Ktl-icon-tai-lieu

III. Ngữ nghĩa của luận lý vị từ

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
III. Ngữ nghĩa của
luận lý vị từ

ntsơn

Diễn dịch của 1 công thức
• Xác định một diễn dịch I cho công thức F là xác
định các yếu tố sau :
1. Chọn miền đối tượng D.
2. Định nghĩa các hàm (gán giá trị cho hằng).
3. Định nghĩa các vị từ của F.

Chương 3
ntsơn

Diễn dịch của 1 công thức
Thí dụ :
F = ∀x (p(x) → q(f(x), a)).
F có : hằng a, hàm f(_), vị từ p(_), q(_,_).
Một diễn dịch của F :
Chọn D = {1, 2, 3}.
Chọn hằng a = 2.
Chọn f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 3.
Chọn {p(1), ¬p(2), ¬ p(3)}.
Chọn {q(1,1), ¬q(1,2), q(1,3),
¬q(2,1), ¬q(2,2), ¬q(2,3),
q(3,1), ¬q(3,2), q(3,3)}.
Chương 3
ntsơn

Đánh giá công thức trong 1 dd
• Công thức vị từ F = ∀x p(x).
• Cho diễn dịch I :
D = {1, 2}, {p(1), ¬p(2)}.
→ F gồm {p(1), p(2)} với p(1) đúng, p(2) sai.
 Vậy F là đúng hay sai trong dd I ?.
• Làm sao xác định tính đúng sai của công thức
trong luận lý vị từ ?.

Chương 3
ntsơn

Đánh giá công thức trong 1 dd
• Tính đúng, sai của công thức đóng trong một
diễn dịch I được xác định nhờ lượng từ.
∀x F là đúng, nếu F đúng, ∀x ∈ D.
∃x F là đúng, nếu F[a/x] đúng, ∃a ∈ D.
 Không xác định được tính đúng, sai trong 1 diễn
dịch của công thức tự do.
• Khi nói một công thức F là đúng, hay sai nghĩa
là đúng hay sai trong một diễn dịch.
Diễn dịch có thể không được nhắc đến nhưng
phải được ngầm hiểu.
Chương 3
ntsơn

Đánh giá CT đóng trong 1 dd
Thí dụ :
F = ∀x ∀y ( (p(x) ∨ q(y)) → (∃t q(t) ∧ ∀z q(z)) )
Cho diễn dịch : D = {α, β}, {p(α), ¬p(β), q(α), q(β)}.
• Lấy x = α,
* lấy y = α : p(α)∨q(α) → (∃t)q(t)∧(∀z)q(z).
(1 ∨ 1) →
(1 ∧ 1) = 1.
* lấy y = β : p(α)∨q(β) → (∃t)q(t)∧(∀z)q(z).
(1 ∨ 1) →
(1 ∧ 1) = 1.
Chương 3
ntsơn

Đánh giá CT đóng trong 1 dd
• Lấy x = β,
* lấy y = α : (p(β)∨q(α)) → (∃t q(t) ∧ ∀z q(z)).
(0 ∨ 1) → (1 ∧ 1) = 1.
* lấy y = β : (p(β)∨q(β)) → (∃t q(t) ∧ ∀z q(z)).
(0 ∨ 1) → (1 ∧ 1) = 1.
Vậy công thức F đúng trong diễn dịch trên.

Chương 3
ntsơn

Đánh giá CT đóng trong 1 dd
Thí dụ :
F = ∀x ∀y ( (p(x) ∨ q(y)) → (∃t q(t) ∧ ∀z q(z)) )
Diễn dịch I :
D = {α, β, γ},
{p(α), ¬p(β), ¬p(γ), q(α), q(β), ¬q(γ)}.
Lấy x = α,
lấy y = α : (p(α) ∨ q(α)) → (∃t q(t) ∧ ∀z q(z)).
(1 ∨ 1) → (1
∧
0).
Vậy công thức F sai trong diễn dịch I.
Chương 3
ntsơn

Ngữ nghĩa
• Các khái niệm :
Hằng đúng
Hằng sai
Khả đúng-Khả sai
Mô hình
Tương đương (=)
Hệ quả luận lý (╞═)
được định nghĩa tương tự như trong LLMĐ.
Chương 3
ntsơn

Ngữ nghĩa
Nhận xét :
Các định nghĩa hằng sai, hằng đúng, khả đúng,
khả sai, mô hình, tương đương, hệ quả luận lý
là working trong LLMĐ nhưng non-working
trong LLVT.

Chương 3
ntsơn

C...
ntsơn
III. Ng nghĩa ca
lun lý v t
III. Ngữ nghĩa của luận lý vị từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
III. Ngữ nghĩa của luận lý vị từ - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
III. Ngữ nghĩa của luận lý vị từ 9 10 673