Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Được đăng lên bởi Lê Vượng
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2630 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI ......................3
1. Khái niệm về mạng máy tính.................................................................................3
1.1 Một số loại mạng máy tính ................................................................................4
1.2 Các loại hình trạng mạng....................................................................................6
1.2.1 Bus........................................................................................................................6
1.2.2 Ring......................................................................................................................6
1.2.3 Star........................................................................................................................7
1.2.4 Mesh.....................................................................................................................8

2. Mô hình tham chiếu mở OSI.................................................................................8
2.1 Lịch sử của OSI...................................................................................................8
2.2 Ý nghĩa của mô hình tham chiếu mở OSI...........................................................9
2.3 Mô hình 7 tầng OSI, chức năng của từng tầng..................................................10
2.3.1 Tầng vật lý (Physical).........................................................................................10
2.3.2 Tầng liên kết dữ liệu (Data Link)........................................................................11
2.3.3 Tầng mạng (NetWork)........................................................................................12
2.3.4 Tầng vận chuyển (Transport)..............................................................................14
2.3.5 Tầng phiên (Session)...........................................................................................15
2.3.6 Tầng trình diễn (Presentation).............................................................................15
2.3.7 Tầng ứng dụng (Application)..............................................................................16

2.4 Quá trình đóng gói dữ liệu trong mô hình OSI ................................................16

CHƯƠNG 2 : CÔNG NGHỆ ETHERNET ....................................................18
1. Giới thiệu về Ethernet..........................................................................................18
2. Ethernet và mô ...
CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ MÔ HÌNH OSI ......................3
1. Khái niệm về mạng máy tính.................................................................................3
1.1 Một số loại mạng máy tính ................................................................................4
1.2 Các loại hình trạng mạng....................................................................................6
1.2.1 Bus........................................................................................................................6
1.2.2 Ring......................................................................................................................6
1.2.3 Star........................................................................................................................7
1.2.4 Mesh.....................................................................................................................8
2. Mô hình tham chiếu mở OSI.................................................................................8
2.1 Lịch sử của OSI...................................................................................................8
2.2 Ý nghĩa của mô hình tham chiếu mở OSI...........................................................9
2.3 Mô hình 7 tầng OSI, chức năng của từng tầng..................................................10
2.3.1 Tầng vật lý (Physical).........................................................................................10
2.3.2 Tầng liên kết dữ liệu (Data Link)........................................................................11
2.3.3 Tầng mạng (NetWork)........................................................................................12
2.3.4 Tầng vận chuyển (Transport)..............................................................................14
2.3.5 Tầng phiên (Session)...........................................................................................15
2.3.6 Tầng trình diễn (Presentation).............................................................................15
2.3.7 Tầng ứng dụng (Application)..............................................................................16
2.4 Quá trình đóng gói dữ liệu trong mô hình OSI ................................................16
CHƯƠNG 2 : CÔNG NGHỆ ETHERNET ....................................................18
1. Giới thiệu về Ethernet..........................................................................................18
2. Ethernet và mô hình OSI.....................................................................................19
3. Tầng MAC và thuật toán CSMA/CD:................................................................19
3.1 Tầng cập nhật môi trường truyền MAC:...........................................................19
3.2 Các quy tắc của MAC và thuật toán CSMA/CD...............................................20
4. Hoạt động của Repeater vàHub .........................................................................22
4.1 Hoạt động của Repeater ...................................................................................23
4.2 Hoạt động của Hub ...........................................................................................24
5. Hoạt động của Bridge và Switch ........................................................................26
5.1 Khái niệm Collision Domain và Broadcast Domain ........................................26
5.2 Hoạt động của Bridge........................................................................................28
5.3 Hoạt động của Switch ......................................................................................31
CHƯƠNG 3 : MÔ HÌNH TCP/IP.....................................................................33
1. Lịch sử phát triển của mô hình TCP/IP ............................................................33
2. Các tầng của mô hình TCP/IP.............................................................................33
2.1 Tầng ứng dụng ( Applucation layer) ................................................................33
2.2 Tầng vận chuyển (Transport Layer)..................................................................34
2.2.1 Giao thức TCP....................................................................................................35
2.2.2 Giao thức điều khiển UDP..................................................................................37
2.2.3 Bắt tay ba bước...................................................................................................37
2.2.4 Cửa sổ trượt........................................................................................................38
1
Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI - Người đăng: Lê Vượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI 9 10 381