Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm cơ bản về Đối tượng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm cơ bản về
Đối tượng

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn Minh Huy

1

Nội dung





Đối tượng và lớp.
Tầm vực.
Nạp chồng hàm.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

2

Nội dung





Đối tượng và lớp.
Tầm vực.
Nạp chồng hàm.
Bài tập.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

3

Khái niệm đối tượng và lớp


Đối tượng là gì?
Chương trình là “cỗ máy” phức tạp.
 Cấu thành từ nhiều loại “vật liệu”.
 Vật liệu cơ bản: hàm, cấu trúc.
 Đã đủ tạo ra chương trình tốt?


Vật liệu mới: Đối tượng!!

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

4

Khái niệm đối tượng và lớp


Đặc trưng của đối tượng:
Đóng gói cả dữ liệu và xử lý.
 Thuộc tính (attribute): dữ liệu của đ ối t ượng.
 Phương thức (method): xử lý của đối tượng.




Cấu trúc đối tượng:
Hộp đen: thuộc tính trong, phương thức ngoài.
 Bốn nhóm phương thức:







Nhóm tạo hủy.
Nhóm truy xuất thông tin.
Nhóm xử lý nghiệp vụ.
Nhóm toán tử.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

Thuộc tính
Phương thức
5

Bài tập


Bài tập 2.4:
Thông tin một học sinh bao gồm:
 Họ tên.
 Điểm văn, toán.
Xây dựng lớp học sinh cho phép thực hiện các thao tác:
 Nhập, xuất.
 Lấy họ tên, điểm văn, toán.
 Gán giá trị cho họ tên, điểm văn, điểm toán.
 Tính điểm trung bình.
 Xếp loại theo tiêu chí:



Giỏi (>= 8.0), Khá (>= 7.0).
Trung bình (>= 5.0), Yếu (< 5).

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

24

Bài tập


Bài tập 2.5:
Xây dựng lớp mảng cho phép thực hiện các thao tác sau:
 Nhập, xuất mảng.
 Lấy kích thước mảng.
 Lấy phần tử tại vị trí nào đó.
 Gán giá trị cho phần tử tại vị trí nào đó.
 Tìm phần tử nào đó trong mảng.
 Sắp xếp tăng, giảm.

Phương pháp lập trình hướng đối tượng – GV. Nguyễn

25

...
1Ph ng pháp l p trình h ng đ i t ng – GV. Nguy n Minh Huyươ ướ ượ
Khái ni m c b n v ơ
Khái ni m c b n v ơ
Đ i t ng ượ
Đ i t ng ượ
Khái niệm cơ bản về Đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm cơ bản về Đối tượng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Khái niệm cơ bản về Đối tượng 9 10 665