Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH TẬP HUÂN TIN HỌC

Được đăng lên bởi thcshaininh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN TỔ CHỨC QUẢN LÍ CÁC HOẠT ĐỘNG
CHUYÊN MÔN QUA MẠNG THÔNG TIN TRỰC TUYẾN
1. Mục đích:
- Sử dụng mạng thông tin trong công tác quản lí trường học
2. Nội dung:
- Xây dựng tài liệu điện tử và tổ chức diễn đàn qua mạng, xây dựng trường học ảo
3.Thành phần tham gia:
- 30 cán bộ quản lí và giáo viên
- 388 học sinh
4. Thời gian thực hiện:
a. Đối với giáo viên: ngày 07,08 tháng 11 năm 2014
b. Đối với học sinh:
- Khối 6: ngày 10/11/2014
- Khối 7: ngày 11/11/2014
- Khối 8: ngày 12/11/2014
- Khối 9: ngày 13/11/2014
HIỆU TRƯỞNG

Hải Ninh, ngày 31 tháng 11 năm 2014
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH TẬP HUẤN TỔ CHỨC QUẢN LÍ CÁC HOẠT ĐỘNG
CHUYÊN MÔN QUA MẠNG THÔNG TIN TRỰC TUYẾN
1. Mục đích:
- Sử dụng mạng thông tin trong công tác quản lí trường học
2. Nội dung:
- Xây dựng tài liệu điện tử và tổ chức diễn đàn qua mạng, xây dựng trường học ảo
3.Thành phần tham gia:
- 30 cán bộ quản lí và giáo viên
- 388 học sinh
4. Thời gian thực hiện:
a. Đối với giáo viên: ngày 07,08 tháng 11 năm 2014
b. Đối với học sinh:
- Khối 6: ngày 10/11/2014
- Khối 7: ngày 11/11/2014
- Khối 8: ngày 12/11/2014
- Khối 9: ngày 13/11/2014
Hải Ninh, ngày 31 tháng 11 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
KẾ HOẠCH TẬP HUÂN TIN HỌC - Người đăng: thcshaininh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KẾ HOẠCH TẬP HUÂN TIN HỌC 9 10 848