Ktl-icon-tai-lieu

JAVA-9. LUỒNG I/O

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUỒNG I/O
Mục tiêu của môn học
Kết thúc chương, bạn có có thể :
Đề cập đến các khái niệm về luồng
Mô tả các lớp InputStream và OutputStream
Mô tả I/O mảng Byte
Thực hiện các tác vụ đệm I/O và lọc
Dùng lớp RandomAccesFile.
Mô tả các tác vụ chuỗi I/O và ký tự
Dùng lớp PrinterWriter
9.1 Giới thiệu
Trong buổi học trước, chúng ta đã học về các dòng Synchronized. ngăn các dòng
xẩy ra việc chia sẽ (dùng chung) các đối tượng một cách đồng thời. Toàn bộ tiến trình
này được quản lý bởi cơ chế đợi thông báo (wait-notify). Phương thức wait() báo cho
dòng gọi từ bỏ monitor và nhập vào trạng thái ngủ cho đến khi các dòng khác nhập vào
cùng monitor và gọi phương thức notify(). Phương thức notify() và notifyAll() tạo ra
dòng thông báo cho các dòng khác gọi phương thức wait() của cùng đối tượng. Trong bài
học trước, chúng ta cũng học về các điều kiện bế tắc là gì và cách tránh chúng.
Chương này giới thiệu khái niệm về luồng. Chúng ta cũng thảo luận các lớp khác
nhau trong gói java.io trợ giúp các tác vụ nhập xuất.
9.2 Các luồng
Theo thuật ngữ chung, luồng là một dòng lưu chuyển. trong thuật ngữ về kỹ thuật
luồng là một lộ trình mà dữ liệu được truyền trong một chương trình. Một ứng dụng về
các luồng ma ta đã quen thuộc đó là luồng nhập System.in .
Luồng là những dàn ống (pipelines) để gửi và nhận thông tin trong các chương
trình java. Khi một luồng dữ liệu được gửi hoặc nhân, ta tham chiếu nó như đang “ghi”
và “đọc” một luồng theo thứ tự nêu trên. Khi một luồng được đọc hay ghi, các dòng khác
bị phong toả. Nếu có một lỗi xẩy ra khi đọc hay ghi luồng, một IOexception được kích
hoạt. Do vậy, các câu lệnh luồng phải bao gồm khối try-catch.
Lớp ‘java.lang.System’ định nghĩa các luồng nhập và xuất chuẩn. chúng là các
lớp chính của các luồng byte mà java cung cấp. Chúng ta cũng đã sử dụng các luồng xuất
để xuất dữ liệu và hiển thị kết quả trên màn hình. Luồng I/O bao gồm:
:
Lớp System.out: Luồng xuất chuẩn dùng để hiển thị kết quả trên màn hình.
Lớp System.in: Luồng nhập chuẩn thường đến từ bàn phím và được dùng để đọc
các ký tự dữ liệu.
Lớp System.err: Đây là luồng lỗi chuẩn.
65

Các lớp ‘InputStream’ và ‘OutputStream’ cung cấp nhiều khả năng I/O khác nhau. Cả
hai lớp này có các lớp con để thực hiện I/O thông qua các vùng đệm bộ nhớ, các tập
tin và ống dẫn. Các lớp con của lớp InputStream thực hiện đầu vào, trong khi các lớp
con của lớp OutputStream thực hiện kết xuất.
9.3Gói java.io
Các luồng hệ thống rất có ích. Tuy nhiên, chúng không đủ mạnh để dùng khi ứng phó với
I/O thực...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JAVA-9. LUỒNG I/O - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
JAVA-9. LUỒNG I/O 9 10 485