xây dựng website

Được đăng lên bởi innocent_1809
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2016 lần   |   Lượt tải: 10 lần
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEB SITE

1

MỤC LỤC
Chương I Khái quát chung .......................................................................2
Chương II Thiết kế giao diện....................................................................8
Chương III Thiết kế web site..................................................................22

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEB SITE

2

Chương I
Khái quát chung
Bài viết này dựa trên cơ sở thực tiễn khi chúng tôi thực hiện việc
xây dựng một Web site (khái niệm chỉ đến một máy hay một
mạng cung cấp các trang thông tin dưới dạng WWW). Nó phản
ánh những cố gắng và hiểu biết của chúng tôi trong quá trình học
hỏi cũng như thực nghiệm.
Trên Internet, quả thực có rất nhiều Web site chú trọng đến ngôn
ngữ HTML, cũng có rất nhiều Web site dành cho mục đích thương
mại, nghệ thuật. Thế nhưng lại có ít nguồn thông tin đề cập đến
việc thiết kế một trang Web, một Web site, thiết kế đồ hoạ, giao
diện người sử dụng hay những kiến thức về cách thức tổ chức
thông tin.
Mục đích của Web site cần thiết kế
Bước đầu tiên trong công đoạn thiết kế một Web site là chúng ta
đã có những quyết định chắc chắn về việc chúng ta sẽ "xuất bản"
cái gì với Web site của mình. Không có chủ định và mục tiêu rõ
ràng thì cả web site đó sẽ trở nên lan man, sa lầy và cuối cùng đi
đến một điểm khó có thể quay trở lại. Thiết kế cẩn thận và định
hướng rõ là những chìa khoá dẫn đến thành công trong việc xây
dựng một Web site.
Trước khi xây dựng một Web site, chúng ta nên:
Xác định đối tượng độc giả của web site.
Web site có mục đích rõ ràng.
Thiết lập các chủ đề chính của web site.
Thiết kế các khối thông tin chủ yếu mà web site sẽ cung cấp.
Chúng ta cũng nên bắt đầu với việc xác định nguồn tài nguyên về
nội dung, hình ảnh thông tin mà chúng ta cần đến để tạo nền web

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG WEB SITE

3

site phù hợp với mục đích được đề ra - đó là nguồn thông tin sẽ
duy trì cho web site hoạt động sau này nữa.
Xác định mục tiêu cơ bản của web site
Trước tiên cần có một tuyên bố khái quát ngắn và rõ ràng cho các
mục tiêu của web site, điều sẽ giúp đỡ rất nhiều cho công việc
thiết kế. Nó là điểm xuất phát để chúng ta mở rộng đến các mục
tiêu chính, và cũng là một công cụ hữu hiệu để đánh giá sự thành
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn xây dựng website - Người đăng: innocent_1809
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hướng dẫn xây dựng website 9 10 464