Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm thử phần mềm và quản lý dự án

Được đăng lên bởi Nghi Văn Ngờ
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. Kiểm thử phần mềm.
Kiểm thử phần mềm là một cuộc kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các
bên liên quan thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử.
[1]
Kiểm thử có thể cung cấp cho doanh nghiệp một quan điểm, một cách nhìn độc
lập về phần mềm để từ đó cho phép đánh giá và thấu hiểu được những rủi ro
trong quá trình triển khai phần mềm.
Trong kỹ thuật kiểm thử không chỉ giới hạn ở việc thực hiện một chương trình
hoặc ứng dụng với mục đích đi tìm các lỗi phần mềm (bao gồm các lỗi và các
thiếu sót) mà còn là một quá trình phê chuẩn và xác minh một chương trình máy
tính / ứng dụng / sản phẩm nhằm:





Đáp ứng được mọi yêu cầu hướng dẫn khi thiết kế và phát triển phần mềm.
Thực hiện công việc đúng như kỳ vọng.
Có thể triển khai được với những đặc tính tương tự.
Và đáp ứng được mọi nhu cầu của các bên liên quan.

Tùy thuộc vào từng phương pháp, việc kiểm thử có thể được thực hiện bất cứ lúc
nào trong quá trình phát triển phần mềm. Theo truyền thống thì các nỗ lực kiểm
thử được tiến hành sau khi các yêu cầu được xác định và việc lập trình được hoàn
tất nhưng trong Agile (là một tập hợp các phương pháp phát triển phần mềm linh
hoạt dựa trên việc lặp đi lặp lại và gia tăng giá trị) thì việc kiểm thử được tiến
hành liên tục trong suốt quá trình xây dựng phần mềm. Như vậy, mỗi một
phương pháp kiểm thử bị chi phối theo một quy trình phát triển phần mềm nhất
định.

Tổng quan[sửa | sửa mã nguồn]
Kiểm thử không thể xác định hoàn toàn được tất cả các lỗi bên trong phần mềm.
[2]
Thay vào đó, nó so sánh trạng thái và hành vi của sản phẩm với các oracle các nguyên tắc hay cơ chế để phát hiện vấn đề. Các oracle này có thể bao gồm
(nhưng không giới hạn ở) các đặc tả phần mềm, hợp đồng,[3] sản phẩm tương
đương, các phiên bản trước của cùng một sản phẩm, phù hợp với mục đích dự
kiến nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của người dùng, khách hàng, quy định của pháp
luật hiện hành và các tiêu chuẩn liên quan khác.
Mục đích chính của kiểm thử là phát hiện ra các lỗi phần mềm để từ đó khắc
phục và sửa chữa. Việc kiểm thử không thể khẳng định được rằng các chức năng
của sản phẩm đúng trong mọi điều kiện, mà chỉ có thể khẳng định rằng nó không
hoạt động đúng trong những điều kiện cụ thể.[4] Phạm vi của kiểm thử phần mềm
thường bao gồm việc kiểm tra mã, thực hiện các mã trong môi trường và điều
kiện khác nhau, và việc kiểm thử các khía cạnh của mã: nó có làm đúng nhiệm vụ
của nó hay không, và nó có làm những gì cần phải làm hay không. Trong môi
trường phát triển phần...
I. Kiểm thử phần mềm.
Kiểm thử phần mềm là một cuộc kiểm tra được tiến hành để cung cấp cho các
bên liên quan thông tin về chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được kiểm thử.
[1]
Kiểm thử có thể cung cấp cho doanh nghiệp một quan điểm, một cách nhìn độc
lập về phần mềm để từ đó cho phép đánh giá và thấu hiểu được những rủi ro
trong quá trình triển khai phần mềm.
Trong kỹ thuật kiểm thử không chỉ giới hạn ở việc thực hiện một chương trình
hoặc ứng dụng với mục đích đi tìm các lỗi phần mềm (bao gồm các lỗi và các
thiếu sót) mà còn là một quá trình phê chuẩn và xác minh một chương trình máy
tính / ứng dụng / sản phẩm nhằm:
Đáp ứng được mọi yêu cầu hướng dẫn khi thiết kế và phát triển phần mềm.
Thực hiện công việc đúng như kỳ vọng.
Có thể triển khai được với những đặc tính tương tự.
Và đáp ứng được mọi nhu cầu của các bên liên quan.
Tùy thuộc vào từng phương pháp, việc kiểm thử có thể được thực hiện bất cứ lúc
nào trong quá trình phát triển phần mềm. Theo truyền thống thì các nỗ lực kiểm
thử được tiến hành sau khi các yêu cầu được xác định và việc lập trình được hoàn
tất nhưng trong Agile (là một tập hợp các phương pháp phát triển phần mềm linh
hoạt dựa trên việc lặp đi lặp lại và gia tăng giá trị) thì việc kiểm thử được tiến
hành liên tục trong suốt quá trình xây dựng phần mềm. Như vậy, mỗi một
phương pháp kiểm thử bị chi phối theo một quy trình phát triển phần mềm nhất
định.
Tổng quan[sửa | sửa mã nguồn]
Kiểm thử không thể xác định hoàn toàn được tất cả các lỗi bên trong phần mềm.
[2]
Thay vào đó, nó so sánh trạng thái và hành vi của sản phẩm với các oracle -
các nguyên tắc hay cơ chế để phát hiện vấn đề. Các oracle này có thể bao gồm
(nhưng không giới hạn ở) các đặc tả phần mềm, hợp đồng,
[3]
sản phẩm tương
đương, các phiên bản trước của cùng một sản phẩm, phù hợp với mục đích dự
kiến nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của người dùng, khách hàng, quy định của pháp
luật hiện hành và các tiêu chuẩn liên quan khác.
Mục đích chính của kiểm thử là phát hiện ra các lỗi phần mềm để từ đó khắc
phục và sửa chữa. Việc kiểm thử không thể khẳng định được rằng các chức năng
của sản phẩm đúng trong mọi điều kiện, mà chỉ có thể khẳng định rằng nó không
hoạt động đúng trong những điều kiện cụ thể.
[4]
Phạm vi của kiểm thử phần mềm
thường bao gồm việc kiểm tra mã, thực hiện các mã trong môi trường và điều
kiện khác nhau, và việc kiểm thử các khía cạnh của mã: nó có làm đúng nhiệm vụ
của nó hay không, và nó có làm những gì cần phải làm hay không. Trong môi
trường phát triển phần mềm hiện nay, một đội kiểm thử có thể tách biệt với đội
Kiểm thử phần mềm và quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm thử phần mềm và quản lý dự án - Người đăng: Nghi Văn Ngờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Kiểm thử phần mềm và quản lý dự án 9 10 281