Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ Thuật Máy Tính

Được đăng lên bởi leduyhoat94
Số trang: 919 trang   |   Lượt xem: 1802 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MIPS Reference Data Card (“Green Card”) 1. Pull along perforation to separate card 2. Fold bottom side (columns 3 and 4) together

M I P S Reference Data

CORE INSTRUCTION SET
FORNAME, MNEMONIC MAT
OPERATION (in Verilog)
add
Add
R R[rd] = R[rs] + R[rt]
Add Immediate

ARITHMETIC CORE INSTRUCTION SET

1

OPCODE
/ FUNCT
(Hex)
(1) 0 / 20hex

I

R[rt] = R[rs] + SignExtImm

(1,2)

Add Imm. Unsigned addiu

I

R[rt] = R[rs] + SignExtImm

(2)

Add Unsigned

addu

R R[rd] = R[rs] + R[rt]

And

and

R R[rd] = R[rs] & R[rt]

And Immediate

andi

I

Branch On Equal

beq

I

Branch On Not Equal bne

I

Jump

j

Jump And Link
Jump Register

addi

8hex
9hex
0 / 21hex
0 / 24hex

(3)

chex

(4)

4hex

J

R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm
if(R[rs]==R[rt])
PC=PC+4+BranchAddr
if(R[rs]!=R[rt])
PC=PC+4+BranchAddr
PC=JumpAddr

(4)
(5)

jal

J

R[31]=PC+8;PC=JumpAddr

(5)

jr

ll

R PC=R[rs]
R[rt]={24’b0,M[R[rs]
I
+SignExtImm](7:0)}
R[rt]={16’b0,M[R[rs]
I
+SignExtImm](15:0)}
I R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]

Load Upper Imm.

lui

I

R[rt] = {imm, 16’b0}

Load Word

lw

I

R[rt] = M[R[rs]+SignExtImm]

Nor

nor

R R[rd] = ~ (R[rs] | R[rt])

0 / 27hex

Or

or

R R[rd] = R[rs] | R[rt]

0 / 25hex

Or Immediate

ori

I

Set Less Than

slt

R R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0

Load Byte Unsigned lbu
Load Halfword
Unsigned
Load Linked

lhu

Set Less Than Imm. slti
Set Less Than Imm.
sltiu
Unsigned
Set Less Than Unsig. sltu
Shift Left Logical

sll

Shift Right Logical

srl

Store Byte

sb

Store Conditional

sc

5hex
2hex
3hex
0 / 08hex

(2)
(2)
(2,7)

24hex
25hex
30hex
fhex

R[rt] = R[rs] | ZeroExtImm

(2)

(3)

23hex

dhex
0 / 2ahex

R[rt] = (R[rs] < SignExtImm)? 1 : 0 (2) ahex
R[rt] = (R[rs] < SignExtImm)
bhex
I
?1:0
(2,6)
0
/
2bhex
R R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0
(6)
0 / 00hex
R R[rd] = R[rt] << shamt
I

FLOATING-POINT INSTRUCTION FORMATS
FR
FI

Store Halfword

sh

Store Word

sw

Subtract

sub

R R[rd] = R[rs] - R[rt]

Subtract Unsigned

R R[rd] = R[rs] - R[rt]
(1) May cause overflow exception
(2) SignExtImm = { 16{immediate[15]}, immediate }
(3) ZeroExtImm = { 16{1b’0}, immediate }
(4) BranchAddr = { 14{immediate[15]}, immediate, 2’b0 }
(5) JumpAddr = { PC+4[31:28], address, 2’b0 }
(6) Operands considered unsigned numbers (vs. 2’s comp.)
(7) Atomic test&set pair; R[rt] = 1 if pair atomic, 0 if not atomic

(2,7)
(2)
(2)

28hex
38hex
29hex
2bhex

BASIC INSTRUCTION FORMATS
R

opcode
31

I

rs
26 25

opcode
31

J

rs
26 25

opcode
31

rt
21 20

rd
16 15

shamt
11 10

rt
21 20

funct
65

0

immedi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ Thuật Máy Tính - Người đăng: leduyhoat94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
919 Vietnamese
Kĩ Thuật Máy Tính 9 10 525