Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi Thailoan Hạnh Phúc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE
137C Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, Tp.HCM
Website: fit.ispace.edu.vn Email: fit@ispace.edu.vn
Tel : (848) 6261 0303

MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

LAB 02
(SV thực hiện tại lớp)

***
1. Chuẩn đầu ra
- Trình bày được chức năng của từng loại cổng logic: AND, OR, NOT, XOR
- Xây dựng được mạch tổ hợp đơn giản theo yêu cầu
2. Tình huống
- Máy tính điện tử ngày nay sử dụng tín hiệu điện để thực hiện tính toán thông qua các mạch logic – Mạch điện
kết hợp từ nhiều cổng logic khác nhau. Tất cả các thông tin sau khi được chuyển đổi vào máy tính thành dạng
số sẽ được các mạch điện thực hiện tính toán theo yêu cầu. Anh/chị hãy sử dụng các cổng logic thông dụng
để tạo thành một bộ tính cộng đơn giản cho số nguyên 4bit

3. Chuẩn bị
- Xem lại lý thuyết về các cổng logic, mạch tổ hợp
4. Nội dung các bài tập
Bài tập 1: Khảo sát mạch logic sau và cho biết giá trị ở các ngõ ra tương ứng khi ngõ vào thay đổi:

a.

b.
Tham khảo mô phỏng tại:
 (online) hoặc  (offline)
Bài tập 2: Hoàn thành bảng mô tả các giá trị ngõ ra tương ứng với ngõ vào và thiết kế mạch cộng 2 bit đơn giản
tương ứng:

MH: Kiến trúc máy tính

Trang 1/2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE
137C Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, Tp.HCM
Website: fit.ispace.edu.vn Email: fit@ispace.edu.vn
Tel : (848) 6261 0303

A1
B1

O1

A2

O2

B2

Carryout

Carryin
5. Tổ chức thực hành và cách thức đánh giá
- SV thực thực hiện theo nhóm/cá nhân
- GV hướng dẫn, theo dõi, đánh giá trong quá trình SV thực hành và đánh giá sản phẩm cuối cùng
- Hoàn tất và chấm tại lớp.
6. Tiêu chí đánh giá
STT

Hạng mục đánh giá
Bài tập 1
Bài tập 2
Thái độ - chuyên cần

MH: Kiến trúc máy tính

Thang điểm
2.0
6.0
2.0

Ghi chú

Trang 2/2

...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGH CNTT iSPACE
137C Nguyn Chí Thanh, P.9, Q.5, Tp.HCM
Website: fit.ispace.edu.vn Email: fit@ispace.edu.vn
Tel : (848) 6261 0303
MH: Kiến trúc máy tính Trang 1/2
MÔN HC: KIN TRÚC MÁY TÍNH
LAB 02
(SV thc hin ti lp)
***
1. Chuẩn đầu ra
- Trình bày được chc năng của tng loi cng logic: AND, OR, NOT, XOR
- Xây dựng được mch t hợp đơn giản theo yêu cu
2. Tình hung
- Máy tính đin t ngày nay s dng tín hiệu điện để thc hin tính toán thông qua các mch logic Mch đin
kết hp t nhiu cng logic khác nhau. Tt c các thông tin sau khi được chuyển đi vào máy tính thành dng
s s đưc các mạch điện thc hin tính toán theo yêu cu. Anh/ch hãy s dng các cng logic thông dng
để to thành mt bnh cộng đơn giản cho s nguyên 4bit
3. Chun b
- Xem li lý thuyết v các cng logic, mch t hp
4. Ni dung các bài tp
Bài tp 1: Kho sát mch logic sau và cho biết giá tr các ngõ ra tương ứng khi ngõ vào thay đi:
a.
b.
Tham kho mô phng ti:
http://www.neuroproductions.be/logic-lab/ (online) hoc http://sourceforge.net/projects/gatesim/ (offline)
Bài tp 2: Hoàn thành bng mô t các giá tr ngõ ra tương ng vi ngõ vào thiết kế mch cộng 2 bit đơn gin
tương ứng:
Kiến trúc máy tính - Trang 2
Kiến trúc máy tính - Người đăng: Thailoan Hạnh Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiến trúc máy tính 9 10 923