Ktl-icon-tai-lieu

kiến trúc máy tính chương 2 phần 2

Được đăng lên bởi Phạm Trung Đức
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiếntrúctậplệnh2

Nộidung

Biêndịchmãmáy
–Cácđịnhdạnglệnh
–Cáchằngsốlớn

Cácthủtụcgọi
–Tậpcácthanhghi
–Bộnhớngănxếp

CácISAkhác

Biêndịchthànhmãmáy
Mãhóavàcácđịnhdạng

Địnhdạnglệnh(mãmáy)
Ngônngữmáy
–Máytínhkhônghiểuđượcchuỗikýtựsau
“addR8, R17, R18”
–Cáclệnhphảiđượcchuyểnđổithànhngônngữmáy(1s and0s)

Vídụ:
add R8, R17, R18→00000010

001100100100000000100000

CáctrườnglệnhMIPS
•opcodemãlệnhxácđịnhphéptoán(e.g., “add” “lw”)
•rschỉsốthanhghichứatoánhạngnguồn1trongtệpthanhghi
•rtchỉsốthanhghichưatoánhạngnguồn2trongtệpthanhghi
•rdchỉsốthanhghilưukếtquả
•shamtSốlượngdịch
•functmãchứcnăngthêmchophầnmãlệnh(add =32, sub=34)

Hằngsố(tứcthời–trựctiếp)
Cáchằngsốnhỏ(tứcthì)đượcsửdụngởhầuhếtcácđoạnmã(~50%)vídụ:If (a==b) c=1; elsec=2;

How
How
manybitsneededtochoosefrom
manybitsneededtochoosefrom
allthoseregisters?
allthoseregisters?

•How canwesupportthisintheprocessor?
–Put the“typical constants” in memory
andloadthem(slow)
–Create hard‐wiredregisters(likeR0) forthem(how many?)
•MIPS doessomethinginbetween:
–Some instructionscanhaveconstantsinsidetheinstruction
–The controllogicthensendsthe constantstotheALU
–addiR29, R29, 4←value4isinsidetheinstruction
•But there’saproblem:

Store
Store the
the constant
constant data
data in
in the
the
instruction,
instruction, nottheregisterfile.
nottheregisterfile.

–Instructionshaveonly32bits.
Need someforopcodeandregisters.

How do wetradeoffspaceforconstantsandinstructions?

ĐịnhdạnglệnhMIPS
Câuhỏi:Lệnhcộngtứcthời(addi)
cầnbaonhiêubit?
Trảlời: I-format:
5+5+6 bits
= 16 bits. 2’scomplement
-32,768
to +32767

•MIPScó3dạngchỉthị:
–R:

operation

3 registersno immediate

–I:

operation

2 registersshort immediate

–J: jump

0 registerslong immediate

Tảicácgiátrịtứcthì(hằngsố)

ControltellstheALUt
otakeoneoperandfro
mtheRegisterFilean
dtheotherfromtheIns
truction.

Cáchằngsốlớnvàlệnhrẽnhánh

Tảicácgiátrịlớn

Question:Istheimmediatesign‐
extendedforori?
Answer:
No. Ifit waswe wouldend
upwithall1sinthetop bits.
(See theMIPSreferencedatainthe
book.)

•Trườnglệnhtrựctiếpgiớihạntrong16 bits (-32,768to+32,767)
–Làmthếnàođểtảiđượccácgiátrịlớn?
•Sửdụng2lệnhđểtải
–Load UpperImmediate(lui): Loadsupper16bits
–Or Immediate(ori): Loadslower16bits
•Example:10101010101010101111000011110000

Đánhđịachỉcólệnhrẽnhánhvàlệnhnhảy
Question:

Cáclệnhrẽnhánh

Howfarcanyoujumpwithbne/

–bne/beqI-format16 bitimmediate

beq?

–jJ-format26 bitimmediate

Answer:
-32,767to+32,768

Địachỉlà32 bits!How do we handle this?

instructions

– Treatbne/beqas...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến trúc máy tính chương 2 phần 2 - Người đăng: Phạm Trung Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
kiến trúc máy tính chương 2 phần 2 9 10 682