Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc máy tính- Khoa KH&KT máy tính

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa KH & KT Máy tính
Boä moân Kyõ thuaät Maùy tính

Phaïm Töôøng
ng Haûi
Nguyeãn Quoác Tuaán

Tài liệu tham khảo
) “Computer Organization and Design: the hardware/software
interface”,
John L. Hennessy & David A. Patterson, Second Edition,
MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS, INC. 1998
) “Computer Architecture: a quantitative approach”,
John L. Hennessy & David A. Patterson, Third Edition,
MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS, INC. 2002

Kiến trúc Máy tính - Chap 05

2

Chương 5.

Kiến trúc Máy tính - Chap 05

3

5.1 Dẫn nhập
) Hiệu suất của máy tính được quyết định bởi 3 yếu tố
chính: số câu lệnh, chu kỳ clock và CPI (cycle per
instruction)
) Chương trình dịch và cấu trúc tập lệnh quyết định số câu
lệnh của chương trình
) Chu kỳ clock và CPI được quyết định bởi cách hiện thực
của bộ xử lý, cụ thể là đường đi dữ liệu (datapath) và
điều khiển (control)
) Xây dựng đường đi dữ liệu và điều khiển (mang tính
minh họa) cho 1 bộ phận của tập lệnh MIPS
• Lệnh truy xuất bộ nhớ:
• Lệnh số học – luận lý:
• Lệnh nhảy:
Kiến trúc Máy tính - Chap 05

lw và sw
add , sub , and , or , và slt
beq và j
4

5.1 ...
) Bất kỳ câu lệnh nào cũng phải thực thi 2 bước đầu tiên
như sau
• Gửi nội dung của thanh ghi bộ đếm chương trình (program
counter – PC) đến bộ nhớ lệnh để lấy câu lệnh từ bộ nhớ
• Đọc một vài thanh ghi (toán hạng) có địa chỉ được xác định bởi
các vùng toán hạng của câu lệnh

) Sau 2 bước thực thi trên, các bước thực thi kế tiếp
nhằm hoàn thành câu lệnh phụ thuộc vào từng nhóm
lệnh khác nhau
) Đối với tập con các lệnh MIPS chúng ta chọn để minh
họa, các bước thực thi có khá nhiều điểm giống nhau
(td. sử dụng bộ số học – luận lý ALU)
) Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở các bước thực thi cuối
của câu lệnh
Kiến trúc Máy tính - Chap 05

5

5.4 ...
) Sơ đồ khối tổng quát bộ xử lý đa chu kỳ

PC

Address

Instruction
register

Memory
Data

Kiến trúc Máy tính - Chap 05

Register #

A
ALU

Instruction
or data

Data

Registers
Memory
data
register

Register #

ALUOut

B

Register #

23

Bài tập
“Computer Organization and Design: the hardware/software
interface”,
John L. Hennessy & David A. Patterson, Second Edition,
MORGAN KAUFMANN PUBLISHERS, INC. 1998
) 5.5
) 5.10

Kiến trúc Máy tính - Chap 05

24

...
Khoa
Khoa
KH & KT
KH & KT
M
M
á
á
y
y
t
t
í
í
nh
nh
Bo
Bo
ä
ä
moân
moân
Kyõ
Kyõ
thua
thua
ä
ä
t
t
Ma
Ma
ù
ù
y
y
t
t
í
í
nh
nh
Pha
Pha
ï
ï
m
m
T
T
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
Ha
Ha
û
û
i
i
Nguyeãn
Nguyeãn
Quo
Quo
á
á
c
c
Tua
Tua
á
á
n
n
Kiến trúc máy tính- Khoa KH&KT máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc máy tính- Khoa KH&KT máy tính - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiến trúc máy tính- Khoa KH&KT máy tính 9 10 304