Ktl-icon-tai-lieu

Ipv4 Classful and Classless

Được đăng lên bởi Hoàng Tiến Quang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Classful và Classless

CLASSFUL và CLASSLESS
Khi làm việc với các hiện thực của Cisco cũng như tham khảo các giáo trình, tài liệu của
hãng, chúng ta rất thường bắt gặp các thuật ngữ “classful” và “classless”. Các thuật ngữ
này lại được sử dụng rất khác nhau trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Điều này khiến
chúng ta không khỏi bối rối khi diễn giải thuật ngữ trong quá trình nghiên cứu tài liệu.
Bài viết này xin được tổng kết lại các ngữ cảnh mà bộ thuật ngữ “classless” và “classful”
được sử dụng từ đó hy vọng có thể giúp các bạn khi tiếp xúc các thuật ngữ này phần nào
tránh được sự bối rối do cách sử dụng chúng gây ra.
Có 3 ngữ cảnh trong việc sử dụng bộ thuật ngữ “classful” và “classless”:
1) Cách đánh địa chỉ IP theo kiểu classful và theo kiểu classless.
2) Tra cứu bảng định tuyến theo kiểu classful và theo kiểu classless.
3) Các giao thức định tuyến thuộc trường phái classful và các giao thức định tuyến
thuộc trường phái classless.
Trước khi đi vào phân tích chi tiết, xin được nhắc lại khái niệm major network được sử
dụng trong bài viết này.
Một major network là một mạng lớp A, B hay C chưa bị chia nhỏ ra. Vd: 10.0.0.0/8,
172.16.0.0/16 hay 192.168.1.0/24 là các major network. Ngược lại với major network là
các mạng subnet được chia ra từ các major network. Vd: 10.1.1.0/24 là subnet được chia
ra từ major 10.0.0.0/8; 172.16.1.0/24 là subnet được chia ra từ major 172.16.0.0/16 hay
192.168.1.96/28 là subnet được chia ra từ major 192.168.1.0/24,…
Bây giờ, chúng ta cùng nhau phân tích 03 ngữ cảnh này:
Cách đánh địa chỉ IP classful và classless
Đánh địa chỉ IP theo kiểu classful là cách đặt địa chỉ sử dụng luật phân lớp A, B và C.
Một địa chỉ sẽ được chia thành hai phần network và host, một subnet – mask sẽ được sử
dụng kèm để xác định được phần mạng trong một địa chỉ IP.
Ngược lại, đánh địa chỉ theo kiểu classless bỏ qua luật phân lớp A, B và C. Với cách
đánh địa chỉ này, một địa chỉ IP sẽ không được xem xét theo lớp, không sử dụng subnet –
mask. Kiểu đánh địa chỉ classless sẽ xem một địa chỉ IP gồm hai phần: phần prefix và
phần host. Các địa chỉ có cùng phần prefix sẽ được xem như cùng một nhóm (có thể hiểu
nhóm như một subnet). Để xác định các bit prefix trong một địa chỉ, người ta sử dụng số
prefix – length: số bit prefix trong địa chỉ ấy. Vậy, định dạng của cách đánh địa chỉ
classless sẽ là: A.B.C.D/n, với n là số prefix – length.
Ví dụ:
Địa chỉ mạng 192.168.1.0 nếu được thể hiện dưới định dạng classful sẽ là “192.168.1.0
255.255.255.0” còn nếu thể hiện dưới ...
Classful và Classless
Copyright © 2014 NTPS Training Center www.ntps.edu.vn
1
CLASSFUL và CLASSLESS
Khi làm việc với các hiện thực của Cisco cũng ntham khảo các giáo trình, tài liệu của
hãng, chúng ta rất thường bắt gặp các thuật ngữ “classful” “classless”. Các thuật ngữ
này lại được sử dụng rất khác nhau trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Điều y khiến
chúng ta không khỏi bối rối khi diễn giải thuật ngữ trong quá trình nghiên cứu tài liệu.
Bài viết y xin được tổng kết lại các ngữ cảnh mà bộ thuật ngữ “classless” “classful”
được sử dụng từ đó hy vọng thể giúp các bạn khi tiếp xúc các thuật ngữ này phần nào
tránh được sự bối rối do cách sử dụng chúng gây ra.
Có 3 ngữ cảnh trong việc sử dụng bộ thuật ngữ “classful” và “classless”:
1) Cách đánh địa chỉ IP theo kiểu classful và theo kiểu classless.
2) Tra cứu bảng định tuyến theo kiểu classful và theo kiểu classless.
3) Các giao thức định tuyến thuộc trường phái classful các giao thức định tuyến
thuộc trường phái classless.
Trước khi đi vào phân tích chi tiết, xin được nhắc lại khái niệm major network được sử
dụng trong bài viết này.
Một major network một mạng lớp A, B hay C chưa bị chia nhỏ ra. Vd: 10.0.0.0/8,
172.16.0.0/16 hay 192.168.1.0/24 các major network. Ngược lại với major network
các mạng subnet được chia ra từ các major network. Vd: 10.1.1.0/24 subnet được chia
ra từ major 10.0.0.0/8; 172.16.1.0/24 subnet được chia ra từ major 172.16.0.0/16 hay
192.168.1.96/28 là subnet được chia ra từ major 192.168.1.0/24,…
Bây giờ, chúng ta cùng nhau phân tích 03 ngữ cảnh này:
Cách đánh địa chỉ IP classful và classless
Đánh địa chỉ IP theo kiểu classful cách đặt địa chỉ sử dụng luật phân lớp A, B C.
Một địa chỉ sẽ được chia thành hai phần network host, một subnet mask sẽ được sử
dụng kèm để xác định được phần mạng trong một địa chỉ IP.
Ngược lại, đánh địa chỉ theo kiểu classless bỏ qua luật phân lớp A, B C. Với cách
đánh địa chỉ này, một địa chỉ IP sẽ không được xem xét theo lớp, không sử dụng subnet
mask. Kiểu đánh địa chỉ classless sẽ xem một địa chỉ IP gồm hai phần: phần prefix
phần host. Các địa chỉ có cùng phần prefix sẽ được xem như cùng một nhóm (có thể hiểu
nhóm như một subnet). Để xác định các bit prefix trong một địa chỉ, người ta sử dụng số
prefix length: số bit prefix trong địa chỉ y. Vậy, định dạng của cách đánh địa chỉ
classless sẽ là: A.B.C.D/n, với n là số prefix – length.
Ví dụ:
Địa chỉ mạng 192.168.1.0 nếu được thể hiện dưới định dạng classful sẽ “192.168.1.0
255.255.255.0” còn nếu thể hiện dưới định dạng classless sẽ là “192.168.1.0/24”.
Một điểm cần lưu ý thuật ngữ “classful network” hay “classful boundary” cũng được
sử dụng để chỉ một major network. Ví d, thay nói “các major network 10.0.0.0/8,
Ipv4 Classful and Classless - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ipv4 Classful and Classless - Người đăng: Hoàng Tiến Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ipv4 Classful and Classless 9 10 220