Ktl-icon-tai-lieu

kiến trúc máy tính

Được đăng lên bởi policegirl-susu
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
ðẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI NÓI ðẦU

TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------o0o----------

Giáo trình
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Biên soạn: TS. Vũ ðức Lung

2009

Với mục tiêu ñưa các môn học chuyên ngành công nghệ
thông tin vào học ngay từ những học kỳ ñầu trong trường ðại học
Công nghệ thông tin, giáo trình Kiến trúc máy tính ñược biên
soạn ñặc biệt cho mục ñích này và ñược ñịnh hướng cho sinh viên
nghành công nghệ thông tin năm thứ nhất.
Giáo trình Kiến trúc máy tính này trình bày các vấn ñề
chung nhất, các thành phần cơ bản nhất cấu thành nên máy tính
hiện ñại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu trong 8
chương sau:
Chương I: Trình bày lịch sử phát triển của máy tính cũng
như các tích năng mới của máy tính trong từng giai ñoạn, các thế
hệ máy tính, ñịnh hướng phát triển của máy tính và cách phân loại
máy tính.
Chương II: Giới thiệu các nguyên lý hoạt ñộng chung và
các tính chất cơ bản của các bộ phận chính yếu trong máy tính
như: bộ xử lý (CPU), bản mạch chính (Mainboard), các thiết bị
lưu trữ dữ liệu, các loại bộ nhớ RAM, Card ñồ họa, màn hình.
Ngoài ra còn cho thấy ñược những hình dáng và sự tích hợp của
các bộ phận với nhau nhằm giúp sinh viên có thể tự mua sắm, lắp
ráp một máy tính cho mình.
Chương III: Trình bày cách biến ñổi cơ bản của hệ thống
số (như hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân),
các cách cơ bản ñể biểu diễn dữ liệu, cách thực hiện các phép tính
số học cho hệ nhị phân.
Chương IV: Các cổng và ñại số Boolean, các ñịnh lý trong
ñại số Boolean, cách ñơn giản các hàm Boolean cũng như các
mạch số, cách biểu diễn các mạch số qua các hàm Boolean và
ngược lại, các mạch tổ hợp cơ bản, cách thiết kế các mạch ñơn
giản.
Chương V: Trình bày nguyên lý họat ñộng của các mạch
lật, các flip-flop, qui trình thiết kế một mạch tuần tự và ñưa ra ví
dụ cụ thể cho việc thiết kế này.
1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
Chương VI: Phân loại kiến trúc bộ lệnh, cách bố trí ñịa
chỉ bộ nhớ, các cách mã hóa tập lệnh, các lệnh cơ bản của máy
tính qua các lệnh hợp ngữ assembler
Chương VII: Giới thiệu cấu trúc của bộ xử lý trung tâm:
tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt ñộng của các bộ phận bên
trong bộ xử lý như bộ tính toán logic số học, bộ ñiều khiển, tập
các thanh ghi. Ngoài ra còn trình bày cách tổ chức ñường ñi dữ
liệu, diễn biến quá trình thi hành lệnh và kỹ thuật ống dẫn.
Chương VIII: Trình bày các cấp...
ðẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------o0o----------
Giáo trình
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Biên soạn: TS. Vũ ðức Lung
2009
1
LỜI NÓI ðẦU
Với mục tiêu ñưa các môn học chuyên ngành ng ngh
thông tin vào học ngay từ những học kñầu trong trường ðại học
Công nghệ thông tin, giáo trình Kiến trúc máy tính ñược biên
soạn ñặc biệt cho mục ñích này và ñược ñịnh hướng cho sinh viên
nghành công nghệ thông tin năm thứ nhất.
Giáo trình Kiến trúc máy tính này trình y các vấn ñề
chung nhất, các thành phần bản nhất cấu thành n máy tính
hiện ñại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu trong 8
chương sau:
Chương I: Trình bày lịch sử phát triển của máy tính cũng
như các tích năng mới của máy tính trong từng giai ñoạn, các thế
hệ máy tính, ñịnh hướng phát triển của máy tính và cách phân loại
máy tính.
Chương II: Giới thiệu c nguyên hoạt ñộng chung
các tính chất bản của các bộ phận chính yếu trong máy tính
như: bộ xử (CPU), bản mạch chính (Mainboard), các thiết bị
lưu trữ dữ liệu, các loại bộ nhớ RAM, Card ñhọa, màn hình.
Ngoài ra còn cho thấy ñược những hình dáng sự tích hợp của
các bộ phận với nhau nhằm giúp sinh viên có thể tự mua sắm, lắp
ráp một máy tính cho mình.
Chương III: Trình bày cách biến ñổi bản của hệ thống
số (như hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân),
các cách bản ñể biểu diễn dữ liệu, cách thực hiện các phép nh
số học cho hệ nhị phân.
Chương IV: Các cổng và ñại số Boolean, các ñịnh lý trong
ñại số Boolean, cách ñơn giản các hàm Boolean ng như các
mạch số, cách biểu diễn các mạch số qua các hàm Boolean
ngược lại, các mạch tổ hợp bản, cách thiết kế c mạch ñơn
giản.
Chương V: Trình bày nguyên họat ñộng của các mạch
lật, các flip-flop, qui trình thiết kế một mạch tuần tự ñưa ra
dụ cụ thể cho việc thiết kế này.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
kiến trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến trúc máy tính - Người đăng: policegirl-susu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
kiến trúc máy tính 9 10 57