Ktl-icon-tai-lieu

JSP

Được đăng lên bởi phuoc-nguyenminh
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 2976 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 4. Cơ bản về JSP

Nội dung












0. Ví dụ về JSP
1. JSP trong kiến trúc J2EE
2. Giới thiệu về JSP
3. Vòng đời của trang JSP
4. Các bước phát triển ứng dụng Web với JSP
5. Kỹ thuật sinh nội dung động với JSP
6. Gọi mã nguồn Java sử dụng JSP scripting
elements
7. JavaBeans
8. Xử lý lỗi (Error handling)
2

Ví dụ về JSP


Hiển thị số lần trang được request

3

Counter.java
package foo;
public class Counter {
private static int count;
public static int getCount(){
count++;
return count;
}
}
4

index.jsp – version 1. Scriptlet
<html>
<body>
Scriplet
The page count is
<%
out.println(foo.Counter.getCount());
%>
</body>
</html>
5

index.jsp - version 2. Directive
<%@ page import=“foo.*” %>
<html>
Directive
<body>
The page count is
<%
out.println(Counter.getCount());
%>
</body>
</html>

6

index.jsp - version 3. Expression
<%@ page import=“foo.*” %>
<html>
<body>
Expression
The page count is
<%=Counter.getCount() %>
</body>
</html>
7

Các thành phần trong JSP




Scriptlet <% %>
Directive <%@ %>
Expression <%= %

8

1. JSP trong kiến trúc J2EE

9

JSP & Servlet trong kiến trúc J2EE 1.2
JSP. Một công nghệ Web mở rộng,
kết hợp với các đối tượng Java, trả
về nội dung động cho client dưới
dạng HTML hoặc XML. Client thường
là Web Browser

Java Servlet: 1 chương trình
Java, mở rộng chức năng 1 web
server, sinh nội dung động và
tương tác với web clients sử
dụng mô hình request-response

10

Thế nào là Static & Dynamic Contents?


Static contents





Điển hình là các trang HTML tĩnh
Hiển thị như nhau cho tất cả mọi người

Dynamic contents



Nội dung được sinh tự động theo 1 số conditions
Các Conditions có thể là





Tài khoản người dùng
Thời gian
Giá trị User nhập vào trên forms hoặc qua lựa chọn
11

2. Giới thiệu về JSP

12

Trang JSP là gì?






Là 1 tài liệu text có thể trả về cả static và dynamic
content cho trình duyệt
Static content và dynamic content có thể được
ghép lẫn với nhau
Static content




HTML, XML, Text

Dynamic content




Mã Java
Các thuộc tính hiển thị của JavaBeans
Các thẻ Custom tags
13

Ví dụ trang JSP
(Blue: static, Red: Dynamic contents)

<html>
<body>
Hello World!
<br>
Current time is <%= new java.util.Date() %>
</body>
</html>

14

Kết quả hiển thị

15

JSP và Servlet
JSP
Servlets
HTML code in
Java
● Not easy to
author
●

JSP
Java-like code in
HTML
● Very easy to
author
● Code is compiled
into a servlet
●

16

Ưu điểm của JSP







Tách biệt nội dung & cách trình bày
Đơn giản hóa vi...
Bài 4. Cơ bản về JSP
JSP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
JSP - Người đăng: phuoc-nguyenminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
JSP 9 10 700