Ktl-icon-tai-lieu

Kết Nối HDMI

Được đăng lên bởi ngotheduong9x
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là: cả Laptop và LCD TV đều phải có cổng giao tiếp
HDMI (điều hiển nhiên nhưng tiên quyết). Không phải Laptop nào cũng có cổng HDMI
và LCD TV cũng vậy (khi bạn quyết định mua Laptop và LCD TV phải hết sức chú ý).
Tôi đọc sách hướng dẫn của Laptop và của LCD TV nhưng không nói kết nối như thế
nào, tìm trên Internet nhưng không thấy bài viết nào cụ thể, rõ ràng, nên tự mày mò
“kết nối” chúng với nhau. Thực tế rất đơn giản. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua các
bước sau:
- Bước 1: bạn phải mua dây cáp HDMI, chú ý mua dây cáp hỗ trợ HDMI version 1.3.
Tùy chiều dài (khuyến cáo ≤ 10m) và chất lượng chúng có giá khác nhau. Tôi mua
loại dây cáp HDMI 3m, Made in China, giá 150k, không biết mình có bị “hớ” không?
- Bước 2: lắp dây nguồn LCD TV, bật TV, dùng điều khiển: ấn phím Menu → Option →
Input Label → sẽ thấy các lựa chọn:
+ AV1
+ AV2
+ Component
+ HDMI1, 2 (và có thể có cổng thứ 3, 4…), tiếp theo sẽ thấy các lựa chọn:
. Không chọn gì
. DVD
. Bluray
. HD-DVD
. Set Top Box
. Satellite
. Cable Box
. Game
. PC
. VCR
- Bước 3: trong HDMI 1 → VCR. Đây là bước quan trọng nhất. Ban đầu tôi chọn
HDMI1 → PC, nhưng không được và HDMI2 → VCR cũng thế.
- Bước 4: Dùng điều khiển LCD TV ấn phím Menu → Input → HDMI1.
- Bước 5: gắn dây cáp HDMI vào LCD TV, rồi gắn vào Laptop (đã cài đặt hệ điều
hành, đã khởi động).
- Bước 6: trên Laptop, bạn vào Start → Control Panel → Connect to a projector
- Bước 7: Thiết lập độ phân giải và tỉ lệ màn hình phù hợp.
- Bước 8: Bạn có thể thao tác Laptop với màn hình của LCD TV, và đặc biệt thưởng
thức hình ảnh tuyệt vời của công nghệ HD.
Sau một thời gian nghiên cứu, mình cũng đã kết nối thành công laptop với TV qua
cổng HDMI. Xin chia sẻ với anh em nào vẫn còn chưa kết nối được. Không có vấn đề
gì khó cả, chỉ là chưa biết cách thao tác thôi.
Đầu tiên nối laptop với TV bằng cáp HDMI (Cáp HDMI Trung Quốc 1.5m 80k, mua ở
mấy chỗ bán phụ kiện vi tính)
Trên TV chọn input là HDMI. Nếu TV có vài cổng HDMI thì chọn input đúng với cổng
HDMI mình cắm vào.
Trên laptop, nhấn fn+F8 một, hai hoặc 3 lần để xuất hình đồng thời lên TV (trên

laptop Asus, mấy hiệu khác chắc cũng tương tự) hoặc vào Graphic property để chọn.
Sau đó chọn độ phân giải cho phù hợp. Mình dùng TV Sharp Aquos dùng độ phân giải
1366x768 thì không full được màn hình đành phải dùng 1360x768, hơi mờ một chút.
Chỗ này lưu ý một chút, nếu TV không hiện full màn hình thì vào menu TV chọn lại
chế độ Widescreen.
Tới đây thì bình thường rồi, ai cũng đã làm được. Vấn đề...
Điu đu tiên mà tôi mun nói là: c Laptop và LCD TV đu phi có cng giao tiếp
HDMI (điu hin nhiên nhưng tiên quyết). Không phi Laptop nào cũng có cng HDMI
và LCD TV cũng vy (khi bn quyết đnh mua Laptop và LCD TV phi hết sc chú ý).
Tôi đc sách hướng dn ca Laptop và ca LCD TV nhưng không nói kết ni như thế
nào, tìm trên Internet nhưng không thy bài viết nào c th, rõ ràng, nên t mày mò
“kết ni” chúng vi nhau. Thc tế rt đơn gin. Tôi s hướng dn các bn qua các
bước sau:
- Bước 1: bn phi mua dây cáp HDMI, chú ý mua dây cáp h tr HDMI version 1.3.
Tùy chiu dài (khuyến cáo ≤ 10m) và cht lượng chúng có giá khác nhau. Tôi mua
loi dây cáp HDMI 3m, Made in China, giá 150k, không biết mình có b “h” không?
- Bước 2: lp dây ngun LCD TV, bt TV, dùng điu khin: n phím Menu → Option →
Input Label → s thy các la chn:
+ AV1
+ AV2
+ Component
+ HDMI1, 2 (và có th có cng th 3, 4…), tiếp theo s thy các la chn:
. Không chn gì
. DVD
. Bluray
. HD-DVD
. Set Top Box
. Satellite
. Cable Box
. Game
. PC
. VCR
- Bước 3: trong HDMI 1 → VCR. Đây là bước quan trng nht. Ban đu tôi chn
HDMI1 → PC, nhưng không được và HDMI2 → VCR cũng thế.
- Bước 4: Dùng điu khin LCD TV n phím Menu → Input → HDMI1.
- Bước 5: gn dây cáp HDMI vào LCD TV, ri gn vào Laptop (đã cài đt h điu
hành, đã khi đng).
- Bước 6: trên Laptop, bn vào Start → Control Panel → Connect to a projector
- Bước 7: Thiết lp đ phân gii và t l màn hình phù hp.
- Bước 8: Bn có th thao tác Laptop vi màn hình ca LCD TV, và đc bit thưởng
thc hình nh tuyt vi ca công ngh HD.
Sau mt thi gian nghiên cu, mình cũng đã kết ni thành công laptop vi TV qua
cng HDMI. Xin chia s vi anh em nào vn còn chưa kết ni được. Không có vn đ
gì khó c, ch là chưa biết cách thao tác thôi.
Đu tiên ni laptop vi TV bng cáp HDMI (Cáp HDMI Trung Quc 1.5m 80k, mua
my ch bán ph kin vi tính)
Trên TV chn input là HDMI. Nếu TV có vài cng HDMI thì chn input đúng vi cng
HDMI mình cm vào.
Trên laptop, nhn fn+F8 mt, hai hoc 3 ln đ xut hình đng thi lên TV (trên
Kết Nối HDMI - Trang 2
Kết Nối HDMI - Người đăng: ngotheduong9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kết Nối HDMI 9 10 483