Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch phỏng vấn tổng quan Hệ thống: Quản lý sổ tiết kiệm

Được đăng lên bởi anhtuan-knight
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan
Hệ thống: Quản lý sổ tiết kiệm
Người lập: Nhóm 14
STT
1

2

3

4

5

Ngày lập: 16/03/2015

Chủ đề

Yêu cầu
Nắm rõ quy trình gửi
Quy trình gửi tiền tiết
tiền và quy trình xử
kiệm
lý sổ tiết kiệm
Nắm rõ quy trình rút
Quy trình rút tiền
tiền và quy trình xử
lý sổ tiết kiệm
Nắm rõ quy trình
chuyển khoản và quy
Quy trình chuyển khoản
trình xử lý sổ tiết
kiệm
Tìm hiểu kỹ các quy
trình để quản lý danh
Quản lý giao dịch viên
sách các giao dịch
viên
Nắm rõ các chi tiết
Lập báo cáo danh sách trong báo cáo và quản
khách hàng
lý các danh sách
khách hàng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

16/03/2015

Bảng câu hỏi
Người được phỏng vấn:

Ngày: 16/03/2015

Câu hỏi

Ghi nhận
Trả lời:

Câu hỏi 1:
Khách hành đặt hàng dưới hình thức nào?

Kết quả quan sát:
Câu hỏi 2:
Tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng phải
được thanh toán trước rồi mới giao hàng?

Trả lời:

Kết quả quan sát:

Câu hỏi 3:
Anh/ chị muốn hệ thống mới sẽ giúp cho anh/
chị điều gì?

Trả lời:

Kết quả quan sát:
Câu hỏi 4:

Trả lời:

Kết quả quan sát:

...
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan
Hệ thống: Quản lý sổ tiết kiệm
Người lập: Nhóm 14 Ngày lập: 16/03/2015
STT Chủ đề Yêu cầu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1
Quy trình gửi tiền tiết
kiệm
Nắm rõ quy trình gửi
tiền và quy trình xử
lý sổ tiết kiệm
16/03/2015 16/03/2015
2 Quy trình rút tiền
Nắm rõ quy trình rút
tiền và quy trình xử
lý sổ tiết kiệm
16/03/2015 16/03/2015
3 Quy trình chuyển khoản
Nắm rõ quy trình
chuyển khoản và quy
trình xử lý sổ tiết
kiệm
16/03/2015 16/03/2015
4 Quản lý giao dịch viên
Tìm hiểu kỹ các quy
trình để quản lý danh
sách các giao dịch
viên
16/03/2015 16/03/2015
5
Lập báo cáo danh sách
khách hàng
Nắm rõ các chi tiết
trong báo cáo và quản
lý các danh sách
khách hàng
16/03/2015 16/03/2015
Bảng câu hỏi
Người được phỏng vấn: Ngày: 16/03/2015
Câu hỏi Ghi nhận
Câu hỏi 1:
Khách hành đặt hàng dưới hình thức nào?
Trả lời:
Kết quả quan sát:
Câu hỏi 2:
Tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng phải
được thanh toán trước rồi mới giao hàng?
Trả lời:
Kết quả quan sát:
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan Hệ thống: Quản lý sổ tiết kiệm - Trang 2
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan Hệ thống: Quản lý sổ tiết kiệm - Người đăng: anhtuan-knight
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan Hệ thống: Quản lý sổ tiết kiệm 9 10 857