Ktl-icon-tai-lieu

Intranet

Được đăng lên bởi Phat Xit
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
@17. Những quyền nào sau đây không phải là quyền share
A. Read
B. Write
C. Change
D. Full control

Bạn là quản trị mạng cho một tổ chức, bạn phải sử dụng các công cụ để giám sát tình trạng sử
dụng mạng tại tổ chức của bạn nhằm đảm bảo nó vẫn hoạt động bình thường theo đúng thiết kế
của mạng. Công cụ nào sẽ giúp bạn gửi cảnh báo (alert) khi tình trạng sử dụng mạng vượt quá
85%? (1 choice)
a) Performance Monitor
b) Performance Logs and Alerts
c) Event Viewer
d) Network Monitor
Chú ý:
Khi một máy tính trong LAN không nhận được DHCP Server thì chúng tự liên lạc với nhau và
phát sinh IP nằm trong dãy 169.254.x.x, dịch vụ này là Auto private hoặc Auto configuration
Permission: được cấp cho đố tượng như file, folder, shared folder, printer
Share permission có 3 quyền: read, change, full control.
NTFS file permission: read, write, read and execute. Modify, full con trol

1 - Hùng là quản trị mạng cho một Công ty cỡ vừa, các máy tính trong mạng của Công ty được
kết nối Internet bằng thiết bị phần cứng FireWall với một kênh thuê riêng. anh ta đang kiểm tra
kết nối Internet bằng cách mở cửa sổ trình duyệt trên máy của anh ta để truy nhập vào một trang
Web trên Internet nhưng anh ta nhận được thông báo lỗi. Hùng chạy lệnh "Ipconfig" và nhận
được thông báo "Media disconnected", anh ta cũng không thể thực hiện được lệnh "Ping" tới
bất kỳ một địa chỉ khác. Nguyên nhân nào gây ra trục trặc này?
[a]--Máy chủ DHCP
[b]--Card mạng
[c]--Máy chủ Web
[d]--Máy chủ DNS

2 - Bạn là quản trị mạng của một Công ty lớn, bạn nhận được thông báo từ một số người sử dụng
là không thể vào được Internet. Bạn mở cửa sổ trình duyệt trên máy của bạn và cũng nhận được
thông báo tương tự khi truy nhập Internet. Bạn chạy "Ipconfig" từ cửa sổ lệnh để xác nhận các
thiết lập TCP/IP trên máy tính của bạn, sử dụng lệnh "ping" và bạn vẫn có thể kết nối tới địa chỉ
172.16.0.2 đây là địa chỉ của một trong các máy chủ ở trong mạng của bạn. Bạn thử ping tên của
một Web Site và nhận được thông báo lỗi sau: "Ping request could not find host". Bạn nên kiểm
tra cái gì trước?
[a]--Card mạng
[b]--Switch
[c]--Máy chủ DNS
[d]--Máy chủ DHCP

3.Bạn thiết lập thành công một DNS server, theo mặc định thì DNS log file nằm ở đâu
A. C:\winnt
B. C:\winnt\system32\
C. C:\winnt\system32\dns
D. C:\winnt\system32\dns\log

4.Tên của reverse lookup zone cho domain abc.com đại diện cho mạng 192.168.2.0 thể hiện như
thế nào trong DNS console ?
A. 192.168.1.0.cache
B. abc .com.192.168.1
C. 192.168.1.in-addr.arpr
D. 192.168.1.rever...
@17. Nhng quyn nào sau đây không phi là quyn share
A. Read
B. Write
C. Change
D. Full control
Bn là qun tr mng cho mt t chc, bn phi s dng các công c để giám sát tình trng s
dng mng ti t chc ca bn nhằm đảm bo nó vn hoạt đng bình thường theo đúng thiết kế
ca mng. Công c nào s giúp bn gi cnho (alert) khi tình trng s dng mạng vượt quá
85%? (1 choice)
a) Performance Monitor
b) Performance Logs and Alerts
c) Event Viewer
d) Network Monitor
Chú ý:
Khi một máy tính trong LAN không nhận được DHCP Server thì chúng tự liên lạc với nhau và
phát sinh IP nằm trong dãy 169.254.x.x, dịch vụ này là Auto private hoặc Auto configuration
Permission: được cấp cho đố tượng như file, folder, shared folder, printer
Share permission có 3 quyền: read, change, full control.
NTFS file permission: read, write, read and execute. Modify, full con trol
1 - Hùng là quản trị mạng cho một Công ty cỡ vừa, các máy tính trong mạng của Công ty được
kết nối Internet bằng thiết bị phần cứng FireWall vi một kênh thuê riêng. anh ta đang kiểm tra
kết nối Internet bằng cách mở cửa sổ trình duyệt trên máy của anh ta để truy nhập vào một trang
Web trên Internet nhưng anh ta nhận được thông báo lỗi. Hùng chạy lệnh "Ipconfig" và nhận
được thông báo "Media disconnected", anh ta cũng không thể thực hiện được lệnh "Ping" tới
bất kỳ một địa chỉ khác. Nguyên nhâno gây ra trục trặc này?
[a]--Máy chủ DHCP
[b]--Card mạng
[c]--Máy chủ Web
[d]--Máy chủ DNS
Intranet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Intranet - Người đăng: Phat Xit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Intranet 9 10 91