Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi thuy96
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2
HỆ THỐNG MÁY TÍNH

1

Mục đích






Tìm hiểu cấu trúc và chức năng của máy vi
tính
Hệ thống bus kết nối các bộ phận bên trong
máy tính
Các hoạt động cơ bản của máy tính

2

1

Nội dung




Cấu trúc và chức năng của máy vi tính
Liên kết hệ thống
Các hoạt động cơ bản của máy tính

3

2.1 Cấu trúc và chức năng của máy
vi tính




Cấu trúc (structure) là cách thức mà
các thành phần liên quan đến nhau
Chức năng (function) là sự vận hành
của từng thành phần của cấu trúc

4

2

Chức năng của máy vi tính





Xử lý dữ liệu (Data processing)
Lưu trữ dữ liệu (Data storage)
Vận chuyển dữ liệu (Data movement)
Điều khiển (Control)

5

Mô hình chức năng máy vi
tính

6

3

Cấu trúc máy tính
Computer
Central
Processing
Unit
Computer

Main
Memory

Systes
Interconnection

Input
Output

7

Các thành phần chức năng






Đơn vị xử lý trung tâm (Central processing
unit - CPU)
Bộ nhớ chính (main memory)
I /O (Input/Output)
Liên kết hệ thống (System interconnection)

8

4

Bộ xử lý trung tâm (CPU)
Chức năng:





Điều khiển hoạt động của máy tính
Xử lý dữ liệu

Nguyên tắc hoạt động cơ bản:




CPU hoạt động theo chương trình nằm trong bộ
nhớ

Các thành phần:





Phần thi hành lệnh: ALU và các thanh ghi
Phần điều khiển: CU
9

Tốc độ của bộ xử lý
Tốc độ của bộ xử lý:






Số lệnh được thực hiện trong 1 giây MIPS (Million
of Instructions per Second)
Khó đánh giá chính xác

Tần số xung nhịp của bộ xử lý:






Bộ xử lý hoạt động theo một xung nhịp (Clock) có
tần số xác định
Tốc độ của bộ xử lý được đánh giá gián tiếp
thông qua tần số của xung nhịp
10

5

Tốc độ của bộ xử lý (tiếp)
Dạng xung nhịp






T0: chu kỳ xung nhịp
Tần số xung nhịp: f0 = 1/T0

Mỗi thao tác của bộ xử lý cần kT0




T0 càng nhỏ  bộ xử lý chạy càng nhanh

11

Bộ nhớ chính






Chức năng: Chứa các thông tin mà CPU
có thể trao đổi trực tiếp
Dạng thông tin lưu trữ: Thông tin lưu
trữ là các lệnh và số liệu được mã hóa
thành số nhị phân
Tổ chức của bộ nhớ: Gồm các ngăn
nhớ, mỗi ngăn nhớ chứa một số bit nhất
định và được đánh địa chỉ
12

6

Hệ thống vào/ra (Input/Output System)
Chức năng: trao đổi thông tin giữa máy tính
với người dùng hay giữa các máy tính trong
hệ thống mạng
Các thành phần chính







Các thiết bị ngoại vi (Peripheral Devices)
Các modul vào/ra (I/O Modules)

13

1.2 Liên kết hệ thống
1. Kết nối thông tin trong máy tính:

14

7

Kết nối theo kiểu bus


Tất cả các đầu vào ra của một bit thông
tin của các module được kết nối chung
vào một...
1
1
CHƯƠNG 2
HỆ THỐNG MÁY TÍNH
2
Mục đích
Tìm hiểu cấu trúc và chức năng của máy vi
tính
Hệ thống bus kết nối các bộ phận bên trong
máy tính
Các hoạt động cơ bản của máy tính
Kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính - Người đăng: thuy96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Kiến trúc máy tính 9 10 303